Oğuz ÇETİNOĞLU
Oğuz ÇETİNOĞLU
Yazarın Makaleleri
KİTÂBİYAT - 440
TÜRK BOZKIR KÜLTÜRÜNÜN DOĞUŞU ANDRONOVO KÜLTÜRÜ Türk milletinin varlığı kültür temelleri üzerinde yükselmeye devam etmektedir.. Bu sebeple kültürümüz üzerinde yapılan araştırmalar dikkate alınmalı, araştıranlar takdirle anılmalıdır....
Kîtabiyat 439
SÜLEYMAN DEMİREL'Lİ YILLAR Dokuzuncu Cumhurbaşkanımız Rahmetli Süleyman Demirel, Türkiye'nin siyâsî hayatında, izleri silinmeyecek damgaları bulunan bir liderdir. 30 yaşında iken devlet kuruluşunda ‘en genç genel müdür',...
Kîtabiyat 438
BİR VATAN KAYBETTİLER   BALKANLARIN FETHİ VE KAYBINI ELE ALAN   ROMANLAR ÜZERİNDE BİR İNCELEME Osmanlı Devleti en geniş topraklara 1574 yılından1595e kadar pâdişahlığı devam eden Sultan Üçüncü Murad Han döneminde sâhip oldu....
Kitâbiyat 437
NASREDDİN HOCA LÂTİFELERİ Nasreddin Hoca; Müslüman Türk milletinin kültürünü oluşturan; hayatı, düşüncesi ve ahlâkı ile inancını pekiştiren cevherlere sâhip, ‘bilge' sıfatına lâyık bir şahsiyettir. Hayatı hakkında yeterli...
Kitâbiyat 436
Ötüken'den Kırım'a TÜRK DÜNYÂSI KÜLTÜR TÂRİHİ ‘Târih' denildiğinde, umûmiyetle siyâsî hâdiseler ve savaşlar ile devletlerin kuruluşu ve târih sahnesinden çekilişi akla gelir. Siyâsî hâdiselerin millî kültürden...
Kitâbiyat 435
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ Dede Korkut Hikâyeleri, bilinmeyen tarihlerden itibâren gelişen sözlü edebiyatımızın ürünüdür. Gerek ifâde gücü gerekse okuyucuya ve dolayısıyla insanlara - insanlığa verdiği bilgi itibâriyle Türk dil ve edebiyâtının...
Kitâbiyat 434
Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Bir Fikir Adamı  T A H S İ N  B A N G U O Ğ L U Prof. Dr. Hasan Tahsin Banguoğlu'nun üç kızından biri olan Ülker Banguoğlu Bilgin tarafından hazırlanan eser, 16,8 X 24 santim ölçülerinde,...
Kitabiyât 433
KÖY ENSTİTÜLERİ  BİR MASALIN TAHLİLİ Köy Enstitüleri 17 Kasım 1940 târihli kanunla kuruldu. Kuruluş maksadı köy çocuklarına, buradan yetişecek öğretmenler vasıtasıyla ilköğretim eğitimi vermekti. Köy enstitüsü mezunları bir...
Kitâbiyat 432
TASAVVUFTA ALLAH, İNSÂN-I KÂMİL VE İLÂHÎ AŞK ANLAYIŞI  ‘DİNÎ VE TASAVVUFÎ BİR SOHBET' Tasavvuf ehli ve ‘Nasipli' İsmet Binark'ın telif etiği 16 X 24 santim ölçülerinde, birinci hamur kâğıda basılı eseri 138...
KİTÂBİYAT - 431
ÜRKÜNLER Kırgızlar Orta Asya'da yaşayan Müslüman ve en eski Türk boylarından biridir. İlk devletlerini MÖ  3. asırda kurmuş olan Kırgızlar, Karahanlı Cihan Devleti döneminde (840-1212) Müslüman oldu. 13. Yüzyılda Moğol hâkimiyetini...
Kitâbiyat 430
KİTAP GİBİ DERGİLER SÖĞÜT VE MİLLÎ MECMÛA Mütefekkir ve Müellif Merhum Üstat Cemil Meriç (1916-1987) Diyor ki: ‘Kitap ve gazete... biri zamanın dışındadır, öteki an'ın kendisi. Kitap, sizinle berâber yaşar, sizinle, beraber büyür....
Kitabiyât 429
MÜZİK DOLU KİTAPLAR Biz Türklerin hayatında müzik; önemli bir yer işgal eder. Doğduğumuzda kulağımıza okunan ezan ve kamette, bebeklik dönemimizde söylenen ninnilerde, sünnet ve nikâh vesilesiyle yapılan düğünlerde okunan mevlitlerde,...
KİTÂBİYAT 428/2
BABANZÂDE İSMAİL HAKKI BEY'İN TANİN YAZILARI                                      İKİNCİ CİLT               ...
KİTÂBİYAT 428/1
BABANZÂDE İSMAİL HAKKI BEY'İN TANİN YAZILARI                                      BİRİNCİ CİLT Târih Öğretmeni Hüseyin Özdemir'in yayına...
