Mustafa AKKOCA
Mustafa AKKOCA
Yazarın Makaleleri
YORUMCULAR’A CEVAPLAR VE MUTALAALAR!... (EKSTRA-EKSTRA/19)
KEMALİZM'İN KEMALİSTLERİN SÂBİTELERİ!... Müstevlîler, Mondros, Sevr ve Mudanya'da milletimize ölümü gösterip sıtmaya razî ettiler. Lozan'da öldürücü darbeyi vurdular. Güya devletin tapusunu verdiler, ama bedelini çok ağır...
CUM’A SOHBETİ (2/21)
ABDULLAH IŞIKLAR AĞABEY DE HAKK'A YÜRÜDÜ!... (2) 'Kadrini sengi musallada bilüp ey Baki! Durup el bağlayalar karşına yâran saf saf...” Baki'nin bu beyti pek çok insanımız için geçerlidir. Nice insanımız vardır ki, hakikaten...
YORUMCULAR’A CEVAPLAR VE MUTALAALAR!... (EKSTRA-EKSTRA/18)
KEMALİZM DİN, MUSTAFA KEMAL İLÂH VEYA PEYGAMBER MİYDİ?   Mustafa Kemal Paşa, 'Bu benim nâçiz vücudum elbette bir gün toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebed pâyidâr olacaktır” diyerek kendisinin bir fani olduğunu...
CUM’A SOHBETİ (2/20)
ABDULLAH IŞIKLAR AĞABEY DE HAKKA YÜRÜDÜ!... 'Geceleyin sizi öldüren (öldürür gibi uyutan), gündüzün de ne işlediğinizi bilen; sonra belirlenmiş ecel tamamlansın diye gündüzün sizi dirilten (uyandıran) O'dur. Sonra dönüşünüz...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (EKSTRA–EKSTRA/17)
KURTULUŞ HARBİMİZ, MİLLÎ MÜCÂDELEMİZ BİTTİ VE............. ?!... 23 Nisan 1920'de Ankara'da dualar ve Buhârî-yi Şerifler okunarak açılan, TBMM Türk Milleti'nin   bütün tabakalarını temsil eden bir Millî Meclis idi....
CUM’A SOHBETİ (2/19)
AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ ŞERİFİNİN İBADETE AÇILMASI İÇİN BÜYÜK GAYRETLERİ OLAN ZEVAT!...(2) 29 Mayıs 1963 günü, Fetih Alayı'nın öncü grubu Cağaloğlu'nda bulunan Millî Türk Talebe Birliği'ne ulaştığında Alay'ın...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (EKSTRA-EKSTRA/16)
'SUR'DA BİR GEDİK AÇTIK, MUKEDDES Mİ MUKADDES,  EY KAHPE RÜZGAR, ARTIK, NE YANDAN ESERSEN ES.” (Necip Fazıl Kısakürek 1947) Aziz Üstad! Ruhun Şâd olsun, surda açtığın gedik büyüdü, büyüdü, sur hâk ile yeksan oldu, Ayasofya'yı...
CUM’A SOHBETİ (2/18)
AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ ŞERİF'İNİN İBADETE AÇILMASI İÇİN BÜYÜK GAYRETLER GÖSTEREN MERHUMLAR VE HAYATTA OLANLAR!... Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için ömürleri boyunca gayret sarf eden ekseri ebediyete intikal etmiş...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (EKSTRA- EKSTRA 15)
AYASOFYA, LOZAN SULH ANTLAŞMASININ AÇIKLANMAYAN DİĞER ŞARTLARI!... Ayasofya'nın, Lozan Sulh Antlaşmasının en önemli şartlarından birisi olduğunu yazdığımızda, hususiyle bazı Prof. ve Doç. titri sahibi Kemalistler, şiddetle karşı...
CUM’A SOHBETİ (2/17)
AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ ŞEREFİ İBADETE AÇILDI! ÖYLE BİR AÇILDI Kİ: (2) Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, 24 Temmuz 2020 Cum'a günü ibadete açılmasından itibaren, öylesine bir ziyaretçi akınına uğradı ki, seksen sekiz yıllık bir...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR !... (EKSTRA-EKSTRA/14)
AYASOFYA (14) Lozan Sulh Antlaşmasını bazıları tam bir hezimet, bazıları da zafer olarak tavsif etmişlerdir. Lozan Sulh Antlaşmasının bir zafer olduğunu yaklaşık yüz yıldır dillendirenler daha da ileri gidip, Lozan Sulh Antlaşmasının Osmanlı...
CUM’A SOHBETİ (2/16) - AYASOFYA-YI KEBİR CAMİİ ŞERİF’İ İBADETE AÇILDI!.. ÖYLE BİR AÇILDI Kİ:
Aziz Türk Milleti'nin rüyası, hülyası, hayali gerçeğe dönüştü, bu Aziz Millet, 24 Temmuz 2020 bir Mübarek Cum'a gününde 'Kızılelması”na kavuştu. Ayasofya'da ibadete fiilen kapatılmasından seksen sekiz yıl, bir Bakanlar...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (EKSTRA-EKSTRA/13)
AYASOFYA (13) Lozan Sulh Antlaşması, aslında bir barış antlaşması değil, müstevlilerin, 'Boğazların Hasta Adamı,” diye tavsif ettikleri, Osmanlı Devlet-i Aliyye'mizin, fişinin çekildiği ve defin merasimin icra edildiği bir toplantıydı....
