Mustafa AKKOCA
Mustafa AKKOCA
Yazarın Makaleleri
CUM’A SOHBETİ (2/9)
AYASOFYA'YI CAMİİ KEBİR'İ HAKKINDAKİ TARİHÎ KARAR (3) 'Dava konusu olayda davacı dernek tarafından 31.08.2016 tarihinde Başbakanlık genel evrak kaydına giren dilekçe ile 'Ayasofya Camii'nin müze olmasının hukuken mümkün...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!...  (EKSTRA- EKSTRA/7)
AYASOFYA (7) Vaziyet vuzuha kavuşunca, Topkapı Sarayı Mukaddes Emânetler Dairesinde Kur'ân tilâvetinin hemen başlatılması için Kültür Bakanı Tevfik Koraltan alakalılara talimat verdi. Müze içindeki mukaddes emânet dairesinde 24 Saat...
CUM’A SOHBETİ (2/08)
TARİHÎ AYASOFYA KARARI! (2) 'Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal siteleri dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli sebeplerle...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR !... (EKSTRA-EKSTRA/6)
AYASOFYA (6) Ayasofya'nın ibadete açılması meselesi, 1960-1970'li yıllarda, Milliyetçi-Mukaddesatçı Türk Gençliği tarafından seçim meydanlarına taşınmıştı. 1965 milletvekilliği umûmî seçimi, 27 Mayıs Darbe-i hükûmetinden...
CUM’A SOHBETİ (2/7)
ÇOOOOOK ŞÜKÜR, ELHAMD-Ü Lİ'LLÂH!... AYASOFYA CAMİİ KEBİR'İ İBADETE AÇILDI!... T.C., Danıştay (Şûrây-i Devlet) onuncu dairesinin tarihî kararı ile Ayasofya'nın ibadete açılmasının önü açıldı. Cumhurbaşkanlığı...
AYASOFYA, ÇOK DAHA ÖNCE İBADETE AÇILABİLİRDİ-AÇILMALIYDI!...
YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR !... (EKSTRA-EKSTRA/5) AYASOFYA (5) 1932'de, Ayasofya'yı fiîlen ibadete kapatan, müzeye tahvil eden tek parti mütegallibe, ceberûtî ve tâgûtî  idare, aynı yıl içinde, Ezan-ı Muhammedî'nin...
RİVÂYET VE DİRÂYET TARIKIYLE TEFSİRLER!...
Rivâyet tarıkiyle olan tefsirlerin münderacatı iki kısma ayrılır. Bir kısmı tam bir usûl dâiresinde ve kemâl-i itina ile tetkik ve tenkid ve sıhhati tevsik edilen (belgelendirilen) ve şer'î hükümler ile alakadar bulunan nakillerdir .Diğer...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (EKSTRA-EKSTRA/4) AYASOFYA (4)
Bezmiâlem Vâlide Sultan'ın, Vakıf Gureba Hastahane'sinin devamı ve hizmetleri için gelir getirmek üzere vakfettiği, mülklerinden birisi de, İstanbul-Çatalca civarında bulunan, Terkos Gölüdür. Terkos Gölü, İstanbul Şehir Su Şebekesinin...
TEFSİRLERİN TAKSİMİ, RİVÂYET VE DİRÂYET TARİKLARI!...
Tefsirler başlıca iki kısma ayrılır. Birinci kısım, selefden (geçmiş müfessirlerden) nakledilegelen eserlere müstenid olan (Tefsir-i Nakli) dir ki, buna, (Bi- Târiki'r- Rivâye tefsir) de denir. Bu kısım tefsirlerde âyetlerin manaları,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (EKSTRA-EKSTRA/3) AYASOFYA (3)
Ayasofya, fethin sembolü, Fâtih'in kılıç hakkı, zâtî mülkü, şahsî öz malıdır. Mülkü üzerinde her türlü tasarruf hakkı, yalnız ve yalınızca, Fâtih Sultan Muhammed Han'a aittir. Fâtih Sultan Muhammed Han Hazretleri bu zâtî-şahsî,...
TEFSİR İLMİ’NİN ŞEREF VE EHEMMİYYETİ!...
Bir ilmin, bin sanatın şerefi ehemmiyyeti onun mevzûunun şerefiyle gâyesinin ehemmiyyetiyle, kendisine olan ihtiyacın derecesiyle mütenasibtir. Tabâbet, fıkıh hukuk bu bakımdan her biri büyük kıymeti ve  ehemmiyyeti hâizdirler; tabâbetin...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR !... (EKSTRA-EKSTRA/2) AYASOFYA (2)
Ayasofya, aslında, 1931'de Amerikan Bizans Enstitüsü adına Ayasofya mozaiklerini Th.Whittemore, Atatürk'ün isteği ve Bakanlar kurulu kararı ile 1932'den itibaren işe başlamıştı. Ayasofya, 24 Ekim 1934 değil fiîlen 1932'de,...
TEFSİR’İN MEVZÛU VE GÂYESİ:
Tefsir mevzûu Allahu Te'âlâ Hazret'lerinin Kelâmı, Kelâm-ı Kadîm'dir; yanî, Kur'ân-ı Kerim'in mukaddes âyetleridir. Zira tefsir bu âyetlerin vasıflarından, ihtiva ettikleri hakîkatlerden, işâretlerden derin nüktelerden,...
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (EKSTRA-EKSTRA/1)
AYASOFYA!?... Yıl, Milâdî 1952. Devrin Fener, Ortodoks Rum Patriği, Atenegoras, devrin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı ziyaret eder, Ayasofya Camii'nin tekrar kiliseye çevrilerek kendilerine tahsis edilmesini taleple, Batı ile Türkiye Cumhuriyeti...
