Mustafa AKKOCA
Mustafa AKKOCA
Yazarın Makaleleri
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDA, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (51)
9- Tasavvuf İlmi: İnsanların asıl sâadetleri nefislerini tezkiye imle manevî kurbiyete nâiliyetten ibârettir. İslâmiyet'in birinci gâyesi de beşeriyet için bu sâadeti temin etmektir. Bu husûs ile başlıca uğraşan ilim ise tasavvuffdur....
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/29)
ANTALYA DA'VA'SI!... (13) Adam, İ.T.Ü., (İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu, Yüksek Makina Mühendisi, T.B.M.M.'sinde, kalorifer ve tüm su motorlarından sorumlu, teknik umum müdür. T.B.M.M.'si memûriyetleri, istisnâî memûriyet...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDA, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (50)
KUR'ÂN-I KERİM, BÜTÜN İLİMLERİN MENBA'I'DIR!...  H) İslâmiyet'te öğüt vermek, marûf ile emir (güzeli iyilikleri emretmek), münkerden nehyetmek (çirkin olandan ve kötülüklerden sakındırmak), çok mühim bir vecibedir....
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/28) 
ANTALYA DA'VASI!... (12) Bundan bir önceki yazımızda, 'Bize gelenler hep kendi iradeleriyle değil de zaman zaman gönderilirler,” demiştim. Öyle anlaşılıyor ki, senaryocu-müfterî de gönderilenler arasındadır. Nitekim, 'Bir Mevta'nın...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDA, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (49)
KUR'ÂN-I KERİM, BÜTÜN İLİMLERİN MENBA'IDIR: Hikmetü't-Teşrî ilmi: Malûmdur ki, Kerim ma'bûdumuz, Alim'dir, Hakim'dir, insanları li'hikmetin yaratmış, kendilerini bir kısım ibâdetlerle mükellef kılmıştır....
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/27)
ANTALYA DA'VASI!... (11) Senaryocu müfteri, 'Bu sırrımı ben hayattayken kimseye söylemeye mezun değilsin; seninle bir sırrımı paylaşacağım. Bu sırrımı cemaatte H.Kumaş da dahil (O zaman Cemaatin iki numaralı İdarecisi-Naibi idi)...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/27)
ANTALYA DA'VASI!... (11) Senaryocu müfteri, 'Bu sırrımı ben hayattayken kimseye söylemeye mezun değilsin; seninle bir sırrımı paylaşacağım. Bu sırrımı cemaatte H.Kumaş da dahil (O zaman Cemaatin iki numaralı İdarecisi-Naibi idi)...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDA, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (48)
KELÂM-I KADÎM, KUR'ÂN-I AZÎM, BÜTÜN İLİMLERİN MENBA'IDIR!... Tefsir İlmi: Kur'ân-ı Mübîn'in bazı âyetleri diğer bazılarını izah ve tefsir eder. Bu cihetle mücmel ve muhtasar âyetlerin güzelce anlaşılabilmesi için...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/26)
ANTALYA DA'VA'SI!... (10) Antalya Davasında, Merhum Büyüğümüz, Kemal Kacar'ın ve diğer bazı maznunların müdâfîleri, Avukat Merhum, Prof.Dr. Muammer Aksoy ile, Avukat Naci Budak idiler. Birileri, Merhum Büyüğümüz, Kemal Kacar'ın...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDA, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (47)
KUR'ÂN-I KERİM'İN HANGİ BAKIMLARDAN EBEDÎ BİR MUC'İZE OLDUĞU!.. (2) 3- Geleceğe ait, henüz vuku bulmamış bir takım hâdiseleri daha meydana gelmeden senelerce, asırlarca evvel kat'î bir sûrette bilip haber vermek bir hârika...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/25)
ANTALYA DA'VA'SI (9): Ebû Bekir: - Babam sana kurban yâ Resûle'llah, şu iki binit devesinden birini beğen, al! dedi.  Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem: - Ancak hediye alabilirim! buyurdu. Resûlullah'ın Ebû Bekir'den...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDA, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (46)
KUR'ÂN-I KERİM'DEKİ SÛRE'LERİN ANAHTARLARI =  SER-LEVHALARI!... Kur'ân-ı Kerim'in yirmi dokuz sûre'sinin başında, (Fevâtihu's-Suver) denilen bir takım harfler vardır. Bunların sayısı Arabî hecâ harflerinin...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/24)
ANTALYA DA'VA'SI (8) ANTALYA DA'VA'SI DOSYA'SINDA TAMAMLAYICI MA'LÛMÂT!... 93 Maznun'lu bu da'va'da, maznun'ların hepsi de mekûfen muhakeme edilmişlerdi. Ancak, tevkîf ve tahliye müddetleri farklıdır....
