ALPARSLAN, BÜYÜK SELÇUKLULAR ve SAFAHÂT

BİLGEOĞUZ YAYINLARI’nın sâhibi velût yazar ALİ OĞUZHAN CENGİZ, üç eserini birden okuyucularına sundu.

BÜYÜK SELÇUKLULAR

Selçuklu İmparatorluğu (1040-1308), Türklerin; Hun İmparatorluğu (MÖ 209-MS 567), Göktürk Cihan Devleti (552-840), Karahanlılar (840-1212)’dan sonra kurduğu geniş topraklara sâhip, uzun yıllar târih sahnesinde kalabilen dördüncü büyük siyâsî yapılanmadır. 

Oğuzhan Cengiz, 13,5 X 21 santim ölçülerindeki 144 sayfalık eserinde; 1040 yılında kurulup 1157 yılında Sultan Sencer’in vefatı ile dağılan Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nu, Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluş safhasındaki gelişmeleri, Haçlı Seferleri ile mücâdeleleri, 1077 yılında Süleyman Şah tarafından kurulan Anadolu Selçukluları Devleti’ni, O’nun şehid oluşunu, Birinci Kılıç Arslan’ın yönetimi ele almasını ve 1308 yılında İkinci Gıyâseddin Mesut’un ölümü ile Anadolu Selçuklu Devleti’nin târih sahnesinden silinmesini, akılda kolayca yer edecek cümlelerle anlatıyor. Târihin akışı içerisinde önemli hiçbir olay ihmal edilmiyor. 

Eserin son bölümlerinde Anadolu Selçklularında devlet yapısı, Atabegler ve Atabeglikler, hakkında bilgi veriliyor. Lise öğrencilerine Selçuklu târihi hakkında bilinmesi gereken her türlü bilgiyi veren kitap, Türk târihine meraklı olup da teferruatlı metinleri okumaktan sıkılan okuyucuyu da tatmin edecek yapıdadır. 

BÜYÜK FÂTİH ALPARSLAN

Büyük Fâtih Alparslan, sâdece Anadolu’nun kapılarını açmakla kalmamış, İstanbul’un fethinin de alt yapısını oluşturmuştur. Oğuzhan Cengiz, 13,5 x 21 santim ölçülerindeki 166 sayfalık eserine, yazdığı ‘Önsöz’e, dikkatlerden kaçan bu büyük hakîkati belirterek başlıyor. Önsöz’de dikkat çeken başka bilgiler de var: ‘Osmanlı Devleti’nin de zeminini hazırlayan Alparslan’dır. Ancak Osmanlı kroniklerinde Malazgirt Savaşı’na dâir kayıtlar yer almaz. Müneccimbaşı’nın Sahafiyü’l-Ahbâr*’ındaki bilgi de sâdece üç dört satırdır. 23 Temmuz 1908 târihinde ilân edilen İkinci Meşrutiyet’ten sonra millî uyanışla birlikte bahsedilmeye başlanmıştır. 

Eserin birinci bölümünde Alparslan’ın hayatı, ikinci bölümde Alparslan’ın taht mücâdelesi hakkında bilgiler yer alıyor. Bu mücâdele çok çetin geçti. Sonrasında yeni ve daha zorlu şartlarla karşılaştı. Selçuklu hükümdârı Tuğrul Beğ, Abbasi Halifesi Kaim biemrillah ile 1058 yılında yaptığı anlaşmaya,  halife dînî otorite, Tuğrul Beğ ise siyâsî ve askerî lider olacaktı. Halife, Tuğrul Beğ’in 1063 yılında vefatı üzerine Selçukluların bütün yetkilerini iptal ettiğini açıkladı. Halkın ayaklanması sebebiyle çıkan karışıklıklar, Sultan Alparslan’ın müdâhalesi ile Hutbenin Alparslan adına okunmasının kabul edilmesi üzerine 1064 yılında bastırılabildi. Hemen ardından vezirlik çekişmesi yaşandı. Bu meseleyi de kendi görüşleri istikametinde neticeye bağladı. 

