Mustafa AKKOCA
Mustafa AKKOCA
Yazarın Makaleleri
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (EKSTRA/10)
RESÛLU'LLÂH SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM EFENDİMİZE VE ÂL-İ MUHAMMED'E, ZEKÂT VE SADAKA HARAM'DIR!... 'Ebû Hüreyre radiya'llâhu anh'den şöyle dediği rivâyet edilmiştir: 'Hurma devşirildiği sırada...
CUMA SOHBETİ (2/33)
ZİKRİ HAFİ, TARÎKAT-İ NAKŞİBENDİYYE ESÂSÂTINDAN HATM-İ HÂCEGÂN-I NAKŞİYYE!... Hatm-i Hâcegân-ı Nakşiyye esas itibariyle cemaat halinde loş ve sakin bir mekânda yapılır. Hazır bulunanların adedine göre, istiğfâr, Salavât-ı şerife,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR !... (EKSTRA/9)
'İhtiyarlık veya şifa umudu kalmamış, (kronik hastalığı bulunmak gibi) devamlı mazereti olup da oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakir doyumu kadar fidye vermeleri gerekir. Bununla beraber kim gönüllü olarak hayır yaparsa, bu kendisi...
CUM’A SOHBETİ (2/32)
ZİKR-İ HAFÎ, TARÎKAT-İ NAKŞİBENDİYYE-İ ÂLİYYE'NİN ESÂSÂTI-DÜSTÛRLARI!... Zikr-i hafî yolunun birinci ve en ehemmiyetli düsturu, 'Allah” ism-i celâliyle zikirdir. Zirâ, ”Allah” ism-i celâli bütün esma ve sıfatı müstecmî'dir....
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (EKSTRA/8)
DEVLETİN, DÎNÎ BİRER İBADET OLAN ZEKÂT VE SADAKA-İ FITR'A TASALLUTU: Birinci Cihan Harbinde bazı ülkelerin savaşlarda uçakları kullanmaları bütün dengeleri alt üst etmişti. Cumhuriyet'in kurulmasının akabinde, Türkiye Cumhuriyeti...
CUM’A SOHBETİ (2/31)
ZİKR-İ HAFÎ TARÎKAT-İ NAKŞİBENDİYYE-İ ÂLİYYE!... Zikr-i Hafî'yi, Sevgili Peygamberimiz salla'llâhu aleyhi ve sellem Efendimiz, hicret-i nebeviyye sırasında, Sevr Mağarasında bulundukları esnada, yar-ı gâri sahibi, Hazreti Ebû...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (EKSTRA/6)
İBNÜ'S-SEBÎL: Memleketinden ve oradaki servetinden uzak bulunan fakîr yolculardır. Bunlar da masârıf-ı zekât'ın sekizinci kısmını teşkîl etmektedirler. 'Allah yolunda cihad eden gâzîlerle yolda kalan zenginler hariç, zenginlere...
CUM’A SOHBETİ (2/30)
TARÎKAT-İ ZİKR-İ HAFÎ- DİJİTAL ZİKİR, DU'A VE HATİMLER!... 'Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Biliniz ki O, haddi aşanları sevmez.”  'İslah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (EKSTRA/6)
Masârıf-ı Zekât'dan, (sadakâtın, zekâtların verilebileceği yerlerden) beşincisi, kölelerin hürriyetlerinin satın alınması için, zekât mallarından bir sehim verilmesidir. Bu hususta müçtehidler arasında her hangi bir ihtilâf yoktur....
CUM’A SOHBETİ (2/29)
YAĞMUR - RAHMET DU'ASI!... 'Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde azarlardı. Fakat O, (rızkı) dilediği ölçüde indirir. Çünkü O, kullarının haberini alandır, onları görendir.” (Şûrâ 42/27) 'O, (insanlar)...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (EKSTRA/5)
Mâlî ibadetlerimizden, zekât, sadaka-i fıtır ve fidye ile alakalı önemli hususlar her nedense dikkate alınmaz, gözardı edilir. Malûmdur ki, Cenab-ı Hak, namaz, oruç, hac gibi bazı ibadetleri mücmelen emir buyurmuş, tasilatını Peygamberine...
CUM’A SOHBETİ (2/28)
ASKIDA EKMEK-SADAKA TAŞI MEDENİYETİ (7) 'Molla Ahmed! biz aldığımızı vermeyi, verdiğimizi almayız.” 'Molla Ahmed” diye hitap ettiği, 1959 yılında Bulgaristan'dan ailesiyle birlikte hicret eden, ehl-i sünnet alimi, devrinde...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!.. (EKSTRA/4)
Muayyen şartları haiz olan bütün Müslümanların farz-vacib olarak mükellef olduklarını mâlî ibadetler. a) Zekat, İslâm Binasının temel direklerinden birisi olup, Kur'ân-ı Kerim'de, zahir, sarih, tevatüren  emredilmiş bir...
CUM’A SOHBETİ (2/27)
ASKIDA EKMEK-SADAKA TAŞI MEDENİYETİ!.. (6) Mürşid-i kâmil ve mükemmil, medâr mürşid, müceddid, sahibizaman ve vâris-i nebî, Süleyman Hilmi Silistrevî (k.s.) Efendi Hazretleri yalnız rahle-i tedrisinde oturan talebenin iaşe ve ibatesini temin...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (EKSTRA/3)
Koronavirüs-Kovid 19'un bize yeniden hatırlattıkları!... George Bernard Shaw, 'Öyle bir devir gelecek dünyadaki, müslim, gayr-i müslim bütün hekimler-tabib'ler, Âhirzaman Peygamberi, son Peygamber, Hazreti Muhammed-Mustafa salla'llâhu...
