Mustafa AKKOCA
Mustafa AKKOCA
Yazarın Makaleleri
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALALAR!.. (6/41)
PAPA'NIN IRAK ZİYARETİ!.. (2) 1980,1990 ve 2000'li yıllarda ABD derin devleti, Evanjelistler, Dünya Kiliseler Birliği ve Vatikan tarihlerinde hiç olmadığı kadar, sekiz kere tekrarladıkları Haclı Seferlerinde bile olmadığı kadar, Şerir...
CUMA SOHBETİ (2/45)  BİZLER TECDİD’E MEMURUZ!..(11)
VAKFİYELERDE MUKÂBELE ŞARTI!.. Resûl-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem efendimiz her ramazan ayında o güne kadar nazil olan âyet ve sureleri, Cibril-ü Emîn ile mukabele ederlerdi. Yüz yüze, karşılıklı olarak Peygamberimiz okur, Cibril-ü...
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALALAR!.. (6/40)
PAPA'NIN IRAK ZİYARETİ!.. Katolik Dünyasının ruhânî lideri, Papa Fransua Franciscus, geçtiğimiz haftalarda Irak, Bağdat, Musul Kuzey Irak Kürd Bölgesi Erbil'i ziyaret etmiştir. Covid 19, virüs,pandemi bütün dünyayı kasıp kavururken,...
CUMA SOHBETİ (2/44)
BİZLER TECDİD'E MEMURUZ!.. (10) MUKÂBELE – SÜNNET-İ HÜDÂ !.. Fıkıh Terminolojisinde 'Ef'âl-i Mükellefîn” (yükümlülerin fiilleri, yükümlülerin yükümlü oldukları fiilleri-işleri) sarih, katî naslarla, âyet ve mütevâter...
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALALAR!... (6/39)
SAĞLIK SİSTEMİMİZİN ULAŞTIĞI MERHALE!... (2) Ak Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de sağlık sistemimiz darmadağınık bir manzara arz ediyor, bütünüyle çökmüş bir vaziyette bulunuyordu. Tedavîye, hekime, ilaca ulaşamayanlar bir pişman,...
CUMA SOHBETİ (2/43)
BİZLER TECDİD'E MEMURUZ !..(9) 'Hasenâtü'l- Ebrar, Seyyiâtü'l-Makarrabîn” (İyilerin sevap ve güzellikleri Allah'a yakın ehl-i Takva'nın seyyiâtı (günahları sayılır, kabul edilir.) Teganniyle Kur'ân okumanın,...
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALALAR !... (6/38)
MEMLEKETİMİZDE SIHHAT VE MUAVENET SİSTEMİ!...   'Şâfî ve Kâfî olan Allah'ın adıyla. O Allah Azze ve Celle'nin ismiyle beraber yerde ve göklerde hiç bir şey zarar veremez. O, hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir.” Covid...
CUMA SOHBETİ (2/42)
BİZLER TECDİD'E MEMURUZ!... (8) ' İnsanlardan öylesi var ki, her hangi bir ilmi delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte onlara rüsvay edici bir azap vardır.” (Lokman/31/6)...
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALALAR!.. (6/37)
İTTİHAD VE TERAKKÎ BAKİYESİ, MÜTEGALLİBE CHP'NİN HİÇ DEĞİŞMEYEN ZİHNİYETİ!.. (6) 1856 Islahat Fermanıyla Memâlik-i Osmaniyye'de ecnebîlere tanınan haklar müvacehesinde, devletimizin bünyesindeki muzır unsurlar, masonik zihniyetteki...
CUMA SOHBETİ (2/41)
BİZLER TECDİD'E MEMURUZ ! (7) Günümüzde imam-hatipler, cuma ve bayram hutbelerinde bir taraftan ehl-i sünnetin şeâirinden (vazgeçilmez düstur ve alâmetlerinden) olan Hulefâ-i Râşidîn'n isimlerini zikretmiyorlar ki bu durum doğrudan...
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALALAR!.. (6/35)
İTTİHAD VE TERAKKÎ BAKİYESİ, MÜTEGALLİBE CHP'NİN HİÇ DEĞİŞMEYEN ZİHNİYETİ (5) Tagûtî, deccalî zihniyetlerin temel felsefeleri, alameti farikaları, zihinlerinde, sözlerinde, fiillerinde ve hareketlerinde, yalancılık, iftira ve buhtandır....
CUMA SOHBETİ (2/40)  BİZLER TECDİDE MEMURUZ!.. (6)
Devlet-i Aliyyemizin yüzakı, güneş ışığı medreseler kapatıldıktan sonra Diyanet İşleri Riyâseti, Türkçe bir Kur'ân Meâli, bir tefsir, bir de en muteber Hadis Külliyatı Buharî Muhtasarı, Tecrid-i Sarih tercüme ve şerhi için teşebbüsler...
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALALAR! (6/34)
ŞAİR AYHAN İNAL EBEDİYETE İNTİKAL ETTİ! Şair Ayhan İnal (1931-15.2.2021) Anadolu şiir geleneğinin en önemli temsilcilerinden birisiydi. 1931 Akdağ Madeni-Yozgat doğumludur. Ankara Ticaret Lisesini bitirdi.Devletin muhtelif kademelerinde memur...
