EBEDÎ ÂLEME İNTİKALİNİN 37. YILI VESİLESİYLE  

ÜSTAD, SULTÂNÜ’Ş-ŞUARÂ / ŞÂİRLERİN SULTANI

NECİP FÂZIL KISAKÜREK’İN

BÜTÜN ESERLERİ

(DÖRDÜNCÜ BÖLÜM)

ABDÜLHAMİD HAN (Temsil)

*Abdülhamid Han. *Sır (yarım kalmış)

Piyes, Büyük Osmanlı Padişahı Abdülhâmid Han'a ait tepetaklak edilmiş târihî hakîkatlerin, ‘Ulu Hakan’ eseriyle taş taş yerine oturtularak bir tez, bir manifest hâlinde bina edilmesinden sonra, bir ölçüde sahneye yansıtılmasıdır.

(Tamamlandığı târih: 5 Haziran, Çarşamba 1968) (96 sayfa)  

SİYAH PELERİNLİ ADAM

* Siyah Pelerinli Adam. *Kumandan (Yarım kalmış)

Necip Fazıl, oynanmasından ziyâde okunması için kaleme aldığı bu eserini, ‘tek perdede bir hikâye’ şeklinde takdim eder. Eser ilk defa 1943 Büyük Doğularında tefrika edilmiştir. (96 sayfa)

AHŞAP KONAK (Temsil)

 Necip Fazıl'ın 1960 İhtilalinden sonra girdiği hapishanede yazdığı ikinci piyes olan Ahşap Konak, giderek yozlaşan ve ahlakî değerlerinden uzaklaşan bir toplumu, çekirdeğinden gösteren bir temsildir. Ahşap Konak, üç neslin bir arada fakat ayrı katlarda ve aralarındaki korkunç anlayış ve yaşayış uçurumu içinde yaşadığı bir mekânı temsil ederken, zaman boyutunda, 1950 sonrası Türk cemiyetinin tezatlar içindeki içler acısı hâlini sembolize etmektedir.

(Tamamlandığı târih: Eylül 1960, Balmumcu Garnizonu)  (128 sayfa) 

PÜF NOKTASI (Temsil)

Necip Fazıl'ın komedi tarzında kaleme aldığı yegâne tiyatro eseri. (88 sayfa) 


YENİÇERİ

Yeniçeri'yi dünyânın ilk teşkilatlı ve meslekî ordusu olarak gören ve gösteren Necip Fazıl'a göre, Yeniçeri, kuruluşundan sonraki ilk iki asır içinde ideal askerdir ve devletinin gayesine ve ahlakına bağlıdır. Tanzimat’a kadar sürecek olan sonraki üç asır içindeyse bizzat devlet süikastçısı bir âsidir.

Yeniçerinin bu çöküşü, ruhî ve sosyal bir müessire, iman vecd ve aşkının gönüllerden uçup gitmesine bağlıdır ve Yeniçeri, bu korkunç ve hazin tecelliyi göstermekte sâdece bir vesiledir.

Bu eser, müellifinin bizzat belirttiği gibi, târihî rezâlet ve fecaatlerin bir hikâyesi olarak kaleme alınmış olmaktan ziyâde, Yeniçerinin işe nereden başlayıp, işi nerede bitirdiğini göstermek ve bunun rûhî ve sosyal müessirlerini çerçevelemek gayesiyle yazılmıştır. (344 sayfa)

REŞAHAT

Tasavvufî hikmetleri ve evliyâ menkıbelerini anlatan temel eserlerin önde gelenlerinden biri olan, Mevlââa Safiyüddin Hazretlerine ait ‘Reşahat’ isimli eserin, ‘Necip Fazıl üslûbu’ ile sâdeleştirilmesi ve özleştirilmesi...

Eserde Silsile-i Zehebe bağlı velîlerin menkıbeleri yanında, Abdülhalik Gücdevanî Hazretleri’nin sistemleştirdiği Yolun Temel Ölçüleri ve Hoca Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin hayatı anlatılmaktadır. (448 sayfa)

BAŞMAKALELERİM 1

1950'nin başlarından itibâren Necip Fazıl'ın bilhassa Büyük Doğu dergi ve gazetelerinde o gün veya o haftanın gündemini teşkil eden konular ve baş meseleler etrafında kaleme aldığı makâleler...

