BA’ZI  SELÂTÎN   CAMİ’İ’LERİNİN   HUSUSİYETLERİ!...

AYASOFYA-YI  KEBÎR :  Feth’in  Sembolü,  Hazreti  Fatih’in  Kılıç  Hakkı,   en  büyük   vakfiye’leri’nden, Ayasofya-yı  Kebir   Cami’i   Şerif’i,  her   türlü takdir   ve   değerlendirmelerin   fevkında,  ebed-müddet  bir  eserdir,  Cihan   Mi’marı,   Koca   Sinan,   Ayasofya’nın,   istinad   duvarlarını   ve   her   biri  çok  ince,   birer,    hesab    eseri,  minarelerini    yapmazaydı,  bugün,    Ayasofya’nın    yerinde   yerler  eserdi. Ayasofya’yı,    ebed-müddet hale   getiren,   Cihan   Mi’marı, Koca   Sinan’dır.

SÜLEYMANİYE:   Cihan  Padişah’ı,  Kanûnî,  Sultan   Süleyman   Han’ın    İrdade-i  Seniye(leri  üzerine, Cihan  Mi’marı, Koca  Sinan  tarafından,  ( 1551-  1557)  yılları  arasında  inşa  edilen,Muhteşem,  eser.

Süleymaniye  Cami’i’nin, Dâhî,  Mi’marı,  Koca  Sinan’ın,  dehasını  isbat  eden, “ Kalfalık   Eserim,”  dediği,  bu    Cami’ui’de  pekçok  hususiyetler  mevcud’dur.  Günümüze   bile,   ışık  tutan    iki  hususiyetiyle  iktifa  edelim;  Akustik,  (Ses  rdüzeni) Geniş  sahave yüksek  Kubbe’ye  rağmen, öyle bir  ses  düzeni  te’sis  etmiytuir,ki. Mihrab’da, Minber’de,  imam-  hatib’in  sesi,   müezzinlikr  mahfilindeki  müezzinlerin  sesi  Cami’i’n  her  tarafında  aynı  nisbette  yankılanıyor. Akustik,( Ses  Mühendisliği)  bakımından,  günümüz  teknoloji’leri ‘nin  geldiği  noktaya  rağmen,  böylesi,  kusursuz.  Bir  ses  düzenini  kurmaktan  acizdir...

Bilindiği üzere, Elektriğir  icadından  önce,  Selâtîn  Cami’i’ler,   Mum  ışığıyla  aydınlatılıyordu. Süleymaniye  Cami’i’ni  de  dev  mumlar  aydınlatıyordu. Asırlar  boyu,  yakılan  mumların  isinden,Süleymaniye  zere  miktarı   etkilenmemiştir. Zira, Dâhî,  Mi’mar  Koca  Sinan,dev  mumlardan  çıkan  is  ve  dumanları, kurduğu  bir  sistemle,  hafif  rüzgar  akımıyla,çıkış  kapısının  üstünde  bir  hücrecikte  has’etmiş, bu<rada biriken  duman,  is  ve  kurumlar,Hattat’lar  için  mürekkep  oluşturmuştu.Bu  hususiyetlerden  hiçbirisi  diğer  Selâtîn  Cami’i’lerimizde  bulunmuyor...

Kadim,  Selâtîn    Cami’i’lerimizden,  İstanbul- Fatih,  Bayezid  Semtinde  bulunan,  Bayezid  Cami’i,  Sultan 2.  Bayezid  tarafından  yaptırılmıştır. Mi’marının  kim  olduğuna  dair,  kat’î   bir  ma’lumat  olmamakla    birliktie,  Mi’mar,   Hayreddin    veya,   Mi’mar,  Kemaleddin    ya  da, Mi’mar,  Ya’kup  Şah  olduğu    hususunda   rivayetler   verdir...

