Oğuz ÇETİNOĞLU
Oğuz ÇETİNOĞLU
Yazarın Makaleleri
KİTÂBİYAT - 452
ESKİ TÜRKÇE SÖZLÜK VE ORTA TÜRKÇE SÖZLÜK Türk milleti dünyanın en zengin kültürlerinden birine sâhiptir. Bu zenginliği Türk diline aynen yansımıştır. Ali Şîr Nevâî (1441-1501); ‘Türkçe'de bir mânâ için 5 ayrı kelime vardır....
KİTÂBİYAT-451
ASKER VE AKADEMİSYEN ‘Asker ve Akademisyen' isimli eserin yazarı Oktay Alnıak, bir unvan koleksiyoneridir: Emekli General, Makine Yüksek Mühendisi, Prof. Dr., sohbet ehli, yazar, konferansçı, sivil toplum kuruluşları emekçisi, yüzücü,...
KİTÂBİYAT - 450
MİHALOĞULLARI Mihaloğulları Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde ve Rumeli'nin fethinde üstün hizmetleri olan akıncı ailesidir. Ailenin reisi, Köse Mihal'dir. O, sonradan cihan devleti hâline erişen Osmanlı Beyliği'nin...
Kitâbiyat 449
ZAPTİYE AHMET CUMHURİYET DEVRİNDE BİR OSMANLI AKINCISI Asıl Adı Ahmet Ersin Yücel idi. 27 Temmuz 1942 târihinde Yozgat'ta dünyaya geldi. İlk dînî eğitimini daha çocuk yaşta iken dedesi Ahmet Efendi'den aldı. Babası Ahmet Şükrü...
KİTÂBİYAT - 448
ÖLÜMÜN UTANDIĞI AN Mustafa Karaca, ülkücü olmanın çilesini çekmiş, taş medreselerde eğitim görerek kemâlâtını artırmış bir vatan evlâdıdır.  13,5 X 21 santim ölçülerinde 128 sayfalık eseri ile hapishâne edebiyatını zenginleştiriyor....
Kitâbiyat 447
Kur'ân ve Sünnete Göre ÂDÂB-I MUÂŞERET Arapça isim olan Âdab kelimesinin Türkçedeki karşılığı; ‘göz önünde bulundurulması gereken âdetler, usûller, esaslar ile Ahlâken uyulması gereken hususlar; terbiye ve nezâket kaideleri'...
KİTÂBİYAT - 446
BİLGE TONYUKUK YAZITI 2020 yılı, UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı) tarafından ‘Tonyukuk Yılı' ilân edildi. Bilge Tonyukuk, Köktürk Cihan Devleti hakanı Bilge Kağan'ın veziri, ilk Türk târih yazarı...
Kitâbiyat 445
OĞUZ BOYLARI ÂŞİRET, OYMAK, CEMAATLER  (ŞECERE KİTABI) Türk Târih Kurumu'ndan Emekli Arşiv Şefi Araştırmacı-Yazar İsmail Uçakcı, büyük bir cesâretle giriştiği alan araştırmasında topladığı bilgileri, ‘Çorum, Yozgat,...
KİTÂBİYAT - 444
TATLI DÜŞMANLA BAŞA ÇIKMANIN YOLLARI İnsanlığa sağlıklı bir dünya için altın değerinde tavsiyeler ihtiva eden kitaplar sunan Ali Polat, bu defa, bütün hastalıkların anası olan şeker hastalığını tanıtıyor, korunmanın yollarını...
Kitâbiyat 443
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA  İNGİLİZ PROPAGANDASI Birinci Dünya Savaşı 28 Temmuz 1914 târihinde başladı, 12 Kasım 1918'de bitti. Savaşın tarafları, Osmanlı'nın isimlendirmesine göre; İttifak Devletleri: Osmanlı Devleti,...
Kitâbiyat 442
OSMANİYE KAHRAMANI  Dr. AHMET ALKAN Tam adı: Türkiye'nin İlk Demokrasi Hareketinin Osmaniye Kahramanı Dr. Ahmet Alkan, Osmaniye sevdalısı Ali Erat'ın, ‘Müslüman Milletlerin Geri Kalış Sebepleri / Müslüman Milletleri İslâm...
Kitâbiyat 441
(Ord. Prof. Dr. REHA OĞUZ TÜRKKAN'IN  Ebedî Âleme İntikal Edisinin 11. Yılı Vesilesiyle) TÜRKÇÜLÜĞÜN YENİ ESASLARI 2 Hedefe Doğru Tanınmış Türk Milliyetçisi, 3 Mayıs 1944 Hâdiselerinin mağdurlarından Ord. Prof. Dr. Reha Oğuz...
KİTÂBİYAT - 440
TÜRK BOZKIR KÜLTÜRÜNÜN DOĞUŞU ANDRONOVO KÜLTÜRÜ Türk milletinin varlığı kültür temelleri üzerinde yükselmeye devam etmektedir.. Bu sebeple kültürümüz üzerinde yapılan araştırmalar dikkate alınmalı, araştıranlar takdirle anılmalıdır....
