NE  BİLİYORSUN ? BELKİ  BİR  ZAMAN  GELECEK  BURAYA  İSTANBUL’UN  EN  BÜYÜK  CAMİ’İ  YAPILACAK!...

Merhum,  Ali  Dayı, ( Ali  Yılmaz)  1951  yılında, Nasib-i  Ezelî’siyle,  Sahib-i zaman,  Mürşid-i  Kâmil  ve  Mükemmil,  Medâr  Mürşid  ve  Müceddid,  Süleyman  Hilmi  Silistrevî (K.S.)  Efeindi  Hazret’lerini  bulmuş,  intisab  etmiş, ve  tam  ma’nasıyla  kendisine  kapılanmıştır. Bu tarihten  i’tibaren, Denizcilik  Bankası’nın  muhtelif  kuruluşlarında,  aynı sektörde  çalışan,  aynı  zamanda  hemşehirli’leri  olan, Hacı  kaptan, Hacı,  Ahmed  Kulokur,  Hacı  Ahmed  Erdoğan,( Cumhurreisi, Muhterem,  Recep  Tayyip  Errdoğan’ın  Muhterem, Merhum,  Pederleri,  Ahmed  Karahan, Uzakyol  Gemi  adamı, Merhum,  Abdurrahman  Öztürk  ve  o  yıllarda, Ümraniye’de  Taşocakları  işleten,  Merhum,  Hacı  Ahmed  Kaplan, (  Merhum,  Hafız  Hüseyin  Kaplan’ın  Muhterem,  Merhum  Pederleri)’ni  konkrol  ve  murakabe  altına  almış, Hazreti  Üstaz’ımızın  va’az  ettiği,  Bayezid, Sultanahmed,Yenicami  gibi  Selâtîn  Cami’i’lere, Kasımpaşa  Camiu’i  Kebîr,Arpacılar,Softa  Hatip, Üç  Mihrablı  gibi,  daha  ziyade  Esnaf’ın  devam  ettiği  cami’i’lerdeki  sohbetlerine  götürüyor, hep  beraber, Kürsüo’nün  dibinde  kendisini  bekliyor,  imkân  olursa  elini  öpüyor,  du’a’sını  alıyorlardı.

Ali  Dayı  kendilerine, Hazreti  Üstaz’ımızın  gayretinden,  fedakârlıoğı’dan,  zühd-ü  takvasından, keramet  ve  tasarruflarından  her  vesiyle  ile  bahsediyordu.

Burada,  Anahtar  Cümle, “ Ne  Biliyorsun? Belki,  Bir  Zeaman  Gelecek  bura’ya, ( Büyük  Çamlıca  Tepe’sine)  İstanbul’un  En  büyük  Cami’i  Yapılacak! ”

Ali  Dayı’yı  can  kulağı  ile  dinleyen,  Hazreti  Üstaz’ımızın  va’az  ve  nasîhatlerini  hiç  kaçırmayan  bu  zevat,  evelerine  gittiklerinde, aile  ferd’lerine,Ali  Dayı’dan  dinlediklerini,Hazreti  Üstaz’ımızın  va’az  ve  nasihatte  duyduklarını  anlatıyorlardı.Kaldı ki, Kasımpaşa’da,Cami’i  Kebîr  yakınlarında  oturar, Şehir  Hat’larında,  Çarkçıbaşı  olarak  çalışan,  Merhum,  Hacı  Ahmed  Erdroğan’ın  Refika-i  Muhtereme’leri,   Merhume,  Tenzile   Hanımefendi,   Süleyman   Efendi   Hazret’leri’nin   Cami’i  Kebîr’deki   va’az   ve   sohbetlerini   hiç  kaçırmaz,  zaman  zaman  da,  Küçük  Tayyibi  de beraberinde  Cami’i  Kebîr’e  götürürdü.

Muhtemeldir, ki, Benim  Ali  Dayı’ya  sorduğum  suali, ki, “ Ali  Dayı, Bu  gecekondu’yu,  aşaılarda bir  yerylerde  değil  de, niçin bu  zirveye kondurdun?  Salini, bu  zevattan  birisi  veya  bir-kaçı  da  sormuş  olmalıdır. Yine  ihtimal  dairesindedir,ki, Ali  Dayı  tıpkı  bendenize  verdiği  cevaplyara  benzer,  bir  cevap  verirken,  bu  sırrı,  anahtar  cümleyi,”Ne  biliyorsun? Belki,  bir  zaeman  gelecek  buraya, İstanbul’un  en  büyük  Cami’i  yapılacak!... “

Vâris-i  Nebî’ler, vârisi  bulunduğu  Nebî’ler,  mu’cize  olarak, Allah’ın  muttalî’ kılmasıyla  geleceğe  dair,  ba’zı  haberler  verdikleri  gibi, hususiyle,   Sahibi-zaman,  Mürşid-i  Kâmil  ve  Mükemmil,  Medâr  Mürşid  ve  Müceddid’ler  de, Allah’ın   muttalî’  kılmasıyla,  ilham  ile,  kerameten, tasarruf  olarak,  haber  verebilirler.