KUR’ÂN-I KERİM’İN TEFSİR, TEVİL VE TERCEMESİ!... (2)
Kur'ân-ı Kerim'in terceme-i harfiyye sûretiyle terceme edilemeyeceğine bütün İslâm alimleri kail olmuştur. Bu hususta sir İcmâ-i Ümmet vardır. Keffâl-i Kebir, İmam-ı Gazâlî, İbn-i Teymiye, Düsûkî Şey Hasenenyn Mahlûf, Şeyh...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (EKSTRA/1)
'Hayal Deryasına ben, bazı, bazı, dalmasam bir türlü, dalsam bir türlü, Derdime âşinâ olan bu sazımı çalmasam bir türlü, çalsam bir türlü...” Necdet Atılgan'ın sözleri üzerine, beste, Merhum Salahaddin Pınar'a aittir....
TEFSİR, TE’VİL, MEAL VE TERCEME!..
Tefsir, esâsen (Fers) lafzından alınmış olup, keşf, beyan ve ızhar manalarında kullanılmaktadır. Nitekim, bir şeyin beyan ve izah edilmesini istemeye de 'İstifsâr” denilir. Şer'î ıstılahta ise Tefsir: 'Kur'ân-ı Azîm'deki...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/30)
ANTALYA DA'VA'SI!... (14) Yazdıklarımın-yazacaklarımın, Antalya Davasıyla herhangi bir alaka ve münasebetinin olmadığını söyleyebilirsiniz. Yazacaklarımda görülecektir ki, içimizden çıkan hainlerin ihanetine maruz kalmasaydık,...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDA, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!...  (52)
KUR'ÂN-I KERİM'DE HAVÂS İLMİ: Bir hadis-i Şerif'in meâline göre, herhangi bir nâhoş hâle tutulan bir zorluk ve sıkıntıya marûz kimse: 'Nihâyet karanlıklar içinde; senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim....
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDA, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (51)
9- Tasavvuf İlmi: İnsanların asıl sâadetleri nefislerini tezkiye imle manevî kurbiyete nâiliyetten ibârettir. İslâmiyet'in birinci gâyesi de beşeriyet için bu sâadeti temin etmektir. Bu husûs ile başlıca uğraşan ilim ise tasavvuffdur....
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/29)
ANTALYA DA'VA'SI!... (13) Adam, İ.T.Ü., (İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu, Yüksek Makina Mühendisi, T.B.M.M.'sinde, kalorifer ve tüm su motorlarından sorumlu, teknik umum müdür. T.B.M.M.'si memûriyetleri, istisnâî memûriyet...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDA, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (50)
KUR'ÂN-I KERİM, BÜTÜN İLİMLERİN MENBA'I'DIR!...  H) İslâmiyet'te öğüt vermek, marûf ile emir (güzeli iyilikleri emretmek), münkerden nehyetmek (çirkin olandan ve kötülüklerden sakındırmak), çok mühim bir vecibedir....
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/28) 
ANTALYA DA'VASI!... (12) Bundan bir önceki yazımızda, 'Bize gelenler hep kendi iradeleriyle değil de zaman zaman gönderilirler,” demiştim. Öyle anlaşılıyor ki, senaryocu-müfterî de gönderilenler arasındadır. Nitekim, 'Bir Mevta'nın...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDA, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (49)
KUR'ÂN-I KERİM, BÜTÜN İLİMLERİN MENBA'IDIR: Hikmetü't-Teşrî ilmi: Malûmdur ki, Kerim ma'bûdumuz, Alim'dir, Hakim'dir, insanları li'hikmetin yaratmış, kendilerini bir kısım ibâdetlerle mükellef kılmıştır....
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/27)
ANTALYA DA'VASI!... (11) Senaryocu müfteri, 'Bu sırrımı ben hayattayken kimseye söylemeye mezun değilsin; seninle bir sırrımı paylaşacağım. Bu sırrımı cemaatte H.Kumaş da dahil (O zaman Cemaatin iki numaralı İdarecisi-Naibi idi)...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDA, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (48)
KELÂM-I KADÎM, KUR'ÂN-I AZÎM, BÜTÜN İLİMLERİN MENBA'IDIR!... Tefsir İlmi: Kur'ân-ı Mübîn'in bazı âyetleri diğer bazılarını izah ve tefsir eder. Bu cihetle mücmel ve muhtasar âyetlerin güzelce anlaşılabilmesi için...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/26)
ANTALYA DA'VA'SI!... (10) Antalya Davasında, Merhum Büyüğümüz, Kemal Kacar'ın ve diğer bazı maznunların müdâfîleri, Avukat Merhum, Prof.Dr. Muammer Aksoy ile, Avukat Naci Budak idiler. Birileri, Merhum Büyüğümüz, Kemal Kacar'ın...

İstanbul Fatura Basımı

avukat kartvizit

evden eve nakliyat

ofis taşımacılığı