Bu gaileleri hallettikten sonra, babası Çağre Beğ’in başlattığı Anadolu akınlarına devam etti. Oğlu Melikşah da babasına yardımcı oluyordu. Akınların semeresini de 1071 yılında alındı.

Bütün bu olaylar, mâcerâ romanlarını andıran heyecanla sayfalarda yer alıyor. Alparslan’ın Bizans ile mücâdelesinde, 1890-1915 yılları arasında Osmanlı Devleti aleyhine hareket eden  Ermenilerin Selçukluların safında yer alması, satır aralarında ibretle okunuyor. 

Bu bilgiler 90 adet kaynağın incelenmesiyle elde edilmiştir. Eserin son 7 sayfasında, kitapta adı geçen şahıs isimleri dizini bulunuyor.

2000 yılında kurulan Bilgeoğuz Yayınları ‘Büyük Fâtih Alparslan’ isimli eserle 1070. Kitabını okuyucuya sunmuş oluyor. 

……………………….

*‘Müneccimbaşı Târihi’ olarak da anılır. Yazarı Müneccimbaşı Ahmed Dede’dir. Arapçadan Türkçeye İsmâil Erünsal tarafından çevrilmiş, 197? yılında, Tercüman Gazetesi’nin 1001 temel eser dizisinden yayınlanmıştır. 

SAFAHÂT – MEHMET ÂKİF ERSOY

14 X 22 santim ölçülerinde, sert kapalı cilt içerisinde 573 sayfalık eser, Oğuzhan Cengiz tarafından yayına hazırlanıp Haziran 2021’de okuyucuya sunuldu. 

Eserin editörlüğünü üstlenen Dr. Cengiz Zengin, ‘Önsöz’ başlığı altında şu bilgileri veriyor: 

Mehmet Âkif deyince, bütün şâirleri bir tarafa, Âkif'i bir tarafa ayırmamız gerekir.

Âkif, millî hassasiyeti yüksek samimî bir Müslümandır.

Millî Mücadele'yi desteklemek için Ankara'ya geçmiş ve İstiklâl Marşı'nı yazmıştır.    

İstiklâl Marşı, hiçbir şiiri olmasa bile başlı başına O’nu ‘Mehmet Âkif’ kılan bir olgudur.

Kaldı ki, her bir şiiri birer manifesto, birer hayat düsturudur. 

Âkif'i diğer şâirlerden ayırın asıl özellik de O’nun bu ‘düsturlar manzumesi’dir. 

Âkif, zevk için değil, hayata teşne ruhun doyumu için okunur.  

Öyle bir zamanda yaşadı ve yazdı ki, herkes Âkif’te, fikrî problemini çözecek bir dokuyu mutlaka bulur.

Safahât, ilk defa Nisan 1911'de 272 sayfa olarak yayınlanmıştır. Bu kitapta yer alan şiir 42'dir. Bir şiiri de önsöz yerine konmuştur ve başlıksızdır. Safahât’taki şiirler kendisinin yayınına öncülük ettiği, Türk fikir hayatında müstesnâ yeri olan ‘Sırat-ı Müstakim’ dergisinde çıkmıştır. Sırat-ı Müstakim, sonra yayınına Sebilüreşad olarak devam etmiştir.

Birinci kitap Safahât, 44 şiirdir ve tamamı 3084 mısradır. Âkif'in sağlığında, 1918 ve 1928'de basılmıştır.

Safahât'ın ikinci kitabı, ‘Süleymâniye Kürsüsünde’ önce, 1912'de, Sebüürreşad'da dokuz bölüm olarak yayınlanmıştır. 1002 mısradır. 1916, 1918 ve 1928'de de basılmışür.