Ali  Dayı’nın  bizlere  emanet  ettiği,  en  büyük  sırlardan  berisi  muhakkak  ki, Hazreti  Üstaz’ımızın  bir   kerameti   ve  Sahib-i zaman  tasarrufu  olarak,” Büyük  Çamlıca  Tepe’sine, İstanbul’un  en  büyük  Cami’i,nin,  Büyük  Çamlıca   Cami’i’nin  yapılacak  olması  haberidir.    Merhum,  Hacı   Ahmed  Erdoğan-  Tenzile  Erdoğan’ın  evleriende,  konuşulanlar  ekseriyyetle,Süleeyman  Efendi  Hazret’leri’nin    hizmetleri,  gayret’leri, Keramet  ve  tasarruflarıdır.  Küçük  Tayyib’in  zihnine  kazınanlardan birisi  de,” Ne  biliyorsun?   Bealki,  bir  zaman  gelecek,  buraya,(Büyük  Çamlıca  Tepesi’ne), İstanbul’un  en  büyük  Cami’i yapılacak,”  Küçük  Tayyip  büyüdü, İlkokul, İstanbul  İmam-Hatip  Lisesini  bitirdi, İktisâdî   ve  Ticârî  İlimler  Akademi’sin’den  me’zun  oldu. Genç  yaşında siyasete  atıldı,  Nasib-i   Ezelî’si,  Takdir-i  İlâhî  ile, İstanbul  Büyükşehir  Beleadiye  Reisi  seçildi,  kaderinde  vardı,  bir  müddet  Medrese-i  Yusufiyye’de  nefis  terbiyesine  tabi  tutuldu.Parti  kurdu,Kurduğu  parti kısa  bir  müddet sonrna,  iktidara  geldi. Genelbaşkanı  olduğu,  parti  iktidar  olduğu  halde, kader’in   bir   cilvesi,  kendisi, Milletvekili   seçilemedi,   bir  şiir   okuduğu   için,  mahkûmiyyeti vardı.  Mahkumiyyeti,Milletvekili,  dolaysiyle,Başbakan  olmasına  mani  idi.Mani  kaldırıldı, ara  seçim yapılan,  Siirt’den,önce  Milletvekili, sonra  da  Başbakan  oldu.

Recep  Tayyip  Erdoğan  Başbakan  olunca, Millî  ve Ma’nevî,  değer’lerimizin  ihyası  zımnında,  kendisinden beklenen, Sultan  2. Abdülhamid  Han   Hazret’lerini  saltanat  döneminden  i’tibaren,İttihad  ve  Terakkî    bakiyesi,  Tek  Partie  Mütegallibe, C.H.P.  hariç, Demokrat  Parti,  Adnan  Menderes, Adalet  Partisi,  Süleyman  Demirel,Anavatan  Partisi  Merhum,  Turgut  Özal  ve  Millî   Selâmet  Partisi,  Merhum,    Prf.dr.  Necmeddin  Erbakandevirlerinde  bütün  teşebbüslere  rağmen  bir  türlü  gerçekleştirilemeyen,  Taksim  Cami’i’nin  inşa  edilmesiydi.

Hiç  kimse’nin  aklından  Büyük  Çamlıca  Tepe’sine  bir  cami  inşa  edilmesi  yok  iken,  hatta,  konumu,  etrafında  meskû n  sahaların  bulunmaması  sebebiyle,bir  zaruret  vazi’yyeti  de  yok  iken,  devrin  Başbakanı,  Günümüzün  Cumhurreisi,  Muhterem,  Recep  Tayyip  Erdoğan,  Büyük  Çamlıca  Tepe’si’ne  bir  cami,  dahası, buraya,  İstanbul’un,  Türkiye’nin   en  büyük  Cami’i’nin  yapılması  hususunda,  çok  ciddî    bir  irade  koydu.