Bu dizinin ilk kitabında, 1952-54 târihleri arasında yazılmış başmakaleler derlenmiştir. (304 sayfa) 

BAŞMAKALELERİM 2

Başmakâle dizisinin ikinci kitabı, 1956'da günlük ve 1959'da haftalık olarak yayınlanan Büyük Doğu dergilerinde yayınlanmış bütün maklelerinin biraraya getirilmesiyle oluşmakta.

Kaleme alındığı târihî dönem v özellikle Necip Fazıl-Menderes ilişkisi düşünüldüğünde makaleler ayrı bir önem kazanmaktadır. 

Hele ki, 1959 senesinin son aylarında yazılan ve birçok insan tarafından ibretle okunup saklanan ‘1960 Son Vâde’ başlıklı makale, çok geçmeden gelen ve Menderes hükümetinin bütün vâdelerini dolduran ihtilalle birlikte daha iyi anlaşılabilmiştir. 304 sayfa. 

BAŞMAKALELERİM 3

 1960 ihtilâlinde zindana 74 kilo olarak girip oradan 57 kilo çıkan Necip Fazıl, ferdiyetine tam kapanmakla cemiyete tam açılmanın yol ayrımında, dış şartların bütün olumsuzluğuna rağmen kendini bulur bulmaz, Son Posta gazetesinde makalelerine başlamış, ardından da Büyük Doğu'yu tekrar çıkarmıştır.

Başmakale dizisinin bu üçüncü kitabı, O'nun 1960 sonrası kaleme aldığı makaleleri içermektedir. (312 sayfa)

MEKTÛBAT

İmam-ı Rabbânî Hazretlerine ait Mektubat'ı, ‘Allah ve Resulünün kitaplarından sonra dinin en büyük eseri’ ifâdesiyle takdim eden Necip Fazıl'ın bu kıymetli eserden sâdeleştirdiği mektup parçalarından bir demet... 

Vaktiyle Büyük Doğu dergilerinde yayınlanmış mektuplar, 1'den 24'üncü mektuba kadar eksiksiz olarak sâdeleştirilmiş, daha sonrakiler ise konularına göre bir tercihe tâbi tutulmuştur. (256 sayfa)

GÖNÜL NİMETLERİ

İmam Kastalanî'nin, Allah Resulü'nün hayatını anlatan ‘El-Mevahibü'l Ledüniyye’ eserini, Gönül Nimetleri ismiyle, Şair Bâki çevirisinden kendi üslubuna dökerek günümüz diline aktaran Necip Fazıl, kitaba yazdığı takdimde, dikkatleri şu noktaya çekmektedir:

Okuyucuların Kâinatın Efendisine ait bu eseri, benzerleri arasında en eminlerden biri tanımalarını diler ve bu mukaddes mevzu karşısında haşyetle susmaktan ve eseri tatmaya çalışmak tavsiyesinden başka söz olmadığını bildiririz...’ (528 sayfa)

DİL VE EDEBİYAT

Ruhsal, parasal, soyut, boyut, yaşam, eğilim,   

Ya bunlar Türkçe değil yahut ben Türk değilim!  

Oysa halis Türk benim, bunlar işgalcilerim 

Allah Türk'e acısın, yalnız bunu dilerim!

Diyen Necip Fazıl Kısakürek, dil hassasiyeti son derece yüksek edibimizdir. Bu eserde Türkçenin trajik hikâyesi, makaleler hâlinde anlatılmaktadır. Bütün eserleri içinden, ‘dil, edebiyat ve sanat’ içerikli yazıları seçilip, bir araya getirilmek suretiyle müstakilleştirilmiştir. (283 sayfa) 

EDEBİYAT MAHKEMELERİ

Kitap, üç eserden müteşekkil...

