Mustafa AKKOCA
Mustafa AKKOCA
Yazarın Makaleleri
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/50)
CENAZE NAMAZI VE TEŞYÎ' ESNA'SINDA BİD'ATLER!...(17) Antirecep - 08.09.2019, 09:53 'Karacaahmed'deki Kabri ben de ziyaret etmiştim. Ancak, son paragraf'taki sünnete uygunluk ifadesiyle uyumlu olduğu mes'elesi, açıklama...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ, HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (20 )
Bundan önceki yazımı, 'İmam-Hatip Nesli,” Bizim aramızdan böyle müftü'ler, İmam-Hatip'ler çıkmaz, çıkmamıştır,” diyebilirler. Sabr'ediniz, nokta atışı, bu müftü ve İmam-Hatip'leri, isim, mekan, mahal ve vak'a...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ ALAR!...(5/49)
KİMLERİN CENAZE NAMAZI KILINMAZ? Antirecep - 24 .08.2019, Saat 10:10 CEVAPLARIN DEVAMIDIR... 'Söyle her kim Cibril'e düşman ise bilsin ki o. O Kur'ân'ı senin kalbin üzerine Allah'ın izniyle indirdi, önündekileri tasdıklayıcı...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ, HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (19)
İmam-Hatip Nesli'nin, her fırsatta, temcid pilavı gibi, ileri sürdükleri iki argüman'dan birisi, 'Süleyman Efendi Hazret'lerinin talebesi ve müntesipleri, İmam-Hatip neslinin arkasında namaz kılmazlar”, bir diğeri de, 'bunlar,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/48)
KİMLERİN CENAZE NAMAZI KILINMAZ? (2) Antirecep - 24.08.2019, Saat 10:10 Cevapların devamıdır: 'Ehl-i Kitap iman edip Allah'tan korksaydılar, şüphesiz onların seyyiatını, (kabahatlarını) örter, kendilerini naîm cennetlerine koyardık.”...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VEBUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (18)
'BU MÜNAFERETİN KAYNAĞI NEDİR/KİMDİR?..” Doğrusu, Süleymancı olarak anılan cemaatin önder'lerinin din eğitimi kurumları aleyhine tutumlarının nereden veya kimden kaynaklandığı konusunda geçmişte ba'zı rivayetler ileri...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR  VE MUTALA’ALAR!... (5/47)
Antirecep - 24.08.2019, Saat 10:10 'Yukarıda Necaşi'nin tevhid akidesine sahip olduğu, henüz tahrif olmayan, (edilmeyen demek istiyorsunuz) İncil'e sahip olduğu, (inandığı, demek istiyorsunuz) ve gelecek Peygamber'in adını bildiği...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRETLERİ, HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA  CEVAPLAR!... (17)
İmam-Hatip Nesli'nin önemli isimlerinden, İstanbul İmam-Hatip Okulu ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü  me'zunu. Sabık, Diyanet İşleri Başkanlar'ından, Dr.Tayyar Altıkulaç, 1911 yılında neşrettiği, kendi hatıratını...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/46)
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET'LERİ HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTAN'LARA  CEVAPLAR!... (5) M.Öztürk - 14.06.2019, 23:32 'Allahu Zülcelâl Hazret'leri razı olsun, tekrar tekrar, elinize, dilinize, yüreğinize sağlık. Allah...
BEYŞEHİR’DEYİZ!... (2)
Şehir'lerin Bey'i, Beyler'in Şehr'i, Kadîm Türk- İslâm Şehr'i, Beyşehir'de bulunan, görülmeye değer, tarihî eserler. Anadolu'muzun ba'zı şehirlerinde, 40-50 yıllık yıkık bir değirmen, tarihî eser,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/45)
HAZRETİ ÜSTAZ'IMIZA MÜCAVİR MEDFUN,İHVAN VE AHAVÂT!... (9) Nureddin Nemanganî, Nureddin Nemanganî'nin şahsında, Müceddid'in Cihanşümûl ve bilhassa, Avrupa ülkelerindeki Tecdid hareketinin ne zaman başladığı ve bugünkü vaziyeti...
Beyşehir’deyiz!...
Anadolu'nun kadim Türk-İslâm şehir'lerinden,şehir'lerin beyi,Beyler'in Şehr'i Beyşehir'deyiz. Tarih'in ve Tabîat'in görülmeye değer eşsiz eser'lerin harman olduğu bir şehir... EŞREFOĞLU CAMİİ,1296-1299 ...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/44)
HAZRETİ ÜSTAZIMIZA MÜCAVİR MEDFUN, İHVAN VE AHAVÂT!... (8) Nureddin Nemanganî anlatmaya devam ediyor; Efendi Hazretleri,” Evladım, eğer elimizde bir neşir vasıtamız olsaydı, halkımız, idare'nin, din ve vicdan hürriyetine karşı gayri...
