BÜYÜK ÇAMLICA CAMİ’İ!...

Kapalı ve açık alanlarında. aynı anda, 63. 000 kişinin namaz kılabildiği. Dünya’nın sayılı, İstanbul’un ve de Türkiye’nin en büyük Camie’i. Büyük Çamlıca Cami’i’dir.  Çamlıca Cami’i’nin temeli. 29. 03. 2013 tarinide atılmış. 03. 05. 2019 tarihinde de. ibadete açılmıştır. Büyük Çamlıca Cami’i. bünyesinde. İslâm Meideniyyetleri Müzesi, (Sergi Sahası). Konferans Salonu. San’at Galerileri. Kütüphane. Kitap satış ve hediyelik eşya satış yerleri. Tünelden. doğrudan girişi bulunan. Asansörlerle. inilip- çıkılan, 3500 araçlık. Otoparkı bulunduran. Neoklasik. Osmanlı Sitili. bir Külliye’dir.

Cami’in Tasarımı için. Mi’marî Proje Müsabakası açılmış,Müsabaka’ya yüzden fazla mi’mar. mi’marlık bürosu iştirak etmiş,Müsabaka Jürisi tarafından birinci seçilen proje yerine,Bayan mi’marlar, Hayriye Gül Totu ve Bahar Mızrak. Mi’marlık Bürosu tarafından hazırlanan Proje’nin uygulyanması uygun görülmüştür.

Cih

an Mi’marı. Koca Sinan, Eser’lerini, bizzat tasarlar. proje’lendirir, kalfalığını. ustalığını. hatta. ameleliğini bile. bizat, kendisi yaparak. Poroje’nin bütün safhatını ilmik. ilmik, iğne ile. oya işler gibi, işlerdi. Onun içindir,ki. Mi’mar. Kocça Sinan’ın bütün eser’leri, ebed- müddettir ve Mükemmel ötesidir.

Cumhuriyet Dönemi sonrası ve Günümüzde, mi’mar’lar, tasarım- proje’lerini kağıt üstünde mükemmel tasarlarlar. fakat, uygulamanın hiç bir safhasında yokturlar, mühendisler proje’nin statik hesablarını yaparlar. kağıt üstünde gösterirler. fakat uygulamada yokturlar. Uygulamayı. umûmiyyetle. pratikten gelme. kalfalar ve ustalar üstleniyorlar. Cumhuriyet Döneminde inşa ettirilen , devasa. Cami’i’lerimizin ekseriyyeti’nin mi’marî projesi yoktur. Derekler veyavakıflar, Cami’i inşatında ustalaşmış. kalfa ve ustalara,” Falan yerdeki Cami’i’n bir benzeri olsun,” derler, Kalfa ve ustalar. o cami’i’n bir benzerini inşa ederler.

Büyük Çamlıca Cami’i’nde de, mi’marlar. Hayriye Gül Totu ve Bahar Mızrak Hanımefendi’lerini proje’sinin aynen uygulandığı söylenemez.

