KURBAN!...

Kurban,  Kurb   kelimesi’nden  müştak  olup,( türetilmiş  olup), yakınlık  demektir. Kurban, Allah’ın  insanlara  birer  ni’meti  olan Enam’dan ,   kurban  edilmesi  caiz  olan  eti  yenilir  hayvanlarndan  birisini,  tekarrubu  i’lallâh  boğazlamak,  Allah  için  kanını  akıtmaktır. Et  yemek,  derisinden  faydalanmak,  bağırsaklarını  değerlendirmek  için  kurban  kesilmez.

“ O   gövdeli  hayvanları  deve  ve  sığırları,  size  Allah  için  kurban  edileceklerden  kıldık.  Onlarda  sizin  için  hayır  vardır. Onlar  ayakları  bağlı  olup  kesilirkenh  üzerlerine  Allah’ın  adını  zikredin( anın). Yanları  yere  yaslandığı  zaman,  onlardan  yiyin.  İsteyene  de,  istemeyene  de  yedirin.  Şükredesiniz  diye  onları  böyle  sizin  emrinize  sunduk.”  “   Elbette  onların  ne  etleri,  ne  de  kanları  Allah’a  ulaşır,  Ancak,  O’na  ulaşacak  olan,  sizin   takvanızdır.   Size   doğru   yolu  gösterdiğinden   dolayı, Allah’ı   büyükleyiniz,    diye ,  onları   böyle   sizin   emrinize  sundu.   Vazife’llearini  güzel  yapan  muhsinleri(  güzellik  sahiblerini)  müjdele. “ (  Hacc / 22/36,37)

KURBAN  KESİLEBİLECEK  HAYVANLAR:  Keçi  ve  koyun  cinsinden  bir  yaşını  doldurmuş  olanlar. Koyun  cinsinden  6  ayını  doldurmuş,  gürbüzleşmiş,   bir   yaşında   gibi,    gösteren,  kruzular  da  kurban  olarak   kesilebilinir  Sığı  cinsinden  dana’lar   ve   düve’lerin   iki   yaşını   doldurmuş   olması,  deve  cinsinden,    dorum’ların    beş   yaşını   doldurmuş  olması    şarttır.  Kurban  olarak  kesilecek  hayvanların  uzuvlarının  tam  ve  kusursuz  olması  da  şarttır.

Küçükbaş  hayvanlar  ne  kadar  cüsseli  olurlarsa  olsunlar,  ancak,   bir   kişi   kurban  olarak  kesebilir. Büyükbaş    hayvanlardan,  sığır  ve  dev e  cinsinden,  yedi  kişi  hissedar  olabilirler.  Bir’den  yediye  kadtar tek  veya  çift  kiyi  olmaları  şart  değildir. Anca,   yedi  hissedar’dan  her  birinin  kurbana  niyet  etmesi  şarttır. Hissedarlardan  birisi  veya  bir  kaçı  “ Biz  Kurban  niyetiyle   değil   de,   et   almak   için,  hissedar  olduk,”  derlerse,  hiç  birisinin  kurbanı  kabul  edilmez.

Kurban,  ister,  “  Udhiye,”Kurban  Bayramında,  dinen  zengin  kimselerin  kesmesi  vacip( Hanefî  Ekolü’ne  göre, amelen  farz)  olan  kurban  olsun,  isterse,  nezr’edilerek( adak)  vacip  haline  gelmiş  kurban  olsun, ya  da,  amelen,  farz  olmadığı   veya   nezr’edilerek( adanarak),    vacip   kılınmayan   nafile  kurban  olsun,  fark  etmez, Küçükbaş  hayvanları  bir  kişi,  büyükbaş  hayvanları  en  fazla  yedi  kişi  kurban  olarak  kesebilir.