KİTÂBİYAT 427
KUR'ÂN-I KERÎM'DE İNSAN HAKLARI Birinci cildi, 2018 yılında yayınlanan ve bu sayfada 09 Ocak 2019 târihli 337. bölümde tanıtımı yapılan eserin Ali Polat tarafından Mustafa İlhan'ın katkılarıyla hazırlanan ikinci cildi, Ekim...
KİTÂBİYAT 426
GIYBET 13,5 X 21 santim ölçülerinde 182 sayfalık Gıybet isimli kitap, müellifin (Bilge Oğuz Yayınları tarafından yayınlanan) ‘Kur'ân Bana Ne diyor'  isimli eseri gibi, nev'i şahsına münhasır bir çalışmanın ürünüdür....
KİTÂBİYAT - 425
CEDİDİZMDEN BAĞIMSIZLIĞA HÂRİÇTE TÜRKİSTAN MÜCÂDELESİ Prof. Dr. Ahat Andican'ın ‘Türkistan ideali uğruna mücâdele veren bütün insanlara saygıyla, babası Hacı Yoldaş ve Annesi Bibi Hacire'ye sevgiyle ithaf ettiği' eserinin...
KİTÂBİYAT 424
KUR'ÂN-I HAKÎM MEÂLİ  SEMANTİK ANALİZLİ, AÇIKLAMALI VE YORUMLU İslâm Felsefesi Ana İlim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Yakıt, eserinin adında kullandığı ‘semantik' kelimesini şöyle açıklıyor:  Dil felsefesi...
KİTÂBİYAT 423
Kaşkay Türklerini bize tanıtıp sevdiren kitap:  KAŞKAYLAR VE ONLARIN FOLKLORU Dr. AYNUR GAZANFERKIZI  Hazar Üniversitesi Ali Şamil durmadan Türk halklarının kültürünü, edbiyatını, târihini ve bağımsızlık savaşlarını genç...
KİTÂBİYAT - 422
TÜRK TÂRİHİNİN ÇAĞLARI Profesör dostlarımızın, kimilerine pek de sevimli gelmeyen bir alışkanlıkları var: Minâre yüksekliğinden aşağıdaki câmi önü dilencilerine seslenir gibi; ‘Biz bu kitabı şu maksatla yazmış bulunuyoruz…'...
KİTÂBİYAT - 421
K I R I M O Ğ L U BİR  HALKIN  MÜCÂDELESİ Kırım Hanlığı, Altın Orda Devleti'nde taht kavgalarının başlaması üzerine ülkesinden ayrılmak mecburiyetinde kalan Hacı Giray Han tarafından 1441 yılında kuruldu. Cengiz Han'ın...
KİTÂBİYAT 420-2
MEHMET EMİN RESULZADE Seçme Eserler 1 ve 2 (İKİNCİ BÖLÜM) Onlarca kitap, yüzlerce makale yazıp yayınlayan, milletinin sevgisi kazanıp gönüllerde taht kuran Mehmet Emin Resulzâde çok yorucu ve uzun süreli mücâdelelerle dopdolu bir hayat yaşamıştır....
KİTÂBİYAT 420-1
MEHMET EMİN RESULZADE Seçme Eserler 1 ve 2 (BİRİNCİ BÖLÜM) Mehmet Emin Resulzâde matbaa mürettipliğinden devlet kurup Cumhurbaşkanlığına seçilen emsalsiz bir çalışmanın ve üstün başarıların kahramanıdır. Hayatı, filmlere konu olacak...
KİTÂBİYAT 419
GÂVUR MÜMİN Gazi Paşa'nın Casusu İzmirli üstat gazeteci yazar Yaşar Aksoy, Kurtuluş Savaşı'nın bir numaralı casusu İzmirli Türk subayı Gâvur Mümin'in destansı ve sırlarla dolu hayatını anlatıyor. Kitap, Gâvur Mümin'in...
KİTÂBİYAT 418
İNDİRİLDİĞİ DÖNEMİN IŞIĞINDA  K U R ' Â N  T E F S İ R İ TEVHİD MESAJI İslâm medeniyetinin temeli Kur'ân-ı Kerîm'dir. Kur'ân'ı ilk tefsir eden; sözlü olarak yorumlayan-açıklayan Hz. Muhammed (sav)...
KİTÂBİYAT 417
EDEBİCE DERGİSİ Bafra'da edebiyatsever idealist gençler bir araya gelerek doğdukları, yaşadıkları şehrin yüz akı olan bir dergi yayınlıyorlar: ‘Edebice'  ‘Fikir - Sanat - Edebiyat Dergisi' tanıtım cümlesiyle kültür...
KİTÂBİYAT 416
DEDE KORKUT DESTANI'NIN TÜRKMENİSTAN BOYLARI Yazarı Prof. Dr. Necati Demir tarafından; Dede Korkut Destanı'nın boylarını Türkmenistan diyârında derleyip yazıya geçiren Ata Rahmanov ve Dede Korkut Destanı konusunda çalışma yaptığı...