CUM’A SOHBETİ (2/39)
BİZLER TECDİDE MEMURUZ!... (5) Devrinde Ehl-i Sünnet'in ka'ası durumundaki Bağdat merkezli Abbâsîler İslâm Devletimizin genel kabul görmüş resmî mezhebi İtikat'da Mâtürîdî ve Eşa'rî, Amel'de Hanafî idi. Katî...
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALAALAR!...(6/33)
İTTİHAD VE TERAKKÎ BAKİYESİ CHP'NİN HİÇ DEĞİŞMEYEN ZİHNİYETİ!.. (4) İttihad ve Terakkî bakiyesi, tek parti mütegallibe CHP 1943 Kurultayında aldığı bir kararla illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar, nahiyelerde nahiye müdürleri,...
CUM’A SOHBETİ (2/38)
BİZLER TECDİDE MEMURUZ!... (4) Süleyman Demirel on yıldan fazla bir müddet Başbakanlık yaptıktan sonra 16.5.1993-16.5.2000 tarihleri arasında da yedi yıl Cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Mehmed Nuri Yılmaz, 2.1.1992- 19.3.2003 tarihleri arasında...
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALAALAR!...(6/32)
İTTİHAD VE TERAKKÎ BAKİYESİ TEK PARTİ MÜTEGALLİBE CHP'NİN HİÇ DEĞİŞMEYEN ZİHNİYETİ! 14 Mayıs 1950'de beyaz bir devrimle iktidara gelen Demokrat Parti'nin ilk işi, Ezan-ı Muhammedî'yi aslına döndürmek olmuştu. Hatta...
CUM’A SOHBETİ (2/37)
BİZLER TECDİD İLE MEMURUZ!...(3) Elimizde bulunan Mektubat-i Kudsiyyeti Mektupları dikkatlice inceledeğimizde Hicrî ikinci binin başlarında alt kıtada Maverâü'n-Nehir'de, Buhara, Semerkand ve diğer Türk-İslâm diyarında dînî hayatın...
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALAALAR! (6/31)
İTTİHAD VE TERAKKÎ BAKİYESİ CHP'NİN HİÇ DEĞİŞMEYEN ZİHNİYETİ! CHP tek parti mütegallibe, iktidarda kaldığı 27 yıllık dönemde 'Uşr'ü” (İslâm Hukukunda zirâî mahsûlâtın zekatını ifade eden 'Onda bir” demek...
CUMA SOHBETİ (2/36)
BİZLER TECDİD'E MEMURUZ! (2) 'Muhammed (salla'llâhu aleyhi ve sellem) sizin erkeklerinizden hiç birinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resûlü ve Peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.”(Ahzâb 33/40)...
YORUMCULAR’A CEVAPLAR VE MUTALAALAR!...(6/30)
İTTİHAD VE TERAKKÎ BAKİYESİ CHP'NİN HİÇ DEĞİŞMEYEN ZİHNİYETİ!... İttihad ve Terakkî Cemiyeti.(1889-1902) Jön Türk hareketinin değişik muhalefet unsurlarından bu örgütün temeleri 2 Haziran 1889 tarihinde dört Mekteb-i Tıbbıyye-i...
CUM’A SOHBETİ (2/35)
BİZLER, TECDÎD'E MEMURUZ!... Cenab-ı Hakk yarattığı insanları hakk'a, hidayete, doğru yola davet etmeleri için yeryüzüne racih rivayetlere göre, 124 bin peygamber, (nebi, nebî-resul) göndermiştir. Hazret-i Adem'den, Hazret-i...
CUM’A SOHBETİ (2/34)
TASAVVUFÎ BİD'ATLER!.... Resûl-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem efendimiz: 'Şüphesiz, en hayırlı hüda, (hidayet, yol) Hazret-i Muhammed salla'llâhu aleyhi ve sellemin hidayetidir. (Peygamberin getirdiği, tebliğ buyurduğu,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (EKSTRA/10)
RESÛLU'LLÂH SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM EFENDİMİZE VE ÂL-İ MUHAMMED'E, ZEKÂT VE SADAKA HARAM'DIR!... 'Ebû Hüreyre radiya'llâhu anh'den şöyle dediği rivâyet edilmiştir: 'Hurma devşirildiği sırada...
CUMA SOHBETİ (2/33)
ZİKRİ HAFİ, TARÎKAT-İ NAKŞİBENDİYYE ESÂSÂTINDAN HATM-İ HÂCEGÂN-I NAKŞİYYE!... Hatm-i Hâcegân-ı Nakşiyye esas itibariyle cemaat halinde loş ve sakin bir mekânda yapılır. Hazır bulunanların adedine göre, istiğfâr, Salavât-ı şerife,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR !... (EKSTRA/9)
'İhtiyarlık veya şifa umudu kalmamış, (kronik hastalığı bulunmak gibi) devamlı mazereti olup da oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakir doyumu kadar fidye vermeleri gerekir. Bununla beraber kim gönüllü olarak hayır yaparsa, bu kendisi...
CUM’A SOHBETİ (2/32)
ZİKR-İ HAFÎ, TARÎKAT-İ NAKŞİBENDİYYE-İ ÂLİYYE'NİN ESÂSÂTI-DÜSTÛRLARI!... Zikr-i hafî yolunun birinci ve en ehemmiyetli düsturu, 'Allah” ism-i celâliyle zikirdir. Zirâ, ”Allah” ism-i celâli bütün esma ve sıfatı müstecmî'dir....