"Bir Öpücük Pırlantadan Daha Kıymetlidir"

Hande Hamdiye Ağırman'ın, Kadın Partisi Genel Başkanı Sayın F.Benal YAZGAN ile yaptığı röportaj için tıklayınız...

16 Mayıs 2019 Perşembe 14:01
1300 Okunma
"Bir Öpücük Pırlantadan Daha Kıymetlidir"

Anneler Günü'ne özel; Kadın Partisi'nin Genel Başkanı Sayın F.Benal YAZGAN ile röportaj yaptık.

***

RÖPORTAJ: HANDE HAMDİYE AĞIRMAN

-Sayın Başkanım sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

İzmir doğumluyum ancak 40 senedir İstanbul’da yaşıyorum ve 2 çocuk sahibiyim.

-Efendim, biliyorsunuz Pazar günü Anneler Günü'dür. Önce Vatan Gazetesi okurları için bir mesajınız var mı?

Hande Hanım, bir anne olarak benim herkesten bir ricam var, Anneler Gününde annenize bir çiçek verir, sevgiyle sarılırsanız o, dünyanın en mutlu annesi olur. Bir öpücük pırlantadan daha kıymetlidir. Tüm anneleri ve anne olmayan veya olamayan kadınları sevgi ve saygı ile öpüyorum. Anneler Günü'müz kutlu olsun.

-Efendim, Türkiye'de Anneler Günü anlam ve önemi nedir?

Anneler gününün nereden nasıl ortaya çıktığı konusunda çeşitli rivayetler var. Yunan mitolojisinde ,pek çok tanrının annesi olarak kabul edilen Rhea için ,antik Roma'da bereket tanrıçası Kibele için çeşitli kutlamalar düzenlemişler.

Ancak günümüzde en çok bilinen ve kabul görüş ise, Anneler Günü’nün ilk olarak 1914 tarihinde kutlanmaya başlandığıdır. Amerika’nın Virginia eyaletinde yaşayan ve 1905 de Amerika Batı Virginia’da yaşaya Anna Jarvis ‘in savaş karşıtı bir öğretmen olan ve iç savaşta yaralı askerler için gösterdiği fedakarlık gösteren annesini kaybettiğinde onun anusunu yaşatmak için her yıl düzenlediği etkinlikler giderek önce ülkesinde sonra bütün dünyaya yayılmış. Dünya geneline yayılan bu akım, her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı pek çok ülkede Anneler Günü olarak kutlanmaya başlanmış.

Ancak günümüzde kadınlara ithaf edilen günler bir tüketime dönüştürülerek , hediye almazsan veya alamazsan anneni sevmiyormuşsun gibi bir algı yaratıldı . Bu güzel günler adeta tüketim bayramlarına dönüştürüldü. Halbuki annenin yanağına sevgiyle konan bir öpücük onun için dünyanın en pahalı hediyesinden daha kıymetlidir.

-Efendim Kadın Partisi'nin kuruluş amacı ve görevleri nelerdir?

Kadın Partisi, Türkiye’nin kemikleşmiş politik rant düzeninin değişmesi, kadınların ve gençlerin ekonomik, toplumsal ve siyasal hayatın saygın birer üyesi olmaları için çalışmak üzere kurulmuştur. Bunları yaparken ,de yenilikçi, değişimci bir çizgiyi benimser, radikal ve cesurdur.

-Efendim Kadın Partisi, demokrasiye ve demokratik değerlerine inanıyor mu?

Kadın Partisi, demokrasiye ve demokratik değerlere gönülden inanır.

Partimiz, ayrımcılık değil birleştirme misyonu olan, eşitlik konusunda yasaların değiştirilmesini savunan, barış ortamının yaratılması için çaba sarf eden çağdaş, sosyal adaletten yana tavrıyla toplumdaki bütün katmanları kaynaştırmayı hedefler.

Demokrasinin içselleştirilmesine katkıda bulunmanın ancak vatandaş iradesinin mecliste temsil edildiği bir sistemle ve seçim barajının %3’e indirilmesiyle gerçekleşebileceğini savunur ve bunun için çalışır.

-Kadın Partisi, yoksullukla mücadele eden kadınlarımız başta olmak üzere halkın tüm kesim ve katmanlarını temsil ediyor mu?