ASKIDA EKMEK–SADAKA TAŞI MEDENİYETİ!... (5)
Hazret-i Üstaz'ımızın büyük damadı, merhum Bey ağabey Kemal Kacar'ın pederleri, merhum Halil Kacar, İran İslâm Hanedanlığından, Kacarlar Hanedanına mensup yarı aristokrat bir zat idi. Sakarya'da, İstanbul'da fabrikaları,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (EKSTRA/2)
'İstisnâlar kaideyi bozmaz,” denilir; ama bu istisnâî Koronavirüs-Kovid 19, bütün kâideleri alt-üst etmiş, bütün dengeler değişmiştir. Bu beliyye sebebiyle, tedbirler mâbeyninde, 65 yaş üstü ve kronik (sürekli) hastalığı olanlar...
CUM’A SOHBETİ (2/25)
ASKIDA EKMEK–SADAKA TAŞI MEDENİYETİ!...(4) Mürşid-i Kâmil ve Mükemmil, medâr mürşid, müceddid, sahibi zaman ve vâris-i nebî olan birisi, verâsetine tabî olduğu ve sünnetlerine tamı tamına temessük ettiği nebî gibi, ona teb'an,...
YORUMCULAR’A CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR! (EKSTRA-EKSTRA/22)
Lozan Sulh Antlaşmasıyla dayatılanlardan birisi de nikahların Türk Kanunun Medenîsine göre kıyılmasıydı... Aziz Türk Milleti'nin, İslâm ile şerefyab olduğu son bin yıllık süreçte, kendisini bir güruh olmaktan çıkarıp, millet haline...
CUM’A SOHBETİ (2/24)
ASKIDA EKMEK- SADAKA TAŞI MEDENİYETİ!... (3) Ahlak ve fıkıh kitaplarında sadaka ile alakalı olarak zikredilen başlıca kural ve tavsiyeler şöyle hulasa edilebilir; sadaka veren kimseler samimi olmalı, yalnız Allah'ın rızasını gözetlemeli,...
YORUMCULAR’A CEVAPLAR VE MUTALAALAR!... (EKSTRA-EKSTRA/21)
ŞAPKA, BİR BEZ PARÇASI, BASİT BİR AKSESUAR MIDIR? Şapka, basit bir bez parçası ve herhangi aksesuar olsaydı, ceket gibi, kravat gibi, gömlek, yelek gibi bir şey olsaydı, herhalde rejim, bu kadar ehemmiyet verip, şapkayı zorla dikta ile millete...
CUM’A SOHBETİ (2/23)
ASKIDA EKMEK- SADAKA TAŞI MEDENİYETİ!... (2)  Zekat gibi farz, fıtır sadakası, oruç, yemin, nezir kefareti sadakaları gibi vacib sadakaların dışında, İslâm alimlerinin tatavvu sadaka dedikleri nâfile sadakalar da vardır. Esasen, İslâmî...
YORUMCULAR’A CEVAPLAR VE MUTALAALAR!... (EKSTRA-EKSTRA/20)
1925 yılı, dünya birinci cihan harbinden yeni çıkmış, Türkiye millî mücadeleden, İstiklal Harbimizden yeni çıkmış halk aç açıkta, üryan, bîilaç. Devletin hazinesi tam takır. Sanayi ve ticaret, iş istihdam yok. Halkın donu-göyneği...
CUM’A SOHBETİ (2/22)
ASKIDA EKMEK-SADAKA TAŞI MEDENİYETİ!... 'Şüphesiz, say-u gayretiniz, (kazançlarınız) başka başkadır.” (Leyl Suresi 934) 'De ki: Rabbim, kullarından dilediğine bol rızık verir ve (dilediğinden de) kısar. Siz hayra ne harcarsanız,...
YORUMCULAR’A CEVAPLAR VE MUTALAALAR!... (EKSTRA-EKSTRA/19)
KEMALİZM'İN KEMALİSTLERİN SÂBİTELERİ!... Müstevlîler, Mondros, Sevr ve Mudanya'da milletimize ölümü gösterip sıtmaya razî ettiler. Lozan'da öldürücü darbeyi vurdular. Güya devletin tapusunu verdiler, ama bedelini çok ağır...
CUM’A SOHBETİ (2/21)
ABDULLAH IŞIKLAR AĞABEY DE HAKK'A YÜRÜDÜ!... (2) 'Kadrini sengi musallada bilüp ey Baki! Durup el bağlayalar karşına yâran saf saf...” Baki'nin bu beyti pek çok insanımız için geçerlidir. Nice insanımız vardır ki, hakikaten...
YORUMCULAR’A CEVAPLAR VE MUTALAALAR!... (EKSTRA-EKSTRA/18)
KEMALİZM DİN, MUSTAFA KEMAL İLÂH VEYA PEYGAMBER MİYDİ?   Mustafa Kemal Paşa, 'Bu benim nâçiz vücudum elbette bir gün toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebed pâyidâr olacaktır” diyerek kendisinin bir fani olduğunu...