Kîtabiyat 439
SÜLEYMAN DEMİREL'Lİ YILLAR Dokuzuncu Cumhurbaşkanımız Rahmetli Süleyman Demirel, Türkiye'nin siyâsî hayatında, izleri silinmeyecek damgaları bulunan bir liderdir. 30 yaşında iken devlet kuruluşunda ‘en genç genel müdür',...
Kîtabiyat 438
BİR VATAN KAYBETTİLER   BALKANLARIN FETHİ VE KAYBINI ELE ALAN   ROMANLAR ÜZERİNDE BİR İNCELEME Osmanlı Devleti en geniş topraklara 1574 yılından1595e kadar pâdişahlığı devam eden Sultan Üçüncü Murad Han döneminde sâhip oldu....
Kitâbiyat 437
NASREDDİN HOCA LÂTİFELERİ Nasreddin Hoca; Müslüman Türk milletinin kültürünü oluşturan; hayatı, düşüncesi ve ahlâkı ile inancını pekiştiren cevherlere sâhip, ‘bilge' sıfatına lâyık bir şahsiyettir. Hayatı hakkında yeterli...
Kitâbiyat 436
Ötüken'den Kırım'a TÜRK DÜNYÂSI KÜLTÜR TÂRİHİ ‘Târih' denildiğinde, umûmiyetle siyâsî hâdiseler ve savaşlar ile devletlerin kuruluşu ve târih sahnesinden çekilişi akla gelir. Siyâsî hâdiselerin millî kültürden...
Kitâbiyat 435
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ Dede Korkut Hikâyeleri, bilinmeyen tarihlerden itibâren gelişen sözlü edebiyatımızın ürünüdür. Gerek ifâde gücü gerekse okuyucuya ve dolayısıyla insanlara - insanlığa verdiği bilgi itibâriyle Türk dil ve edebiyâtının...
Kitâbiyat 434
Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Bir Fikir Adamı  T A H S İ N  B A N G U O Ğ L U Prof. Dr. Hasan Tahsin Banguoğlu'nun üç kızından biri olan Ülker Banguoğlu Bilgin tarafından hazırlanan eser, 16,8 X 24 santim ölçülerinde,...
Kitabiyât 433
KÖY ENSTİTÜLERİ  BİR MASALIN TAHLİLİ Köy Enstitüleri 17 Kasım 1940 târihli kanunla kuruldu. Kuruluş maksadı köy çocuklarına, buradan yetişecek öğretmenler vasıtasıyla ilköğretim eğitimi vermekti. Köy enstitüsü mezunları bir...
Kitâbiyat 432
TASAVVUFTA ALLAH, İNSÂN-I KÂMİL VE İLÂHÎ AŞK ANLAYIŞI  ‘DİNÎ VE TASAVVUFÎ BİR SOHBET' Tasavvuf ehli ve ‘Nasipli' İsmet Binark'ın telif etiği 16 X 24 santim ölçülerinde, birinci hamur kâğıda basılı eseri 138...
KİTÂBİYAT - 431
ÜRKÜNLER Kırgızlar Orta Asya'da yaşayan Müslüman ve en eski Türk boylarından biridir. İlk devletlerini MÖ  3. asırda kurmuş olan Kırgızlar, Karahanlı Cihan Devleti döneminde (840-1212) Müslüman oldu. 13. Yüzyılda Moğol hâkimiyetini...
Kitâbiyat 430
KİTAP GİBİ DERGİLER SÖĞÜT VE MİLLÎ MECMÛA Mütefekkir ve Müellif Merhum Üstat Cemil Meriç (1916-1987) Diyor ki: ‘Kitap ve gazete... biri zamanın dışındadır, öteki an'ın kendisi. Kitap, sizinle berâber yaşar, sizinle, beraber büyür....
Kitabiyât 429
MÜZİK DOLU KİTAPLAR Biz Türklerin hayatında müzik; önemli bir yer işgal eder. Doğduğumuzda kulağımıza okunan ezan ve kamette, bebeklik dönemimizde söylenen ninnilerde, sünnet ve nikâh vesilesiyle yapılan düğünlerde okunan mevlitlerde,...
KİTÂBİYAT 428/2
BABANZÂDE İSMAİL HAKKI BEY'İN TANİN YAZILARI                                      İKİNCİ CİLT               ...
KİTÂBİYAT 428/1
BABANZÂDE İSMAİL HAKKI BEY'İN TANİN YAZILARI                                      BİRİNCİ CİLT Târih Öğretmeni Hüseyin Özdemir'in yayına...
KİTÂBİYAT 427
KUR'ÂN-I KERÎM'DE İNSAN HAKLARI Birinci cildi, 2018 yılında yayınlanan ve bu sayfada 09 Ocak 2019 târihli 337. bölümde tanıtımı yapılan eserin Ali Polat tarafından Mustafa İlhan'ın katkılarıyla hazırlanan ikinci cildi, Ekim...