Safahât'ın üçüncü kitabı, ‘Hakkın Sesleri’ dir. 10 şiir ve 482 mısradır. 1914, 1918, 1928'de basılmıştır.

Dördüncü kitap ‘Fâtih Kürsüsünde’, 1692 mısradır. Tek şiirdir. 1914'te üç, 1924'te dört baskı yapılmıştır. 

Beşinci kitap ‘Hatıralar’, 10 şiirdir ve tamamı 1314 mısradır. 1917,1918 ve 1928 baskıları vardır. 

Altıncı kitap ‘Âsım’, 2292 mısradır. 1924 ve 1928 baskıları vardır.

Yedinci ve son kitap ‘Gölgeler’, 41 şiirdir. Tamamı 1374 mısradır. 1933 yılında Mısır'da basılmıştır.

Safahât'ın tamamı bir arada, Lâtin harfleriyle ilk defa 1943 yılının sonunda yayınlanmıştır.

Mehmet Âkif, İstiklâl Marşı başta olmak üzerine, birçok şiirini Safahât’a almamıştır. Bu şiirlerden bazılarını Bilgeoğu Yayınları baskısının son sayfalarında yer verilmiştir.  Safahât a girmeyen ‘Berlin Hatıraları’ şiirinin bir bölümü de bu baskıda bulunmaktadır.  Âkif, dönemin şartlan gereği, zamanımızda hiç kullanılmayan Arapça, Farsça kelimeler ve terkipler kullanmıştır. O terkiplerin açıklamalarına da kitapta yer verilmiştir. Her manzumenin bilinemeyecek, açıklanmaya muhtaç kelime ve terkiplerini o şiirin altındadır. Değişik şiirlerde kullanılan aynı kelimeye, farklı anlamlar yüklendiği görülmektedir. 

‘Önsöz’den sonra 13-30. Sayfalarda, ‘Mehmet Âkif Ersoy’un Hayatı ve Edebî Kişiliği’ başlığı altında önemli bilgiler veriliyor. 

BİLGEOĞUZ YAYINLARI: Alemdar Mahallesi Molla Fenarî Sokağı Nu: 35/B Cağaloğlu, İstanbul. Tel: 0.212-527 33 65 Belgegeçer: 0.212-527 33 64 Whatsapp hattı: 0.553-129 86 86 E-posta: [email protected]   WEB: www.bilgeoguz.com  

OĞUZHAN CENGİZ

19 Mayıs 1959 tarihinde İstanbul’da doğdu. Gençlik yıllarında, 12 Eylül 1980 Darbesi öncesi, siyâsî mücâdelelerde aktif olarak yer aldı; 1980 öncesinde İstanbul Ülkü Ocakları Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu, bölge başkanlıkları yaptı. 1978 yılında girdiği hapisten 1990’da çıktı. Sağmalcılar, Maltepe Askerî Cezâevi, Paşa Kapısı, Edirne, Malatya ve Sakarya'da toplamda 12 yıl hapis yattı. 2000 yılında, gazeteci Arslan Tekin’le haftalık Türk Haber gazetesini çıkardı. 25. sayısından itibâren gazetenin genel yayın müdürlüğünü üstlendi. 56. sayıda gazete kapandıktan sonra Bilgeoğuz Yayınlarını kurdu.

Bilgeoğuz Yayınları’nın sâhibi olan Oğuzhan Cengiz evli ve 3 çocuk (Oğuzalp, Bilge ve Erdem) babasıdır.      

2020 yılına kadar 1000’den fazla kitap yayımladı ve halen yayınevinin genel yayın müdürlüğü görevine devam etmektedir.  

