DÜNYA’DA  HİÇ  BİR  CAMİ’İ’DE  BULUNMAYAN  HUSUSİYYET’LERİ  OLAN  CAMİ’İ’LERİMİZ!.

EDİRNE  SELİMİYE:   Selimiye  Cami’i,    Sultan  2.  Selim  Han’ın  İrade-i  Seniyyesiyle,  Cihan  Mi’marı,  Mi’mar  Koca  Sinan  tarafından, ( 1568-1575)  yılları  arasında,Mi’mar  Koca  Sinan  tarafından  yapılmıştır. Mi’mar,  Koca  Sinan’ın, “ Ustalık  Eserim,”  dediği,Seluimiye’yi  inşa  ettiğinde,80  yaşındaydı..   Cihan   Mi’marı,   Koca   Sinan’ın  “ Ustalık  Eseri,” Edirne  Seliumiye...

Cihan  Mi’marı,  Mi’mar,   Koca   Sinanın,  Cihan   Padiuşah’ı,    Kânunî,  Sultan  Süleyman   Han’ın  İrade-i  Seniyyesiyle, Oğlu,  Saruhan  Sancak  Beyi  iken,  henüz,  22  yaşında   vefat   eden,  Şehzâde,  Mehmed  adına,   İstanbul-  Fatih, Şehzâdebaşındaki,Şehzâde, Cami’i, Cihan  Mi’marı,  Koca  Sinan’ın, 1543-1548    yılları  arasında  inşa  ettiği,ve  ( Çıraklık  Eserim,”  dediği  Cami...

İstanbul’da,  Yedi  Tepeli  İstanbul’un  üçüncü  Tepesi’ne,  hearika  icad’larla, Erciyes  Dağı  misali  oturttuğu,   Kanûnî,   Sulutan   Sülleyman   Haen   adıan  inşa  ettiği, Muhteşem,  Süleymanieye  Cami’i’ne  “ Kalfalık  Eserim,” Yaşı  Seksenlere  merdiven  dayayıp,   Sinnü’l- Eyasa,  kemale  erdiğinde  inşa ettiği,  dünya’da  bir  benzeri  bulunmayan,  Edirne  Selimiye  Cami’i’ne  de,  “ Ustalık   Eserim,”  demiştir.

Mi’mar  Koca  Sinan,   “Ustalık  Eserim,”   dediği,  Muhteşem  Selimiye  Cami’i’ni  Osmanlı  Devlet-i  Alieyye’mizin  ikinci  Pay-i taht’ı,  Eduirne’de  öyle   bir   Tepe’ye   kondurmuşki,   Edirne’ye,   hangi  cihetten   gelinise   gelinsin,  göze  ilk  çarpan,  Muhteşem,  Selimiye  Cami’i’dir.

Selimiye   Cami’i’nin    her  biri,   üçür,   Şerefeli,  dört   minaresi   vardır.   Dâhî, Mi’mar,   gerçekten,  meharetini,  üstün   ustalığını,    göstermiş,  Şehadet    parmakları   gibi,  birer,   kalem  zarâfetiinde,  Sema’ya   yükselen,   bu  incecik,    minarelerde,  her  bir  şerefe’ye,    biribirinden   bağımsız,  ayrı,  ayrı,     merdivenlerden,    çıkılmaktadır...

Selimiye   Cami’i’nin   dört   minaresi,  öylesine,    biribirine  müvâzî   yapılmıştırki,  Usta  Mi’mar  burada  da  uskalığını  meharetieni  göstermiş,  doğu- Batı,  Kuzey-  güney, Kuzey  doğu- güney  doğu,  Kuzey   doğu,kuzey  batı,  hiç  fark’etmez,  hangi  istikametten  bakılırsa  bakılsın,  dört  minare,  iki  minare  olarak  görülür.

Selimiye  Cami’i,  dünyadaki  bütün  ma’bed’ler  arasında,güneş  ışınlarından  en  ziyade  aydınlatılan  bir  ma’bettir. Cihan  Mi’marığ,  Koca  Sinan, Bu  ma’bedi  999  Pençere  ile  tezyin  etmiştir. Niçin  bin  değil  de, 999 diye  sual  edildiğinde, bin’in  teleffuzu  kolaydır, onun  içien,  dokuzyüz, doksan,  dokuz, Pençere  koydum,  demiştir.

Hazîn  ve  garîb  bir  tecelli: Selimiye  Cami’i’nin  inşa  edilmesi,  İrade-i  Seniyyesini  veren,Cami’i’n  Banisi, Sultan  Selim  Han’ın  ömrü  vefa  etmemiş, Cami’i’n  ibadete  açılmasını  görememiştir.