1-EDEBİYAT MAHKEMELERİ: Bu başlık altında, 1945 Büyük Doğu dergilerinde neşredilmiş yazılarda, edebiyat dünyâmızın ünlü isimlerinden Tevfik Fikret, Yahya Kemal, Mehmet Âkif ve Nurullah Ataç, mizah üslûbuyla bir mahkeme mizanseni içinde kritik ediliyor. Ayrıca farklı zaman ve mekânlarda Necip Fazıl nezâretinde yapılan sohbet toplantılarında Tevfik Fikret ve ayrı bir bahis olarak şiir ele alınıyor.

2-DOĞU EDEBİYATI: Doğu edebiyatına kısa ve genel bir girişten sonra, Arap Edebiyatı bölümünde ‘Muallakat-ı Seb'a’ şairleri; Fars edebiyatı bölümünde ise BabaTahir’den başlayarak ilk şehnameciler ve Firdevsî, hayatı, edebî kıymeti ve eserlerinden örneklerle anlatılıyor, Mısır Edebiyatı bölümünde Rapiruslar üzerine yazılmış Annana isimli bir kâhine ait en eski bir hikâyenin tercümesi bulunuyor. Eserin son bölümünde ise Doğunun Büyükleri başlığı altında, Nizamî, El-Maarri, Ömer Hayyam, İbn-i Fariz ve Sadi ele alınmış ve eserlerinden oldukça hacimli tercümeler yapılmıştır.

3-DİL RAPORLARI: ‘Zavallı Türkçe’ ve ‘Dil Laboratuarından’ ana başlıkları altında bir taraftan lisana dair ölçüler verilirken, diğer taraftan, ‘teşhis’le birlikte, Türk dilinin içine sürüklendiği kaostan çıkması için çârelerin neler olabileceği üstünde duruluyor. (256 sayfa) 

 HÂDİSELERİN MUHASEBESİ 1

 Eser, ‘gündelik politika tekerlemeciliği sanatkârın ulvî faaliyetine yakışmayan bir iş olduğu kadar, benim de işim değildir!’ diyen Necip Fazıl'ın sosyal ve siyasî olaylar üzerindeki duyuş ve görüş vazifesiyle ‘Hâdiselerin Muhasebesi’ başlığı altında ve (Be-De) imzası kullanarak kaleme aldığı yazılarının 1. cildidir.

Bu serinin ilk kitabında, günümüzde ibretle okunması gereken 1943-1949 yılları arasındaki  hâdiselerin muhasebesi yapılmaktadır. (296 sayfa)

HÂDİSELERİN MUHASEBESİ 2

Bu serinin ikinci kitabında, günümüzde ibretle okunması gereken 1950-1959 yılları arasındaki hâdiselerin muhâsebesi yapılmaktadır. (312 sayfa)

HÂDİSELERİN MUHASEBESİ 3

Bu serinin üçüncü kitabında, günümüzde ibretle okunması gereken 1964-1978 yılları arasındaki hâdiselerin muhâsebesi yapılmaktadır. (240 sayfa)

RAPOR 1-2

 1971'de Sıkıyönetimin ilâniyle 15'inci devresini kapatan Büyük Doğu dergisini dört-beş sene sonra tekrar çıkarmaya karar veren Necip Fazıl, daha hazırlık safhasında, genel bir akâmet, iktidarsızlık, fesat ve çürüme ortamiyle karşılaşınca; ‘Büyük Doğu çıkamaz! Ancak (Rapor 1-2-3..) diye yeni bir tarz düşünülebilir!’ hükmüne varır. Raporlar, aylık yazılar şeklinde 1976 - 1980 yılları arasında 13 sayı çıkmıştır. 144 sayfa. 