Son  yıllarda,ba’zı, camia  ve  cemaatlerde,  şen’î  bir  bid’ate  tevessül  edilmektedir. Şöyleki,” Resûlu’llâh   salla’llâhu    aleyhi   ve   sellem   Efendimizin  ruhu  için,  ya  da  Mürşid  ve  Müceddid’in  ruhu  için  kurban  keseceğiz. Kelime  oyunuyla,hisse’ler  şu  kadar,  paylar  bu  kadar,”  denilerek  onlarca,    hattâ,  yüzlerce  kişiyi  cüz’î  miktarlar  karşılığı,  kurbanlara  hissedar  ediyorlar. Yukarıda  ifade  edildiği  gibi,  nafile  kurban  bile  olsa, büyükbaş  bir  hayvana  en  çok  yedi  kişi  hissedar  olabilir. Dürüst  olun! İnsanları  aldatmayın,  kurban  ibadetini  istismar  etmeyin. Açıkca  ve  dürüstce  insanlara, talebe  için,  kendimiz  için  ete  ihtiyacımız  v ar, yardım  edin,  hayvan  veya  hayyvanlar  satın  alalım,  deseniz,  insanlar  yene  de  size  yardım  ederler.İstismarların  en  şen’î’si,  en  çirkini,  insanları,  Allah  ile  Peygamber  ile  aldeatmaktır. Bundan  vazgeçin...

Kurban’da  niyet,  fevkalâde,   ehemmiyet   arz’eder;  Kurban  kendisine  vacip  olan  kişi,  “Allah’ım,beni   Zâtı’na  kulluk  etmek  üzere  yarattın,Sana  hakîkî    bir  kul  olamadım.Sayısız,  ısyan,  hata  ve  kusurlarım  var.  Bunun  için,  nefsimi  kurban  etmem  lazım,  lâkin, Haram  kıldın, İhsan  buyurduğun,  helâl  Rızkımla  aldığım,  bu  hayvanı  senin  rızan  için  kurban  ediyor,  boğazlıyorum. Akan  kanı’nı,  benim  kanım,  her  bir  uzvunu  benim  uzuvlarım,  derisini  derim  kabul  et, günahlarımı  bağışla! “  diye  niyet  etmelidir.  Bunun  için  de  kurbanı’nı  bizzat  kendisi,  beceremiyorsa,  başında  bulunmak  şartıyla  bir  yakını’na  kestirebilir. Vekâleten  kestirmek  mecburiyetinde  olanlar,  en  azından  bu  şuura  malik  insanlara  vekâlet  vermelidier. Vekâlet  verdiği,  şahıs’ların,  kurumların,  vakıf  ve  dernek’lerin  kurbanları  kesecveklerdinden  emin  olmalıdır. Vekâleten  kurban  bağışlanan,  ba’zı  kurum  ve  kuruluşlar,  camia  ve  cemaatler,  “   Kurban  vacip,  cihad  farz’dır: vekâletle,  bize  havale  edilen  kurbanları  kesmiyor,   farz  olan  cihad’da, Allah  yolunda  harcıyoruz,”  diyorlar.

Hâşâ! Böyle  Bir  düşünce  sap  ile  samanı  kearıştırmak  olur..Bir  kerre,  Hanefî  Mezhebi’ne  göre, Kurban,  amelen  farz’dır. Delillerin  değerlendirilmesi  bakımından,  müçtehid’ler, zannî    delillerle  sabit  olduğu  için    “vâciptir,”  demişlerdir.   Lâkin,biz  mukallid’ler  bakımından,  amelen  farz’dır. Kurban  ayrı bir  ibadet,  cihad  ayrı bir  ibadettir

Kurban’da,  asl   olan,  niyettir,  halis  niyetle,  hayvanı  boğazlamak  kanı’nı  akıtmaktır. Eti,  derisi,  bağırsağı,  boynuz’ları  ve  tırnakları  teferruattır. Kurban’ın  üçe  taksim  edilmesi, bir  bölümünün  fukara  ve  miskinlere  tasadduk,  bir  bölümünü  yakın  akraba  ve  dostlara  verilmesi  bir bölümünün  de  aile  fertlerine  tahsis  edilmesi  sünnettir. Tamamının  aile  arasında  tüketilmesinde  de  bir  mahzur  yoktur...

Kurbanın  eti, derisi,  bağırsakları  ve  diğer  uzuv’ları  para  karşılığı  satılamaz, ticarete  konu  edilemez.

