Muhsin BOZKURT
Muhsin BOZKURT
Yazarın Makaleleri
KALEMLE KILIÇ KARŞI KARŞIYA
İşte böyle bir zamanda, belâgatın / kusursuz güzel sözün en revaçta / en geçerli olduğu bir sırada, Kur'an-ı Mu'cizü'l-Beyan / beyan ve açıklamalarıyla, akılları benzerini yapmaktan âciz bırakan Kur'an nüzul etti...
BELÂGATTA ZİRVEDE BİR ESER
Kur'an'ın iyi, güzel ve kusursuz sözü yani belâgatı; i'caz derecesindedir. Mucizedir. İnsanı benzerini yapmakta acze düşürücü bir seviyededir. Yani insan bu derece belâgatli bir eser ortaya koyamaz. Böyle bir eser yazmaktan âcizdir....
Geçmiş ve gelecek asırların kitabı
     Kur'an, asırları muhtelif çeşitli bütün Enbiya'nın / Nebîlerin, yani kendilerine kitap verilmeyip, önceki Resullerin kitaplı Peygamberlerin kitaplarıyla amel eden, onları uygulayan Nebilerin tatbik etmiş / uygulamış...
DÜN, BUGÜN VE YARINDA KUR’AN
     Kur'an: Bütün esas / asıl, mühim / önemli bahis, mes'ele ve konulardan söz eder.      Tüm kâinatı / evreni bir saray gibi nazara verir.       Sanki dünya ve ahiret; bu sarayın iki...
ŞEHADET VE GAYB ÂLEMLERİNİN DİLİ
Kur'an:       Zemin / yeryüzünde ve gökte gizli Esma-i İlahiye / İlahî İsimler'in manevî / maddî olmayan / içe ait hazînelerinin keşşafı / keşfedeni, meydana çıkaranıdır.      Sutûr-i hâdisâtın...
DİN  VE  DÜNYANIN  PUSULASI
     Kur'an: İslâmiyet âlem-i mânevîsinin / mânevî âlem hükmünde olan İslâmiyetin güneşi, temeli / her şeyin ölçüsünü veren, her şeyin kıvamının nasıl olması gerektiğini gösteren, plân ve programının nasıl...
İNSAN, KÂİNAT  VE  KUR’AN
     Kur'an: 'Âyât-ı tekvîniyeyi (kâinatta Allahın varlığına işaret eden delilleri) okuyan mütenevvi (çeşitli) dillerinin tercüman-ı ebedîsi (ebedî tercümanı).” Kâinatı / evreni yoktan var edip meydana getiren,...
Kâinat Kitabı
     Önceki yazımda 'Elde Kur'an gibi bir bürhan-ı hakikat (gerçek delil ve kanıt) varken...ilzam (yani gerekli cevabı vermek) için gönlüme sıklet (ağırlık) mı gelir?” demiştim.       Çünkü...
HİLAFET VE SON HALİFE ABDÜLMECİD EFENDİ (7)
1916'dan sonra devlet işlerine karşı alâkası arttı...Talât Paşa tarafından, Sultan Reşad'ın yerine geçmesi teklif edildiyse de, hanedanın an'anesini bozamıyacağı gerekçesiyle reddetti...18 Kasım 1922'de 'Halife”...
HİLAFET VE SON HALİFE ABDÜLMECİD EFENDİ (6)
Fransız ressamlarından Ernest Lömol, Abdülmecid Efendi'nin resimle olan alâkasını bildiğinden beraberinde Figaro ve İlüstrasyon'un muhabiri Noel Rocer'i de alarak İsviçre'ye gelmişti. Noel Rocer, Abdülmecid Efendi ile olan...
HİLAFET VE SON HALİFE ABDÜLMECİD EFENDİ (5)
2 Mart'ta toplanan Fırka grubu Mustafa Kemal'in işaret ettiği hususları müzakere etti. Prensipler üzerinde mutabık kalındı. 3 Mart günü ilk celsede 'Hilafetin kaldırılmasına ve Osmanlı Hanedanı'nın Türkiye dışına çıkarılmasına”,...
Hilafet ve son halife Abdülmecid Efendi (4)
     Saltanatın ilgasını müteakip Cumhuriyet'in ilânı muhalifleri büsbütün tedirgin etmiş, şaşkına çevirmişti. Hilafetin de kaldırılacağı şayiaları üzerine, kesîf bir popagandaya girişmişlerdi. Bir çok fikir adamı...
HİLAFET VE SON HALİFE ABDÜLMECİD EFENDİ (3)
'Hilafet ve Saltanatı birbirinden ayırarak Saltanatı lağvedeceğiz. Bunun muvafık olduğuna dair Meclis Kürsüsünden beyanatta bulunacaksınız..” (Hilafet Mes'elesi, Derleyen: M. Kâmuran Ardakoç, s. 11 - 13). Nihayet uzun müzakerelerden...
Hilafet ve Son Halife Abdülmecid Efendi (3)
     'Hilafet ve Saltanatı birbirinden ayırarak Saltanatı lağvedeceğiz. Bunun muvafık olduğuna dair Meclis Kürsüsünden beyanatta bulunacaksınız..” (Hilafet Mes'elesi, Derleyen: M. Kâmuran Ardakoç, s. 11 - 13).   ...
HİLAFET VE SON HALİFE ABDÜLMECİD EFENDİ (2)
Mustafa Kemal'in, daha Saltanatın ilgasını müteakip Hilafetin de mülga / kaldırılmış olması lâzım geldiğini düşündüğü, fakat bir çırpıda iki azîm / büyük hamleye kalkışmanın her bakımdan doğuracağı tehlikeleri sezdiği,...
HİLAFET VE SON HALİFE ABDÜLMECİD EFENDİ (1)
3 Mart 2020, Türk tarihinin, bir başka zaviye ve açıdan, yine mühim bir çehreye bürünüşünün doksan altıncı dönüm noktasıdır. Çünkü, Birinci Cihan Harbi sonunda yenik düşmüş bir imparatorluğun enkazı üzerine çöküşen düveli...
ÇANAKKALE  NEDİR? (2)
Çanakkale rûhu, dünya ilim ve irfan sahasına yapılan Millî Mücadele'yle Türkiye'den bir güneş doğmasına sebep olmuştur. Bu yeni doğan güneş, bin dört yüz sene önce, insanlık âlemine doğmuş olan güneşin bir yankısıdır...
ÇANAKKALE NEDİR ? (1)
İngiliz ve Fransızların istek ve arzuları Çanakkale'de kursaklarında kaldı. Emelleri Çanakkale'de düğümlendi. