Oğuz ÇETİNOĞLU
Oğuz ÇETİNOĞLU
Yazarın Makaleleri
Kitabiyât 429
MÜZİK DOLU KİTAPLAR Biz Türklerin hayatında müzik; önemli bir yer işgal eder. Doğduğumuzda kulağımıza okunan ezan ve kamette, bebeklik dönemimizde söylenen ninnilerde, sünnet ve nikâh vesilesiyle yapılan düğünlerde okunan mevlitlerde,...
KİTÂBİYAT 428/2
BABANZÂDE İSMAİL HAKKI BEY'İN TANİN YAZILARI                                      İKİNCİ CİLT               ...
KİTÂBİYAT 428/1
BABANZÂDE İSMAİL HAKKI BEY'İN TANİN YAZILARI                                      BİRİNCİ CİLT Târih Öğretmeni Hüseyin Özdemir'in yayına...
KİTÂBİYAT 427
KUR'ÂN-I KERÎM'DE İNSAN HAKLARI Birinci cildi, 2018 yılında yayınlanan ve bu sayfada 09 Ocak 2019 târihli 337. bölümde tanıtımı yapılan eserin Ali Polat tarafından Mustafa İlhan'ın katkılarıyla hazırlanan ikinci cildi, Ekim...
KİTÂBİYAT 426
GIYBET 13,5 X 21 santim ölçülerinde 182 sayfalık Gıybet isimli kitap, müellifin (Bilge Oğuz Yayınları tarafından yayınlanan) ‘Kur'ân Bana Ne diyor'  isimli eseri gibi, nev'i şahsına münhasır bir çalışmanın ürünüdür....
KİTÂBİYAT - 425
CEDİDİZMDEN BAĞIMSIZLIĞA HÂRİÇTE TÜRKİSTAN MÜCÂDELESİ Prof. Dr. Ahat Andican'ın ‘Türkistan ideali uğruna mücâdele veren bütün insanlara saygıyla, babası Hacı Yoldaş ve Annesi Bibi Hacire'ye sevgiyle ithaf ettiği' eserinin...
KİTÂBİYAT 424
KUR'ÂN-I HAKÎM MEÂLİ  SEMANTİK ANALİZLİ, AÇIKLAMALI VE YORUMLU İslâm Felsefesi Ana İlim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Yakıt, eserinin adında kullandığı ‘semantik' kelimesini şöyle açıklıyor:  Dil felsefesi...
KİTÂBİYAT 423
Kaşkay Türklerini bize tanıtıp sevdiren kitap:  KAŞKAYLAR VE ONLARIN FOLKLORU Dr. AYNUR GAZANFERKIZI  Hazar Üniversitesi Ali Şamil durmadan Türk halklarının kültürünü, edbiyatını, târihini ve bağımsızlık savaşlarını genç...
KİTÂBİYAT - 422
TÜRK TÂRİHİNİN ÇAĞLARI Profesör dostlarımızın, kimilerine pek de sevimli gelmeyen bir alışkanlıkları var: Minâre yüksekliğinden aşağıdaki câmi önü dilencilerine seslenir gibi; ‘Biz bu kitabı şu maksatla yazmış bulunuyoruz…'...
KİTÂBİYAT - 421
K I R I M O Ğ L U BİR  HALKIN  MÜCÂDELESİ Kırım Hanlığı, Altın Orda Devleti'nde taht kavgalarının başlaması üzerine ülkesinden ayrılmak mecburiyetinde kalan Hacı Giray Han tarafından 1441 yılında kuruldu. Cengiz Han'ın...
KİTÂBİYAT 420-2
MEHMET EMİN RESULZADE Seçme Eserler 1 ve 2 (İKİNCİ BÖLÜM) Onlarca kitap, yüzlerce makale yazıp yayınlayan, milletinin sevgisi kazanıp gönüllerde taht kuran Mehmet Emin Resulzâde çok yorucu ve uzun süreli mücâdelelerle dopdolu bir hayat yaşamıştır....
KİTÂBİYAT 420-1
MEHMET EMİN RESULZADE Seçme Eserler 1 ve 2 (BİRİNCİ BÖLÜM) Mehmet Emin Resulzâde matbaa mürettipliğinden devlet kurup Cumhurbaşkanlığına seçilen emsalsiz bir çalışmanın ve üstün başarıların kahramanıdır. Hayatı, filmlere konu olacak...
KİTÂBİYAT 419
GÂVUR MÜMİN Gazi Paşa'nın Casusu İzmirli üstat gazeteci yazar Yaşar Aksoy, Kurtuluş Savaşı'nın bir numaralı casusu İzmirli Türk subayı Gâvur Mümin'in destansı ve sırlarla dolu hayatını anlatıyor. Kitap, Gâvur Mümin'in...
KİTÂBİYAT 418
İNDİRİLDİĞİ DÖNEMİN IŞIĞINDA  K U R ' Â N  T E F S İ R İ TEVHİD MESAJI İslâm medeniyetinin temeli Kur'ân-ı Kerîm'dir. Kur'ân'ı ilk tefsir eden; sözlü olarak yorumlayan-açıklayan Hz. Muhammed (sav)...