ESERLERİ:
1-Yanık Kale(1999-2015), 2-Kapıaltı (2000- 2018), 3-Sürgündeki Derviş (Özbekistan Erk Partisi lideri Muhammed Sâlih hakkında, 2005), 4-Bir Yıldız Kaydı (12 Eylül öncesi olaylarında öldürülen kardeşi Erhan Cengiz hakkında, 2005), 5-Teşkilat Ercan (Ülkücü İşçiler Derneği İstanbul Şube Başkanı Ercan Poyraz hakkında 2006), 6-Okul ve Aile Etkinlikleri (2008-2012), 7-Gün Sazak  (2008). 8-Başkan Recep Haşatlı (MHP İstanbul İl Başkanı Recep Haşatlı hakkında, 2009), 9-Bir Türk Münevverinin Seyir Defteri (2012), 10-Prof.Dr. Ekmelettin İhsanoğlu (2014), 11-Türkmen Beyi Devlet Bahçeli (2014), 12-Ertuğrul Gazi Kuruluş (2015), 13- Alparslan Türkeş (2015), 14-Attila (2016), 15-Timur (2016), 16-Cengizhan (2016), 17-Metehan (2016), 18-İz Bıraktılar Şehit Erhan Cengiz (2017), 19-Zindan Okumaları (2018), 20-Türk Milliyetçiliği ve Ülkücülük (2018-2019), 21-Eski Türklerde Kadın (2020), 22-Alparslan Türkeş Başbuğ (2020), 23-Harezmşahlar ve Celaleddin Harezmşah (2020), 24-Dede Korkut Hikâyeleri (2020), 25-Sorup Dinlediklerim (2020). 26-1944 Irkçılık Turancılık Dâvâsı (2021), Hacı Bektâş-ı Velî (2021).

DERKENAR:

 

KUŞBAKIŞI

HZ. PEYGAMBER’İN VEDÂ HACCI HUTBELERİ   

Sempozyum Tebliğleri / 2-3 Kasım 2019

Türkiye Millî Kültür Vakfı, kuruluşunun 50. yılı vesilesiyle düzenlediği sempozyumda sunulan tebliğleri, Diyânet İşleri Başkanlığı’nın katkıları ile, 16 X 23,5 santim ölçülerinde kuşe kâğıda   basılı 405 sayfalık kitap hâlinde yayınladı. 

Vakıf Başkanı Prof. Dr. Salih Tuğ, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Diyânet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın protokol konuşmaları, İslâm Düşüncesi Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’ın konferansından sonra Prof. Dr. Nâil Yılmaz Başkanlığında, Dr. Mustafa Özel, Prof. Dr. Recep Şentürk, Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. Cağfer Karadaş’ın iştiraki ile Birinci oturum gerçekleştiriliyor. Tebliğ konuları: Vedâ Haccı Hutbelerinde İktisat Ahlâkı, Veda Hutbelerinde İnsan Hakları, Veda Hutbelerinde Hukuk, Vedâ Hutbelerinde Kulluk Bilinci.

Prof. Dr. Hûriye Martı başkanlığındaki ikinci oturumun tebliğ sunucuları ile konuları: Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı: Mekke’deki Dînî Görevler. Prof. Dr. Mustafa Fayda: Câhiliye Araplarında Takvime Müdâhale. Prof. Dr. Adnan Demircan: İslâm’dan Önce Araplarda Hac. Prof. Dr. Cengiz Kallek: Hac ve Ticâret İlişkisi. 

Prof. Dr. Adem Apak Başkanlığındaki Üçüncü Oturum: Prof. Dr. Halit Özkan: Hadis ve Târih Kaynaklarında Vedâ Hutbesi Rivayetleri. Prof. Dr. Ahmet Özel: Hz. Peygamber’in Haccı ve Umreleri. Prof. Dr. Ahmet Önkal (merhum) - Prof. Dr. Bünyamin Erul: Hz. Peygamber’in Tebliğ Yükümlülüğü Açısından Vedâ Hutbeleri. Dr. Öğr. Üyesi M. Kâmil Yaşaroğlu: Hitâbet ve Belâgat Özellikleri ile Vedâ Hutbeleri. Doç. Dr. M. Suat Mertoğlu Başkanlığında Dördüncü Oturum: Prof. Dr. Zekeriya Güler: Dinin iki Kaynağı: Kuran ve Sünnet. Doç. Dr. Ülfet Görgülü: Vedâ Hutbesi Ekseninde Âilede Haklar ve Sorumluluklar. Prof. Dr. Âdem Apak: Müminlerin Kardeşliği. Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı: Vedâ Hutbelerinde Ahlâk İlkeleri. 