Düvel-i  Muazzama,  ehl-i  Salîp  Matbuatı  başta  olmak  üzere,  Vesayet   Rejmi’nin   bütün   unsurları, İttihad   ve  Terakkî  bakiyesi  ,Tek   Parti,   Mütegallibe,  C.H.P.,   Mi’mar- Mühendis    oda’ları,  Şehir  Plâncıları,  Çamlıca  Tepesi’ne   bir  cami   yapılması  fikrine   şiddetle   karşı  çıktılar.   Efendim,  çevre  dediler,   orman   tahribatından    bahsettiler,   İstanbul’un   silüeti’nin  bozulacağından    dem  vurdular. Güçlü  irade, irade  ve  kararında  sebat-i  Kadem  edip, bütün bu  lala-luğa,tezvirat  karşısında  yalçın  kaya  gibi  durdu.   Devrin   Cumhurbaşkranı, Abdullah  Gül,  Şehircilik  Bakanı,  Erdoğan  Bayraktar  bile,  Sayın  Başbakan, uzayıap  giden bu  tartığşmalar  müvacehesinde,  Büyük  Çamlıca’ya  Cami,  projesini şimdilik  rafa  kaldırsak, tartışmalar  dindiegğinde,  müosaid  bir  zamanda  tekrar  konuşsak  daha  iyi  olur,”  demelerine  rağmen, devrin  Başb.akanı, Bu  tartışmalar  her  zaman  olur,  olacaktır. Karşımızdakiler,  her  ne  zaman,Milletimizin,  Devletimizin  menfe’aütleri  istikametinde  herhangi  bir  icraatktabulunduğumuzda  hep  karşı  çıkmışlardır,  bundaen  sonra  da  karşı  çıkacaklardır. Beklemenin  herhangi  bir  faydası  da  yoktur. Kararım  karardır,  Çamlıca  Tepesi’ne  Büyük  Çamlıca  Cami’i’  yapılacaktır. Çünkü  o,   Muhbir-i   Sadık’ın    keşfean,  kerameten,  tasarrufen  verdiği  habere,  kat’iyyetle  kani  olmuştu.  Bugün,  kendisinin  döneminde  yapılmazsa-  yapılamazsa, mutlaka,  bir  başkasının  döneminde  yapılacaktır. İstediki,  böylesine,  Muhteşem,bir  eserin,  iinşa  edilmesi  şerefi  kendisine  ait  olsun,sevabına nail  olsun...

Bütün  engeller  aşılmış, tartışmalara  son  verilmiş, Büayük  Çamlıca  Cami’i’nni  inşasına  karar  verilmişti. Şimdi  de “ hangi  tasarım- proje  uygulansın ,” tartışmaları  başlamıştı.

Büyük  Çamlıca  Tepesi’ne  yaptırılacak  cami  için, bir  Mi’marî   proje    müsabakıs  tanzim  edilmişti. Müsabaka  şartnâme’sinde,  Osmanlı  Türk  Mi’marî   uslubunu  yansıtacak,  gelenekten  geleceğe  uzanacak  Kültürü’müzün  gelenek  zincirine,  orjinal  yeni  bir  halka  ilâve  edecek,  İstanbul’a  değer  katacak    ve  İstanbul’un  sembollerinden  biri  olacak  cami  projesi, “  yer  almaktaydı. Müsabaka  için  verilen  müddetin  çok  kısa  olması    dolaysiyle,   bu  müsabakaya,  tamamlanmamış  bir  proje  gönderen bir  mi’mar’ın,(  henüz  tamamlanmamış  projesi  bile) müsabaka  jürisinden 1.  Mansiyon  ödülü  kazanmıştır.  Filhakika,  müsabaka  jürisi’nin  birincilik  ödülü  verdiği  proje’nin   uygulanması  uygun  bulunmamış,  ikinci  gelen  proje,   uygulamaya   layık   görülmüştü.  Yüze  yakın,  mi’mar  ve  mi’marlık   büro’larının   iştirak   ettiği , müsabaka’ya,  Malatya   Belediye  Saray’ının,  Ankara’da,  M.H.P.,  (Milliyetçi  Hareket  Partisi )  Genel  Merkez  Binasının,  Gebze  Yüksek   Teknoloji   Enstitü’sü  Çevre  Mühhendisliği  Binasının   Mi’marı,  Prf. Dr. Yüksek  Mi’mar  Vefik  Alp  de,  “ Altın  Kubbeli  Cami,” çılgın  projesiye  iştirak  etmişti...