Partimiz, elit bir grubu değil, halkın tüm kesim ve katmanlarını temsil eder.

Kadın Partisi, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı, ayrımcılık karşıtı, emekten yana, çevreci, barış ve kardeşliği savunan, çoğulcu, katılımcı, tabandan demokrasi ilkelerini savunan, şiddet ve savaş karşıtı, adalet ve insan hakları üzerine siyaset yapmak üzere yola çıkmıştır.

Hizmette, tüm vatandaşlara karşı sorumluluk bilinci ile hareket ederek hümanist, demokratik, gerçekçi ve kararlı Kadın Partisi, 21. yüzyılın dünyasında kalıcı barışı, yaşamın ekolojik temellerinin korunmasını misyon edinmiştir.

Özgür, adil ve dayanışmacı bir toplum için, etnik kökenleri, dinsel inanışları, cinsiyetleri ve cinsel yönelimleri ne olursa olsun tüm insanların eşit olmaları ve yaşam standartlarının yükseltilmesi, yoksulluk, sömürü ve korkudan uzak kendi geleceklerini belirleyebilmeleri için üstüne düşen görevleri yerine getirmeye hazırdır.

Yoksullukla mücadele eden, insanlara kendi geleceklerini belirleyebilmeleri için eşit fırsatlar sunan, yaşamın büyük risklerine karşı sağlık, konut, işe bağlı eğitim vb. toplumsal hakları sağlam bir biçimde güvence altına alan, adil bir katılım sağlayan koruyucu sosyal devleti yeniden geliştirmek hedefimizdir.

Kuşakların birlikteliğini ve kadınlarla erkeklerin toplumsal eşitliğini temel alıyoruz. Aileleri destekliyor, özellikle toplumumuzun en zayıf üyelerine karşı sorumluluk duyuyoruz.

-Sayın Başkanım, eğitime katkı için çalışmalarınız var mı?

Herkes için sağlıklı bir yaşam ve iyi bir eğitim istiyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği temel ilkelerimizden biridir. Hiç bir çocuğu geride bırakmak istemiyoruz.

-Kadın Partisi'nin siyaset anlayışı nedir? Ülkemizin temel sorunlarına yönelik çalışmalarınız var mı?

Partimiz, yurt içinde benimsediği barışçı, çağdaş ve uyumlu yaklaşımı, komşuları ve diğer ülkeler için de gösterir ve taşıdığı sorumluluğun bilincindedir.

Ülkemizde ve dünyada sivil yönetimler istiyoruz. Silahsızlandırılmış bir dünya düşlüyoruz ve bunun için gerekli çalışmaları yapacağız. Silahlanmaya harcanan milyar dolarları, ülkemizin refah seviyesini yükseltmek için kullanacağız.

Kayırmacı pratiklerin hakim olduğu toplumlarda , siyaset yurttaşlara bakıştaki iki yüzlülük üzerine kurulduğu için toplumun siyasete duyduğu güven sürekli olarak aşınmakta ve yurttaşları pasif hale getirmektedir. Böyle bir toplumun , mutlaka edilgen değil aktif yurttaşlara ihtiyacı vardır. Bu nedenle partimiz Aktif Yurttaşlığı savunmaktadır.

Partimiz halkın yer yer yaşama faaliyetine katılmasını benimsemektedir.

Gerçek demokrasi istiyorsak, Referandum, Halk girişimi, Halk vetosu , Temsilcilerin azli gibi enstrümanlar mutlaka kullanılmalıdır.

Kadın Partisi, Kadına karşı her türlü ayrımcılığı önlemenin yanı sıra bütün insanlarımızı temsil ediyor mu?

Evet Hande hanım. Kadın Partisi, kadınlar ve erkekler elele, eşit bir biçimde bütün insanları temsil eder anlayışını savunur. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı, şiddet, cinsel taciz ve onur kırıcı davranışları besleyen toplumsal zihniyet değişikliğini yaratacak farkındalıklar üzerine politikalar üretir ve kadın hareketini, politik kökenlerinden birisi olarak görür.