Değerlendirme: Oturum Başkanı Doç. Dr. M. Suat Mertoğlu. Konuşmacı Prof. Dr. Adem Apak, Doç. Dr. Hâlit Özkan.

TÜRKİYE MİLLÎ KÜLTÜR VAKFI: Nişanca Mahallesi, Fethâne Caddesi, Kızıldeğirmen Sokağı Nu: 1 Eyüpsultan, İstanbul.

Telefon: 0.212-417 64 78 Belgegeçer: 0.212-417 61 85 e-posta: [email protected]üktv.odg.tr  //  www.tmkv.org.tr  

OSMAN GAZİ OĞLU ORHAN GAZİ 

Orhan Gazi, üç kıtaya yayılan cihan ülkesi, Devlet-i Aliyye'nin, yâni Osmanlı Devleti’nin ikinci padişahıdır. Babası, Devletin kurucusu Osman Gazi’den devraldığı mesuliyetin idrakinde olan Orhan Gazi, bu sorumluluğun hakkını vermiş ve daha babası hayatta iken Bursa’yı fethedip başkent yapmış, Avrupa kıtasına ilk defa o asker çıkarmış, civar illeri fethederek Osmanlı Devletini büyütmüştür.

Orhan Gazi ile Osmanlı Devleti sistemleştirilmeye başlanmış, muhtelif müesseleler ve teşkilât kurularak, Devlet’in önü açılmıştır. Yapılan imar ve ihya çalışmaları ile Osmanlı şehirleri, câzibeli birer ticâret ve sanat merkezi hâline dönüşmüştür. İlk Osmanlı parası olan akçe sikkelerini bastıran, ilk vezir tâyin eden, Başşehir Bursa’ya bağlı sancaklara kadılar tâyin eden ve civardaki beylikleri Osmanlıya biat ettiren Orhan Gazi’dir. Vakıf sistemini kuran, ilk düzenli Osmanlı ordusunu kurup donanma çalışmalarını başlatan ve ilk defa kanunlar çıkaran da Orhan Gazi’dir.

Câvid Ersen’in telif etiği eser, 13,5 X 21 santim ölçülerindeki eser 256 sayfadır. 

MİHRÂBAD YAYINLARI: Prof. Dr. Kâzım İsmail Gürkan Caddesi Nu: 8 Cağaloğlu, İstanbul. Telefon: 0.212-514 28 28 Belgegeçer: 0.212-528 24 01 [email protected]  www.mihrabadyayinları.com 

KISA KISA… KISA KISA…

1- İSTANBUL TÜRKLÜĞÜNÜN MUHAFAZASI – İstanbul’un Kimlik ve Güvenlik Endişesi (1918-1941): Ramazan Erhan Güllü / Ötüken Neşriyat.

2-SORULAR, SORULAR, SORULAR: Max Frisch - Ogün Duman / Modern Klasikler Yayınevi.

3-GÜNDÜZ VE GECE DÜŞLERİ: Marc Auge-Zeynep Büşra Bölükbaşı / Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.

4-ÇÖKÜŞ Finans Krizleriyle Dolu On Yıl Dünyayı Nasıl Değiştirdi? Adam Tooze – Ahmet Fethi Yıldırım / Vakıfbank Kültür Yayınları.         

5-TEŞKİLÂT-I MAHSUSA (Umûr-ı Şarkiye Dâresi) Tarihi: (3 Cilt): Ahmet Tetik / İş Bankası Kültür Yayınları.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.