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (45)
KUR'ÂN-I KERİM'İN HANGİ BAKIMLARDAN EBEDÎ BİR MU'CİZE OLDUĞU: Kur'ân-ı Kerim'in nüzûlü zamânında Hicâz havâlîsinde kullanılan yazı, Enbârî veya Kadîm Hayrî denilen yazı idi. Bilhahere buna 'Hatt-ı Hicâzî”...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/23)
ANTALYA DA'VASI (7) Antalya Da'vasında, dosya münderacı arasında bulunan, Mahkeme-i Temyîz (Yargıtay), 9.Ceza Dairesi, 1983/22776 Esas ve 1984/1799 karar, 9/3312 Tebliğnâme' ile oluşturulan, (Yargıtay İlâmı), 'Ankara'da...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (44)
KUR'ÂN-I KERİM'İN RESM-İ HATTI: (2) El-Muknî'nin beyanına göre, Hazreti Osman radiya'llahu anh'in yazdırmış olduğu mushaf'lara nazaran Kur'ân'ın yalnız dört âyetinde (Kitab) lafzı böyle elifli olarak...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/ 22)
ANTALYA DA'VA'SI (6) Ta'kibat, (soruşturma) Anayasa'yı ihlal, T.C. Hükûmetini iskat, paralel bir devlet ikamesi gibi i'damı gerektiren dehşetengiz, T.C.K.'nu'nun 146.maddesi müvacehesinde yapılmış, Adlî makam,...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (43)
KUR'ÂN-I KERİM'İN MAHFUZİYYETİ: (EBEDİYYETE KADAR ALLAH'IN MUHAFAZASI ALTINDA BULUNMASI): Kur'ân-ı Kerim'in her vecihle muhafaza altında bulunması kat'î bir hakikattir. Kur'ân'ın âyet'lerinden, sûre'lerinden...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/21)
ANTALYA DA'VASI!... (5) Artık klasikleşmiş bir kaide haline getirilmişti. Her bir Darbe-i hükumet ve ihtilallerden sonra, Anayasa ve İnsan hakları askıya alındığı için, Cemiyet içinde isim yapmış, önem atfedilen insanların evleri aranır,...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (42)
KUR'ÂN-I KERİM'İN CEM' VE TERTİBİ'NDE İKİNCİ DEVRE: Resûl-i Ekrem salla'llahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahireti teşrif edince arktık vahy-i İlâhî kesilmiş, Kur'ân-ı Kerim'in hey'eti Mecmuası tayyün...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/20)
ANTALYA DA'VASI (4) Gazete'leri, Sultanahmed-İnciliçavuş Sokağından, Cağaloğlu, Taştekneler Sokağında yeni satın aldığımız Bina'mıza taşımıştık. Santral'dan, Küçük Mehmed, Mehmed Öncü, 'Hocam, Hüseyin Kumaş...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (41)
KUR'ÂN-I KERİM'İN CEM' VE TERTİBİ: Kur'ân-ı Azîm, üç kere cem' edilmiştir. Nitekim muhaddislerden Hakim'in 'Müstedrek” ünvanlı eserinde deniliyor ki: 'Kur'ân üç kere cem' olunmuştur; birincisi,...
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/ 19)
ANTALYA DAVASI (3) Bu telefon mükalemesinin üzerinden iki ve üç gün geçmişti. Uzun geçen günün akşamında, eve dönüş için hazırlık yaparken, yan binadan, Merhum Mehmed Aktekin Bey telefon etti. 'Mustafa Bey, lütfen benim ikinci telefonumu...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (40)
Kur'ân-ı Kerim'in Nüzulü: Nüzûl, bir şeyin yukarıdan aşağıya inmesidir. İnzal, Tenzil de bir şey'i yukarıdan aşağıya indirmek demektir. İnzal ve Tenzil, Kur'ân-ı Kerim'in defa'ten, topyekûn, Levh-i Mahfûz'dan...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/18)
'Sanioğlu,” Remziyle yorum yapan ve sualler tevcih eden, Değer'li Kardeşimizin suallerine cevap. ANTALYA DA'VASI: (2) Darbe-i hükûmet'in ikinci gününde, 13 Eylül 1980 Cumartesi günü, İstanbul'daki bütün gazete ve mecmu'a'ların...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (39)
'Biz,Ehl-i Kur'ân'ız, Kur'an'dan başka Allah ile kulları arasında her hangi bir vasıta tanımayız, Kur'an bize yeter,” diyen, mülhid,münkir ve mürted'ler, tam birer Kur'an cahilidirler; Kur'an-ı Kerim...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/17)
SANİOĞLU- 17.02.2020. 14,30 ' Muhterem Hocam,Devrin Merhum Büyüğü, Cennetmekân, Muhterem, Beyağabeyimiz, Kemal Kacar  Bey'in de bir müddet, mevkûfen, muhakeme edildiği, Tarihî Antalya Da'va'sını bize bir anlatırmısınız?...

İstanbul Fatura Basımı

avukat kartvizit

evden eve nakliyat

ofis taşımacılığı