Bu nedenle haksızlığın giderilmesi için uygulanacak her türlü pozitif ayrımcılıktan yanadır. Partimiz kadının sorun değil, çözüm olduğuna inanır ve kadını soyut kavramdan yurttaş kavramına getirmeyi hedefler.

Kadın Partisi’nin temel amaçlarından biri; başta siyaset olmak üzere, tüm karar alma organlarında, kadınlarla erkeklerin eşit temsilini sağlamak ve ülkemizi çağdaş dünyanın en saygın üyelerinden biri haline getirmektir. Partimiz bu amaca ancak demokratik bir mücadele ile ulaşıldığının da bilincindedir.

Kadın erkek eşitliği, siyasi parti tüzüklerine bırakılamayacak kadar önemlidir. Kota yerine, parite sistemi partimizin en önemli hedeflerindendir ve bu sistemin hayata geçirilmesi için gerekli tüm çalışmaları yapacaktır. Parite, kadınların ve erkeklerin yani tüm bireylerin eşit bir biçimde temsil etme anlayışı olup eşit statü talebidir, azınlıkta kalan grubun temsili değildir. İki cinsin varlığının yasal teyididir. Kısaca parite; eşit temsil, eşit yurttaşlık talebidir.

-Sayın Başkanım, son zamanlarda “Meclis'teki kadın sayısı arttı” dense de, bu sayının yetersiz olduğunu düşünüyorum. Kadın Partisi, ilerde kadının siyasete katılımıni, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda daha da etkin hale gelmesini sağlayacak mı?

Kadın Partisi, partilerin genel ve yerel seçimlere fermuar sistemi ile girmesini zorunlu hale getirecektir. Siyasi Partiler ve Seçim Yasası’nda gerekli değişikliklerin yapılması, konunun anayasal güvence altına alınması ve bu konuda kamuoyunu aydınlatmak için gerekli çalışmaları yapacaktır.

Türkiye’de işgücü giderek “erkekleşmek” tedir. Bugün ülkemizde ciddi sayıda kadının aile gelirinin kazanılmasında, dağılımında ve denetiminde söz sahibi olamaması, ekonomiye yeteri kadar katkı sağlayamaması ve çalışma hayatında yeterli oranda olmayışı, kadına yönelik ayrımcılıktır.

Yaşadığımız süreçte bu şartlar kadın aleyhine gün geçtikçe ağırlaşmaktadır. Kadın Partisi’nin, kadın sorunlarını ve kadınların siyasette temsilini gündeme getirme ya da gündemde tutma çabasında eşitlik ve adalet kaygıları yanında ekonomi üzerindeki katma değerinin de doğru olarak tanımlanması vardır.

Kadının ev içi kapsamına giren ekonomik aktivitesinin parasal karşılığı olmadığından ekonomik büyüklüklerde görünmemekte ve dolayısıyla gerçek bir ekonomik değer olarak dikkate alınmamaktadır. İşgücüne katılım ve işgücü verimliliği gibi konuları kadın faktörünü dışlayarak ele almak olanaksızdır.

Bu nedenle; Kadın Partisi, başta devletin ve özel sektörün kadınlara istihdam yaratılması hususunda acil önlemlerin alınması için projeler üretecek ve gerekli finans için bütçeden kaynak ayrılması için çalışacaktır. Ayrıca iş kanununda, çalışma hayatında kadın-erkek eşitliği dengeli ve sistemli bir hale getirilinceye kadar kadınlara pozitif ayrımcılık hükümlerinin uygulanması için değişiklikler yapılacak ve bu değişiklikler anayasal güvence altına alınacaktır.

Kadın Partisi olarak görevimiz, anayasal bir hak olan eğitimde fırsat eşitliği kavramını, adaletli bir biçimde toplumsal alanda yaygınlaştırmak ve yıllardır hiç değişmeden hüküm süren kadın ve eğitim ilişki biçimini dönüştürmektir. Bu dönüşümü kanun ve yasalarla değil nitelikli bir eğitim sisteminin yaratacağı toplumsal zihniyet dönüşümü ile gerçekleştireceğiz ve bunun için gerekli tüm çabaları göstereceğiz.