KİTÂBİYAT 417
EDEBİCE DERGİSİ Bafra'da edebiyatsever idealist gençler bir araya gelerek doğdukları, yaşadıkları şehrin yüz akı olan bir dergi yayınlıyorlar: ‘Edebice'  ‘Fikir - Sanat - Edebiyat Dergisi' tanıtım cümlesiyle kültür...
KİTÂBİYAT 416
DEDE KORKUT DESTANI'NIN TÜRKMENİSTAN BOYLARI Yazarı Prof. Dr. Necati Demir tarafından; Dede Korkut Destanı'nın boylarını Türkmenistan diyârında derleyip yazıya geçiren Ata Rahmanov ve Dede Korkut Destanı konusunda çalışma yaptığı...
KİTÂBİYAT 415
TÜRKÇENİN MÜCÂHİD KALEMİ YAUZ BÜLENT BÂKİLER Türkçe ile alâkalı bilgisi ve hassasiyeti çok üst seviyede olan Emekli Dr. Öğretim Üyesi Yesevîzâde Alparslan Yasa, ‘Türkçenin Mücâhid Kalemi' olarak tavsif ettiği şâir,...
KİTÂBİYAT 414
İLM-İ HÂL ‘İlmihal' olarak da anılan ve yazılan İlm-i Hal kelimesi, temel dinî bilgiler ihtiva eden kitapların umûmî adıdır. Târihî kaynaklarda ilm-i hal kitaplarının yazılmasına onuncu yüzyılda başlandığı belirtiliyor. İlm-i...
KİTÂBİYAT-413
ORTAÇAĞDA TÜRKLER, MOĞOLLAR, İRANLILAR (Kaynaklar ve Araştırmalar) 16,5 X 23,5 santim ölçülerindeki 595 sayfalık eserinde Prof. Dr Osman Gazi Özgüdenli, Ortaçağ döneminin Türkler, Moğollar ve İranlılar tarafından belirlenen târihini...
KİTÂBİYAT 412
KELÎLE ve DİMNE KELÎLE VE DİMNE HAKKINDA Öğüt vermek amacını taşıyan Hint kökenli masal kitabıdır. Eser Arapçalaşmış adını, ve ana kaynağını oluşturan ve de muhtemelen Üçüncü yüzyılda Hint hükümdarlarından birinin oğullarını...
KİTÂBİYAT 410
MİLLÎ MECMÛA Millî Mecmûa adı ile ilk dergi, İstanbul'da 1 Kasım 1923 târihinde İlmî, edebî, iktisâdî, fennî resimli mecmua tanıtımıyla  ve on beş günde bir yayın programı ile  yayımlanmaya başladı.  Derginin kurucusu...
KİTÂBİYAT 411
DÎVÂNU LUGATİ'T-TÜRK Kaşgarlı Mahmud tarafından Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek maksadıyla yazılan ilk Türk dili sözlüğüdür. Kaşgarlı Mahmud eserini, 25 Ocak 1072 târihinde...
KİTÂBİYAT 409
TÜRKÇÜLÜĞÜN ESASLARI 1876-1924 yılları arasında yaşayan Ziya Gökalp'in ortaya koyduğu sisteminin alt yapısını oluşturan ve en olgun sayılan eseri Türkçülüğün Esasları'dır. Bu eser Gökalp'in Türkleşmek, İslâmlaşmak,...
KİTÂBİYAT-408
Prof. Dr. OSMAN TURAN / MAKALELER - 1 Ömrünü Türk târihine, Türk milletinin târihî ve güncel meselelerine hasreden büyük târihçi, mütefekkir ve dâvâ adamı Prof. Dr. Osman Turan'ın dört ciltlik bir külliyat hâlinde yayımlanacak makalelerinin...
KİTÂBİYAT 407/7
EBEDÎ ÂLEME İNTİKALİNİN 37. YILI VESİLESİYLE   ÜSTAD, SULTÂNÜ'Ş-ŞUARÂ / ŞÂİRLERİN SULTANI  NECİP FÂZIL KISAKÜREK'İ DERİNLİĞİ VE ENGİNLİĞİYLE TANIMAK İSTER MİSİNİZ? (YEDİNCİ -Son- BÖLÜM) Dedesi, günümüzde...
KİTÂBİYAT 407/6
EBEDÎ ÂLEME İNTİKALİNİN 37. YILI VESİLESİYLE                                                          ...
KİTÂBİYAT 407/5
EBEDÎ ÂLEME İNTİKALİNİN 37. YILI VESİLESİYLE ÜSTAD, SULTÂNÜ'Ş-ŞUARÂ / ŞÂİRLERİN SULTANI NECİP FÂZIL KISAKÜREK'İN  BÜTÜN ESERLERİ (BEŞİNCİ BÖLÜM) KÂTİBİM  *Kâtibim. *Sen Bana Ölümü Yendirdin. Necip Fazıl'ın,...