CUM’A SOHBETİ (2/15)
MÜJDELER OLSUN AYASOFYA CAMİİ KEBİR'İ İBADETE AÇILDI!... Müjdeler Olsun. Gözaydınlığınız olsun, dünya gözüyle Ayasofya'nın ibadete açılışını görenler. Ömürleri boyunca, Ayasofya'nın ibadete açılması için, dua,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALAALAR !... (EKSTRA-EKSTRA-12)
AYASOFYA (12) Bilindiği üzere, Lozan Sulh Antlaşmasının kağıda dökülmeyen, açıklanmayan şartlarından birisi, Ayasofya'nın tekrar kilise yapılmak veya boş tutulmak ya da müzeye tahvil edilmek üzere ibadete kapatılmasıydı. Diğer şartlar;...
CUM’A SOHBETİ (2/14)
AYASOFYA'YI CAMİİ KEBİR'İ ŞERİFİ HAKKINDAKİ TARİHÎ KARAR!...(8) Dava konusu Bakanlar Kurulu Kararı, yukarıda yer verilen mevzûat, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve AİHM kararları kapsamında değerlendirildiğinde; Ayasofya'nın,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (EKSTRA –EKSTRA 11)
AYASOFYA (11) LOZAN ANTLAŞMASI : Birinci Cihan Harbine fiîlen dahil olmadığımız halde, Almanlarla birlikte hareket ettiğimiz, itilâf devletlerine karşı harp ilân ettiğimiz için, Devletimiz de Almanlarla birlikte mağlup sayıldı. İttifak devletlerine...
CUM’A SOHBETİ (2/13)
AYASOFYA'YI CAMİİ KEBİR'İ ŞERİFİ, HAKKINDAKİ TÂRİHÎ KARAR!... (7) 5) Değerlendirme, (i) Uluslararası Hukuk Yönünden :    Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına dair sözleşmenin 6.madde hükmü bağlamında...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR ! (EKSTRA-EKSTRA/10)
AYASOFYA (10) AYASOFYA'YI İBADETE NİÇİN AÇMADILAR- AÇAMADILAR!... Merhum, Adnan Menderes'in lideri olduğu Demokrat Parti, 1950, 1954, 1957 seçimlerinden sonra kâhir ekseriyetle, iktidara geldi. Döviz kıtlığı, zarûrî ihtiyaç maddelerinin...
CUM’A SOHBETİ (2/12)
AYASOFYA'YI CAMİİ KEBİR'İ ŞERİFİ HAKKINDAKİ TARİHÎ KARAR!..(6) E) Vakıf Mallarının Statüsü : Anayasa Mahkemesinin 30/01/1969 tarih ve E.1967/74, K.1969/9 sayılı kararına göre vakıf mallarının maliki hiç bir zaman devlet değil,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR ! ... (EKSTRA-EKSTRA/9)
AYASOFYA (9) 8 Ağustos 1980 Cuma günü, büyük bir merasimle ibadete açılan, Ayasofyâyı Kebir'in, (Büyük Ayasofya) nın, hünkâr mahfili ve tabi olarak, hünkâr mahfilinin medhali, (giriş bölümü) ibadete açılmış, Ayasofya'nın...
CUM’A SOHBETİ (2/11)
AYASOFYA'YI CAMİİ KEBİR'İ ŞERİF'İ HAKKINDAKİ TARİHÎ KARAR!..(5) 'Buna göre kanun koyucu, eski vakıfları kuranların iradelerine ve sözleşme hürriyetine olabildiğince saygı göstererek, 2762 sayılı vakıflar kanununda...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR !... (EKSTRA-EKSTRA/8)
AYASOFYA (8) Ayasofya'nın müştemilât ve mülhakâtından, Hünkâr Mahfilinin ibâdete açılması için, Diyanet İşleri Başkanlığı-İstanbul Müftülüğü, Vakıflar Umum Müdürlüğü- İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Hünkâr...
CUM’A SOHBETİ (2/10)
AYASOFYA'YI CAMİİ KEBİR'İ ŞERİF'İ HAKKINDAKİ TARİHÎ KARAR!...(4) 5.06.1935 tarih ve 2762 Sayılı Vakıflar Kanununun 10.maddesinde 'Tahsis edildikleri maksada göre kullanılmaları kanuna veya amme intizamına uygun olmayan...
CUM’A SOHBETİ (2/9)
AYASOFYA'YI CAMİİ KEBİR'İ HAKKINDAKİ TARİHÎ KARAR (3) 'Dava konusu olayda davacı dernek tarafından 31.08.2016 tarihinde Başbakanlık genel evrak kaydına giren dilekçe ile 'Ayasofya Camii'nin müze olmasının hukuken mümkün...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!...  (EKSTRA- EKSTRA/7)
AYASOFYA (7) Vaziyet vuzuha kavuşunca, Topkapı Sarayı Mukaddes Emânetler Dairesinde Kur'ân tilâvetinin hemen başlatılması için Kültür Bakanı Tevfik Koraltan alakalılara talimat verdi. Müze içindeki mukaddes emânet dairesinde 24 Saat...
CUM’A SOHBETİ (2/08)
TARİHÎ AYASOFYA KARARI! (2) 'Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal siteleri dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli sebeplerle...