  Selimiye  Cami’i’nin  inşaına  1568’dei  başlanmış  ise  de,zeminin  oturması  için  iki  yıl  beklenilmiş, 1574’de  tamamlanmış  ise  de,Sultan 2.  Selim  Han’ın  ebediyyete  intikali  üzerine,  ibadete  açılması  muhtelif  sebeblerle,  bir  yıl  sonraya  bırakılmış,   nihayet,  14  Mart 1575’de  ibadete  açılmıştır,

Selimiye, 20011  yılında, Unesco  Dünya  Mi’rası  listesine  alınmıştır.

MİHRİMAH  SULTAN  CAMİ’İ’LERİ:    Mihrimah   Sultan,  Kânûnî,  Sultan  Süleyman  Han’ın,Hürrem  Sultan’dan  olma  kızıdır.  ( Doğumu, 21  Mart  1522,  vefatı, 25  Ocak  1578)   Mihrimah   Sultan, bu  çok  kısa  sayılabilecek  ömründe,İstanbul’da  iki  Muhteşem  Cami  yaptırmıştır.  Zevci,  Rüstem  Paşa  da,  ayrıca,  İstanbul-Fatih, Eminönü’nde  kendi  ismini  taşıyan, “ Rüstempaşa  Cami’i’”ni  yaptırmıştır.

Mihrimah  Sultan,  önce,( 1540-1548)  yılları  arasında, İstanbul’un  Anadolu  Yakasında,  Üsküdar  Meydanı’nın  solunda  bulunan,  “ Mihrimah  Sultan  Cami’i  ve  Külliyesini,”  inşa  ettirmiştir.  Mi’mar  Koca  Sinan,  bu  Cami’i’de, devrinin  çok  ilerisinde  bir  teknoloji  uygulamış,  diğer  Sinan  Cami’i’lerinde  bulunmayan  bir  hususiyyeti, Güneş  Saati ‘ni  uygulamıştır.

Aradan  on  beş  yıl  geçmiş, yine,  Mihrimah  Sultan  adına, bu  kerre, Yedi  Tepeli,  İstanbul’un 6.  Tepesi,  Edirnekapı’sında,  Kariye   Cami’i’nin   yakınlarında, Taş  İşleme’lerinin  en  güzel örneklerini  taşıyan, Mihrimah  Sultan  Cami’i,( 1563-1566)  yılları  arasında, yine  Cihan  Mi’marı,  Koca  Sinan  Ağa’ya  inşa  ettirilmiştir.

Mihrimah  Sultan  Cami’i’lerinin  banisi, Sultan’ın  ismi, Mihrimah’dır;   “ Mihrimah=  güneş  ve  ay” demektir.  Mi’mar,  Koca   Sinan,  Üsküdar’daki,  Mihrimah    Sultan ,  Edirnnekapısı’ndaki  Mihrimah  Sultan    Cami’i’lerinin  konumlarını,  aradaki  mesafe’yi,  çağlar  ötesi,  dâhiyâne,  bir  hesablama  ile  öylesine,  hesaplamışki, Banî’nin  isminde  birleşen  güneş  ile  ayı,  İstanbul  Sema’larında  birleştirmiştir.  Şöyleki, Ekinoks  deniliyor, gece  ile  gündüzün  müsavi  olması, senenin,  21  Mart  ve  23  Eylül  günlerinde  gece  ile  gündü  eşit  hale  geldiğinde, Güneş  Edirnekapısı’ndaki  Mihrimah  Sultan  Cami’i’nin  iki  minaresi  arasından  batarken,  ay,  Üsküdar’daki   Mihrimah   Sultan   Cami’i’nin  iki   minaresi   arasında   doğar.  Güneş  ile  ayın ,  İstanbul   Semalarında   birleşmesi...

Sultanu’ş- Şuara,  Merhum, Üstad   Necip  Fazıl  Kısakürek, “Canım  İstanbul”  Şiir’inde,” Ay  ve  Güneş,  Ezelden  beridir, İstanbul’lu’dur,”  diyerek  bunu  ifade  ediyordu.

Hava  şartları  müsaid  olup,  gece   vakti    gökyüzü    aydınlık   olduğunda,  bi’lhassa,   Kamerî  ayların,  13,14.   Gece’lerinde,  İstanbul  Semalarında,   hem   güieş,  hem  de,  ay,  aynı  anda,   görülebilinir.

İşte,  “Mihrimah,”ın    sırrı!...