Büyük Çamlyıca Cami’i’nin inşa hazırlıkları devam ediyor. proje Müsabaka’larının neticesi beklenirken. Devrin. Başbakanı,Recep Tayyip Erdroğan, Mu’tad Yurt Gezileri cümlesinden. Kahraman Maraşı ziyaret ediyor, Ziyaret SIRAsında. yeni inşa ettirilen. Abdülhamid Han Cami’i’ni de ziyaret etmiş. namaz kılmıştı. Beraberinde Cami’i. ziyaret eden ve beraberce namaz kıldığı,Vali ve Belediye reis’inden,Cami’i’n mi’mar’ının kim olduğunu sordu. Vali ve Belediye Reisi, mi’mar’ın, Kahraman Maraş Büyükşehir Belediyesi,İmar Müdürü. Hacı Mehmed Güner olduğunu söylediler. Başbakan, mai’yyetindeki Husûsî Kalem Müdürü’ne, Mi’mar,Hacı Mehmmed Güner ismini not ettirdi. Ankara’ya dönünce. Mimar. Hacı Mehmed Güner. Çevre ve Şehircilik Baekanlığı bünyesine müşavir kadrosuna alındı, bil’aherea kendi ekibiyle birlikte. Büyük Çamlıca Cami’i inşaatında vazifelendirildi. Mi’mar. Hacı Mehmed Güner. Ekibiyle birlikte, Cami tamamlanıncaya kadar İnşaata nezaret etmiş. fi’îlî olarak da bütün uygulamalarda bulunmuştur.  Büyük Çamlıca Cami’i’nin inşaatında. mi’marlar. mühendisler. kalfalar. ustalar. ameleler binlerce insanın emeği ve alın teri varıdr. Müslüman İş insanlarımızın önemli maddî destekleri de olmuştur, Başta Türkiye Diyanet Vakfı olmak üzere. pekçok Vakfıkızın da katkıları olmuştur. Ama. bütün bunlardan daha da önemlisi, Vesayet Rejmi’nin bütün unsurları. İttihad ve Terakkî bakiyesi, Tek Parti. Mütegallibe. C. H. P. , Şehir Plâncı’ları,Mi’mar ve Mühendis Odalarını şiddetle karşı çıkmalarına rağmein, devrin Başbakanı. Muhterem. Recep Tayyip Erdoğan. bütün i’tirazlara ve çatlak seslere kulağını tıkamış. güçlü bir irade ortaya koymuştur.  Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Cami’i’nin Banisi olarak, Tarihin altın sahfelerine şimdiden yazılmıştır.

Bu Köşe’nin Serlevhası, “ TESPİTLER,”’dir.  Bu Köşe’de, Tarih’e not düşmek ve gelecek nesillere emanet edilmek üzere. zaman zaman. ba’zı Tespitler yapıyoruz.

Büyük Çamlıca Cami’i için Tarih’e düşeceğimiz notlar ve gelecek nesillere emanet edebilec eğimiz. ma’lumat şunlardır.  İstanbul’un Asya- Anadolu Yakasına, Karadeniz’den Marmara’ya geçişte. sol tarafta, İstanbul’un Yarımadası’nın. Yedi Tepeli İstanbul’un üçüncü Tepesinde bulunan, Cihan Mi’marı. Koca Sinan’ın Cihan Padişahı. Sultan Süleyman Han adına. Erciyes Dağı misali, secde’ye varmış bir mü’min gibi kondurduğu. Süleymeniye Cami’i’ne müvâzî, İstanbul’un. sadece İstanbul’un değil. Dünya’nın sayılı. Türkiye’nin en büyük Cami’i’nin yapılacağını,Cami’i’n inşa tarihinden, 75 yıl önce, Sahib-i zaman. Mürşid-i Kâmil ve Mükemmil. Medâr Mürşid ve Müceddid. Muhbir-i Sadık. Süleyman Hilmi Silistrevî( K. S. ), el- Ma’rûf. bi’Tunahanı Efendi Hazret’leri. keşfen. kerameten ve tasarrufu gereği haber vermiştir.

Süleyman Hilmi Silistrevî(K. S. ) Efendi Hazret’lerinin pekçok tasarrufunun şahidi. Şahid-i Adil. Merhum. Ali Dayı,( Ali Yılmaz) ( Vefatı, İstanbul 1976) Çamlıca Cami’i’nin inşa edileceğini 65 yıl önce bizlere tebşir etmişti

Cihan Padişah’ı Kanûnî. Sultan Süleyman Han’ın İrade-i Seniyyesi olmasaydı, Dâhî. Mi’mar Koca Sinan. dünya’ya gelmemiş olsaydı, Hat San’at’ının zirvesi, Ahmed Şemseddin Karahisâri olmasaydı. elbettea,Süleymaniye gibi bir Dünya Şaheseri olmayacaktı. Elbette. diğer Şaheser. Selâtîn Cami’i’ lerimiz de öyledir. Hepsinin arkasında çok kuvetli bir irade ve dahî mi’marlar vardır.. .