DİBACESİZ VE YORUMSUZ BİR YAZI!... CUM’A SOHBETİ (17)
Diyanet İşleri Başkanlığı,Din İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Memleketimiz ve Gönül Coğrafyamızda bulunan bütün camii'lerde,30 Ağustos 2019 Cum'a Günü okutturulan,hutbe'ye,daha ziyade,din,Cum'a ve...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!...(5/44)
HAZRETİ ÜSTAZIMIZA MÜCAVİR İHVAN VE AHAVAT!...(6) Merhum, Nureddin Nemangânî Hoca'mızın hatıratı, bir nev'i Müceddid'in tecdit tarihi, fetret döneminde din eğitimin mazisini tebarüz ettirmesi i'tibariyle fevkalade ehemmiyetli...
SON HAFTA’LARDA, CAMİA’MIZ HAKKINDA, BİLGİ VE BELGE’YE DAYANMAYAN, YALAN, İFTİRA VE BUHTANLAR KARŞISINDA ZARÛRÎ BİR TAVZİH!... (16)
Süleyman Efendi Hazret'leri, herhangi bir tarikat kurmamıştır. Dernek, vakıf ve parti kurmak gibi, tarikat kurulmaz. Dolayısiyle, 'Süleymancılık,” diye bir tarikat yoktur. 'Süleymancılar,” diye de herhangi bir camia ve cemaat...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/43)
'Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul! Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiç bir yer. Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul! Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.” Merhum, Yahya Kemal Bey'in İstanbul'a baktığı...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ!...
HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTANLARA CEVAPLAR!... (15) Parlatılması, yaldızlanması için, başta Süleyman Efendi Hazret'leri olmak üzere, aslı astarı olmayan ve asla, hakikatleri aksettirmeyen, yalan, yanlış, iftira, buhtan üretilen,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/42)
HAZRETİ ÜSTAZIMIZA MÜCAVİR, MEDFÛN, İHVAN VE AHAVAT!... (5) Nureddin Nemanganî, Alanya/Oba Kur'ân Kursu kapatıldıktan sonra, Tuzla Muhaceret Büro'sundan iskanlı olarak gönderildiği Adana'ya döndü. 1953 yılının Mart ayından...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ!... HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (14)
'Damadı Kemal Kacar Bey de 1950 yılından bu yana Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak   eğitim ve öğretimini başarıyla sürdüren imam-hatip okullarına karşı çıkmıştır.” 'Sonuç olarak himayesine alarak 'Rabıta,”...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ!... HAKKINDA YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (13)
'Rabıta,” prensibine dayalı bir Kur'ân-ı Kerim öğretim faaliyeti başlatmıştır.” Ne demek bu müstehzî ifadeler? Tasavvuf hakkında zerre kadar bilgisi, zerre kadar ilgisi ve nasibi olan birisi, İslam'ın, iman ve amel boyutundan...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/41)
HAZRETİ ÜSTAZIMIZA MÜCAVİR MEDFUN İHVAN VE AHAVÂT!... (4) Nureddin Nemanganî: Daha önceki Türkistan muhacir'lerinden olup, Mersin civarında iskana tabi, Hacı Abid Efendi, Nureddin Nemanganî'yi ziyaretinde uzun uzun sohbet edilir, sohbet...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ!... HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (12)
'İşte bu politik ortam'da 1949 yılına gelindiğinde; 1937 yılından bu yana iptal edildiğinden, Silistreli Süleyman Hilmi Tunahan Hoca Efendi'ye 12 yıldan bu yana verilmeyen camii ve mescid'lerde va'az ve sohbet yapma yetkisini...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/40)
HAZRETİ ÜSTAZIMIZA MÜCAVİR, MEDFUN İHVAN VE AHAVÂT!... (3) Merhum Nureddin Nemanganî 07 Şubat 1905 yılında Türkistan İllerinden Nemengan şehrinde dünya'ya geldi. 1917 Bolşevik, Komünist ihtilalinden sonra,bütün Türkistan...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRETLERİ!... HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (11)
'İşte bu politik ortamda 1949 yılına gelindiğinde; 1937 yılından bu yana iptal edildiğinden, Silistreli Süleyman Hilmi Tunahan Hoca Efendi'ye 12 yıldan bu yana veriylmleyen cami ve mescid'lerde va'az ve sohbet yetkisini sağlayan...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/39) HAZRETİ ÜSTAZIMIZA MÜCAVİR MEDFUN İHVAN VE AHAVAT!... (2)
MEHMED ÜÇDİRHEM:  Merhum, Mehmed Üçdirhem, aslen Malatya'lı olup,veladeti,(1920), vefatı, (2000)'dir. Yanında medfune, zevce'lerinin veladeti,(1917), vefatı, (29.08.1982)'dir. Merhum, Mehmed Üçdirhem'in İstanbul,...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ!... HAKKINDAKİ YALAN,İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (10)
'Bundan sonraki aylar'da Şehzadebaşında Kemal Paşa Camii yakınında yer alan Halil Kacar'a aid konağın müstekıl girişli alt katı,feyizli ve de bereketli bir ' Ehl-i ma'neviyat  Meclisi” niteliği kazanmıştır....