Türkiye’nin ilk milli parklarından biri olan Uludağ Milli Parkı’nda yetki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden alınarak Turizm Bakanlığına ve Uludağ Alan Başkanlığına devredilmiş. Orman alanları ve buzul gölleri Uludağ Alan sınırları kapsamı dışında tutulmuş. Potansiyel kayak alanlarının bulunduğu çanaklar, alan sınırı kapsamına alınmış. 13 bin hektar yüzölçümlü Uludağ Millî Milli Parkın yaklaşık 2 bin hektarlık bölümü 'milli park' statüsünden çıkarılarak, Alan Başkanlığı'na devredilmiş.

Yetkililer; “Uludağ Alanı ormanlık alan dışındaki yoğun yapılaşmanın hakim olduğu bir bölge olduğunu, millî park alanının yaklaşık yüzde 15’lik bölümüne denk geldiğini kalan yüzde 85’lik alanın Milli Park statüsünün halen devam ettiğini belirtiyor. Seydişehir’e 30 km uzaklıkta olan Yalıhüyük, Türkiye’nin en küçük ilçesi. İlçe hayvancılık ve tarıma dayalı, alanda sığır ve koyun sürülerinin dağa yayılması, otlaklara ulaşması için gidecek yol bırakılmamış.

Çevreciler, Bursa'nın oksijen ve su kaynağı olan Uludağ hakkındaki bu kararın, insan baskısını ve alan kullanımını arttıracağından dolayısıyla endemik türlerin, bitki zonlarının ve yaban hayatının tehlikeye gireceğinden endişeli. Günümüzde birincil öneme sahip su ve çevre kirliliğinin arttığı göz önüne alındığında endişeleri yersiz değil.

“Alan Başkanlığı” haline getirilen Kapadokya’da yaşanılan aşırı yapılaşma, denetimsiz turizm baskısı ve rant projeleriyle dört bir yanının sarılmasının Uludağ’da olmasından, doğanın, ekosistemin, çayırların, su kaynaklarının, endemik bitkiler ve canlı yaşamın korunmasını etkileyeceği görüşündeler.

Uludağ’da Volfram madeni çıkarılıyor. Volfram adındaki maddeden Uludağ’da bol miktarda bulunuyor. Ampullerin içindeki ışığı veren telin yapımında kullanılıyor. Bir metal olarak dayanıklı çelik üretiminde, günümüzde en çok yüksek teknoloji ürünlerinde; otomotiv, savaş uçağı ve uçak sanayinde, inşaat ve madencilik sektöründe, aydınlatma sistemleri yapımında kullanılıyor. Ayrıca linyit kömürü, kolamanit, mermer rezervleri gibi maden yatakları bulunuyor.

15 Temmuz 2023 Cumartesi Resmî Gazete Sayı: 32249 Cumhurbaşkanı kararı, Karar Sayısı: 7389 - 14 Temmuz 2023. Uludağ Milli Parkı Sınırlarının Uludağ Alanı Sınırları ile Çakışan Kısımlarının Milli Park Vasfının Kaldırılmasına ve Bu Alanda Milli Park İş ve İşlemlerini Yürütmek Üzere İlgili İdarelere Tahsis Edilmiş Olan Taşınmazların Uludağ Alan Başkanlığına Devredilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7389)

Aynı gazetedeki alınan diğer kararlar şöyle: Mersin İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Akhan Un GES Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7385)

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Ayanlar Mahallesi, Ayanlar Höyüğü 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında Yürütülmekte Olan Taş Tepeler Projesi Kapsamında Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Gerçekleştirilebilmesi Amacıyla Özel Mülkiyete Konu 101 Ada, 7 Parsel Numaralı Taşınmazın 1.871,86 m2’lik Kısmının, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7387)

Bozkurt-Çardak İlçeleri Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ve Yunak RMS Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7386)