Bayezid   Cami’i’nde,  İstanbul’da   bulunan   veya   dünya’nın   muhtelif    bölgelerinde   bulunan, Selâtîn,  Kral,    Cami’i’leriyle,    diğer,    büyük  cami’i’lerde   bulunmayan  bir  hususiyet  vardır. Şöyleki, Bayezid  Cami’i’nin  inşa’ı  için  Sultan 2.  Bayezid’den  İrade-i  Seniyye  çıkmış, temelinin  atılması  için  bütün  hazırlıklar  yapığlmış,  tamamlanmış,  fakat,  Temel’in  atılması  için,Padişah’tan  beklenen,  ferman  bir  türlü  gelmemiş.  Temel  atma  Merasiminin  tehir  edilmesine  kimse  herhangi  bir  ma’na  veremezken,  yine  de, “  her  şeyde   bir   hikmet  varıdr,”  denilerek  tev ekkül  ile  beklenmiştir.  Nihayet,  Sultan  2.  Bayezid’den  İrade-i  Seniyye  sadır,  olur,” Artık, Cami’i’n  temeli  atılabilinir,” diye ,  ferman   buyrulur.  Bayezid-i  Velî,  DİYE  DE  ANILAN  2.  Bayezid, Temeli  atılacak  Cami’i’n  Kıblesi’nin,  milim  milimine,  doğru  olması  için  günleirce,  haftalarca,  bir  keşif  beklemiştir. Nihayet,  o  keşif  gelir, Temel  atılacak  Cami’i’n  kıble  tarafında  beklerken,  keşfen  ve  kerameten, bütün  engeller,  perdeler  kaldırılır,  tam  inkişaf  ile,  Beytu’llah,   Ka’be-i   Muazzama, tam  karşısındadır. Bundan  sonra, Kıble  istikametini  tam  olarak,  milim  milimine  gösterir  v e  buna  göre, Cami’i’n  temelliri  atılır. İstanbul’da,  Kıblesinde  hiç  sapma  olmayan,,  santim,  santim,  milim  milim, kıblesi  tam  doğru  olan  Cami  Bayezid  Cami’i’dir.  Sahib-i  zaman,  Mürşid-i  Kâmil  ve  Mükemmil,  Medâr, Mürşid  ve  Müceddid,  Süleyman  Hilmi  Silistrevî,(K.S.)  Efendi  Hazret’leri,” İstanbul’da  bulunanların  ya  da  ziyaret  maksadıyla  İstanbul’a  gelen’lerin,  hiç  değilse,  bir    vakiet   namazlarını  Bayezid   Cami’i’nde    kılmaları,  çok   faziletlidir,” buyurmuşlardı... Bayezid  Cami’i, ( 1501- 1506)  yılları  arasında  inşa  edilmiştir,   Sultanahmed  Cami’i, Peygamber  Aşığı,  Kadem-i  Şerif’i,Sorgucu’nun  alın  bölümünde,  taşıyan, Sultan  Birinci  Ahmed  Han’ın  İrade-i  Seniyyesiyle, Mi’mar,  Koca  Sinan’ın  talebesinden,  Mi’mar,  Sedifkâr,  Mehmed  Ağa  tarafından  inşa  edilmiştir.

Sultanahmed  Cami’i’nin  ba’zı  hususiyyetleri:  Sultanahmed  Cami’i, inşa edildiği yıllarda, yeryüzünde,  Ka’be-i   Muazzama’dan    başka,    altı   minareli ,  cami,   bulunmuyordu. İrade-i  Seniyye,” Cami  Altı  Minareli  ola!”  tarzında  çıktığı  için, Yeryüzünde  Ka’be-i    Muazzama’dan  başka,  cami   bulunmadıağı,    gözönünde    bulunrdurularak,  sankie,  Ka’be  ile  müsabaka  zehabi  uyandıracağı  dikkate  alınarak, bir  müddet  beklyenildi,  Ka’be-i  Muazzama’ya  Yedinci  Minare  ilave  edildikten  sonra,  Sultanahmed  Cami’i’ne  Altı  Minare   yapılabildi.

Sultanahmed  Cami’i’nin  altı  Minaresinden  dördünde  üçer  şerefe,  ikisinde  ise  ikişer  Şerefe  vardır. Toplam’da  on  altı  Şerefe,Sultan  Birinci  Ahmed  Han’ın,  Devlet-i  aliyye’nin  16.  Padişahı  oyduğuna  delalet  eder. Sultanahmed  Camiu’i, Mihrabını  ve  bütün  duvarlarını  kaplayan,  Mavi  İznik  ve  Kütahya  Çinileriyle,  adeta, bir  Mavî   denizi  andırır,ONUN  İÇİN  Sultanahmed  Cami’i  bütün  dünya’da, Türkiye’nin  Alâmet-i   Fârikası  olarak  tanınır, ve  Mavî  Cami,  “ Blue  Mosgue,”  olarak  bilinir.

Sultanahmed  Cami’i, Yedi  Tepeli  İstanbul’un  birinci  Tepesinde,  Ayasofya-yı  Kebîr  Cami’i’ne  müvâî, olarak, Tarihî  Yarımada’nın  Slüet’ini  oluşturur...