Bu serinin birinci kitabında, ilk iki Rapor, ikinci kitabında 3'üncü, 4'üncü Rapor, üçüncü kitabında 5'inci, 6'ıncı Rapor, dördüncü kitabında 7'inci, 8'inci Rapor, beşinci kitabında 9'uncu, 10'uncu Rapor ve altıncı kitabında 11'inci, 12'nci ve 13'üncü Rapor bir arada yayınlanmıştır. (144 sayfa)

RAPOR 3-4

 Rapor kitap-dergi serisinin ikinci kitabı... (168 sayfa) 

RAPOR 5-6

 Rapor kitap-dergi serisinin üçüncü kitabı... (144 sayfa) 

RAPOR 7-8

 Rapor kitap-dergi serisinin dördüncü kitabı… (184 sayfa) 

RAPOR 9-10

Rapor kitap-dergi serisinin beşinci kitabı...  (136 sayfa.) 

RAPOR 11-13

Rapor kitap-dergi serisinin altıncı kitabı... (200 sayfa)

SAVAŞ YAZILARI 1

 Üstad Necip Fazıl'ın 1939 -1943 yılları arasında kaleme aldığı Çerçeve yazılarının büyük kısmı 2. Dünyâ Savaşı’na dâirdir.

Bu yazılarında, Avrupa kanallarından gelen tamamen aksi yöndeki haberlere rağmen, 1939 Mart'ından başlayarak emsalsiz bir dünyâ kıyametine gidildiğini söyleyen Necip Fazıl, ‘tek başına’ savaş olacağını iddia etmiştir. 1939 Ağustos sonundaki Rus-Alman paktını, Bâbıâli'nin bütün Başmuharrirleri tam bir sulh müeyyidesi diye gösterirlerken, savaşın ‘birkaç gün’ meselesi olduğunu yazmış ve 3 gün sonra da 2. Dünyâ Savaşı başlamıştır.

Savaşın devam ettiği müddet içinde ise, hâdiselere takaddüm eden teşhisleri ve ‘çıkmadığı takdirde kalemimi kırar ve bileklerimi keserim’ dediği iddialarının bir bir gerçekleşmesiyle herkesi hayretler içinde bırakmıştır. 

O'nun, ‘hemen hemen gaibten haber vermek derecesini bulan şayanı hayret siyasî teşhisler’ olarak görülen yazıları karşısında söylenebilen yegâne söz şu olmuştur:

-Bu adam ne derse çıkıyor! (384 sayfa)

SAVAŞ YAZILARI 2

Necip Fazıl'ın, esaslı bir kültür, anlayış, hesaplayış ve sezişle 2. Dünyâ savaşının bütün gidişatını fikrî ve siyasî cepheleriyle göz önüne seren 1939 - 1943 yılları arasındaki Çerçeveleri, ‘Savaş Yazıları’ başlığı altında, kronolojik bir sıra ile derlenmiştir.

Eserin 1. cildinde 1939 - 1940 yıllarındaki yazılar yer almaktadır. (464 sayfa) 

ÇERÇEVE 1

Necip Fazıl Kısakürek'in fıkra yazarlığı 1939 senesinde Haber gazetesinde başlamış, Son Telgraf gazetesinde devam etmiş ve çeşitli gazetelerde 1982 yılına kadar devam etmiştir,.

‘Çerçeve’ serisinin ilk kitabında 1939-1941 yılları arasındaki makaleleri yer alıyor.  (320 sayfa)  

ÇERÇEVE 2

 Çerçeve serisinin ikinci kitabı... 31 Ağustos 1941 - 15 Kasıml 943 târihleri arasındaki ‘Çerçeve’ genel başlığı altında yayımlanan günlük fıkraları… (304 sayfa)

ÇERÇEVE 3

1943-1956 yılları arasında yayınlanan günlük fıkralar. (240 sayfa)  

ÇERÇEVE4

‘Çerçeve’ serisinin dördüncü kitabı... 1962-1965 yılları arasındaki Çerçeve yazıları...  (250 sayfa)

ÇERÇEVE 5

1966-1978 yılları arasında yayınlanan makaleler. (336 sayfa) 

ÇERÇEVE 6

26 Şubat 1978-14 Temmuz 1982 târihleri arasındaki Çerçeve yazıları...(320 sayfa)

(DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜN SONU / DEVAM EDECEK)

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

İstanbul Fatura Basımı

avukat kartvizit

evden eve nakliyat

ofis taşımacılığı