Deniliyor,ki, Normal  şartlarda, büyükbaş  hayvan  kurban  hissesi  şu  kadar  meblağ,  fakat  bağış  kurbanı,  et istenmezse  şu  kadar  meblağ,  nerdeyse  normal  hisse’nin  yarısı,  fakat  et  istenmesi  halinde, normal  hisse  bedeli  kadar.Kurbanı  bağışlayan  kimseye, kurban  etinin  bir  bölümünü  parayla   satmak   gibi,  bir   durum   ortaya  çıkıyor,ki,    bu   gibi ,   gıll-u  gîş’lere   tevessül  edilmemelidir.

NİSAP= DİNEN,  ZENGİN’LİĞİN  ASGARΠ ÖLÇÜSÜ:  Dinen,  zengin  kabul  edilen,  kendisine  zekat  farz  kılınan, Fıtır   Sadakısı    vacip    kılınan   kimselere, kurban kesmek  de  vaciptir,( amelen  farz’dır.)

Zekâtta,  Fıtır  Sadakısında  ve  Kurban’da  nisap  miktarı,  zenginlik  ölçüsü  aynıdır. Ancak,  zekâtta, zekâta  tabi   malların  nami  üreyici  olması  ve  üzerinden  bir  yıl  geçmiş  olması  şarttır. Fıtır  Sadakasında  ve  Kurban’da  namî   (  üreyici)    olması  şart  olmadığı  gibi,  üzerinden  bir  yıl  geçmiş  olması  da  şart  değildir. Ramazan  Bayramı  birinci  günü  sabahı  bile  bu  miktar  meblağa  malik  olana,  Fıtır  Sadakası  vacip,  Kurban  Bayarım  birinci  günü  sabahı  bu  meblağa  malik  olanlara  kurban  kesmek  vacip,( amelen,  farz)  olur.

Nisap: Günümüz  şartyarında, 80,18   Seksen  gram, 18  Santim  has  altını  veya bu  miktara  tekabül  eden,  nakit  parası,  dövizİ,  Ticarî,   malı  olanlar,  dinen  zengin  kabul  edilirler.

80,18  Gram  Has  Altın’ın  güncellenmesi: Bu  satırların  yazıldığı  gün  ve  saat  i’tibariyle, 27  Mayıs  2024   Pazartesi  günü  saat  15,15’ de  Gram  altın  fiyatı, 2.427.00TL. 18,18 x 2.427.00=  194.596,86 eder...Aslî,   ihtiyaçlarının  dışında,  borcu  da  bulunmamak  kaydıyla,  takriben  ikiyüzbin  TL. nakit,  döviz  ve  Ticarî   eşyası  bulunan  kimseler  dinen  zengindirler  ve  kurban  kesmeleri  v aciptir,(  amelen  farz’dır)...  Aile’de  mal  ayrılığı  sözkonusu  ise,  karı-koca’dan  kim  zengin  ise  kurbanı  o  keser.  Büluğ  çağına   ermemiş,  zengin  bir  çocuğun    velisi   veya,  vâsisi,   onun malından,  fakirlerin  faydalanması   için , kurban   kesebilir,  fakat,  büluğ  çağına  ermediği,   henüz   mükellef,   olmadığı  için ,  kendisine  kurban  vâcip ( amelen  farz)  değildir.  Aile’de,   mükellef,  karı-koca’dan  her  biri  veya  biri  kurban  keser,  diğer  aile  ferdlerine,  karı-koca’dan  birine  veya , çocuklara  kurban  vacip  değeildir.

Herhangi   bir  ibadeti,  vazife’yi   farz    veya,   vacib   kılmak,   Allah’ın   ve   Onun   izniyle,  Peygamber’in   hakkıdır.  Allah   ve    Peygamber’den   başka,    hiç  bir   müçtehid,  hiç bir  kimse,  farz  veya  vacip  olmayan  bir  şeye  farz  veya,  vacip   demez,  diyemez.    Farziyet   ve   vücubiyyetle   de,  kimse0yi   mükellef  tutamaz.