Kadın Partisi, eğitimin bir insan hakkı olduğunu, hiç kimsenin bu haktan mahrum edilemeyeceğini ve her şeyin temelinin eğitim olduğunu savunur. Genç nüfusa sahip ülkemizde en önemli ve en yaygın hizmet alanı eğitim alanıdır. Partimiz, herkesin bireysel gelişmişliğe ve toplumsal yaşama katılabilmesi için gereksinim duyduğu temel eğitimin ücretsiz ve kesintisiz 12 yıl olarak sağlanmasını ve düşük olan okullaşma oranının, özellikle kız çocukları için arttırılmasını çeşitli programlarla ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte çalışarak projelendirecektir. Kadın Partisi, çocuk yuvasından, yaşam boyu süreç

-Efendim, Kadın Partisi; geleceğimizin teminatı olan çocukların eğitimine de katkı sağlayacak mı?

Elbette; Kadın Partisi, küçük çocuk eğitimine, ücretsiz ve tam gün çocuk yuvalarının öğrenim standartlarına daha fazla yatırım yapacak ve devletin özellikle kız çocuklarının, okula başlamadan, törelerden bağımsız eşit çağdaş öğrenim koşullarını elde etmelerini güvence altına alacaktır.

-Sayın Başkanım, değerli zamanınızı ayırıp, bizlerle paylaşmış olduğunuz bilgilerden dolayı sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Efendim son olarak ne söylemek istersiniz?

Bizler de kurum olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Son olarak Basın Özgürlüğü için söyleyeceklerimiz var: Partimiz, siyasi erkten bağımsız, özgür, adil, ilkeli, demokratik ve çağdaş bir medya ortamı yaratılması, halkın bilgi edinme hakkının en geniş biçimde kullanılması gereğine inanmaktadır.

Kısacası, ülkemizdeki siyaset ve yönetim anlayışını değiştirmek, bütün kurumlarıyla ülkemizde yeni bir toplumsal ilerlemeyi örgütlemek istiyoruz.

Bu ülkenin kadınları, hangi siyasi düşünceden olurlarsa olsunlar, hangi yaşam biçimi ve sosyal katmandan gelirlerse gelsinler, demokrasiye inanan erkeklerle birlikte kendi öz partileri için bu sese kulak vermeli ve hakları için kendilerine yardım etmelidirler.

******

Ülkemizde Anneler Günü namına kutlanan ilk o yılın annesi olarak 93 savaşının ünlü kahramanlarımızdan 98 yaşındaki Erzurumlu Nene Hatun seçilmiş. Kurtuluş Savaşı'nda Vatanı İçin Mücadele Eden Bütün Kahraman KADINLARIMIZIN RUHLARI ŞAD OLSUN

ŞEHİT ANNELERİMİZİN Başta olmak üzere, gözünde hiç büyümediğim, hala arayıp, -yemeğini yedin mi? Diye soran ve üzerimde büyük emeği olan ANNEMİN; dört yaşımdan on dört yaşıma kadar bana anne eksikliğini yaşatmayan ve özenle büyüten RAHMETLİ HALAMIN; dokuz-on iki yaşlarında babalarını kaybetmiş, babam ile halamı türlü zorluklar ile ve tek başına büyütüp, okutan RAHMETLİ BABAANNEMİN; bana hala "sarı boncuğum" diye çocuk gibi seven ANNEANNEMİN; beni gerçekten öz kızı gibi sevdiğini sürekli dile getiren ve bana da hissettiren KAYINANNEMİN ve tüm ANNELERİMİZİN Anneler Günü'nü içtenlikle kutluyorum. Anneler Günü'müz kutlu olsun...

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 20.05.2019 06:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yasemin Türkoğlu 2019-05-17 20:11:42

Kadın annedir, kadın eştir, kadın çocuktur, yeri gelir baba bile olur. Kıymetli Hande hanım söyleşi çok güzel ama kendi yorumlarınızı başa koyduğunuz röportajlarınızı daha çok beğeniyorum. Selam ve saygılarımla

Avatar
Hümeyra Balkan 2019-05-20 03:39:33

Şehit annelerini ve vatan için fedakarlıkta bulunan kadınlarını da unutmayan kalemi tüm kalbimle kutluyorum.

İstanbul Fatura Basımı

avukat kartvizit

evden eve nakliyat

ofis taşımacılığı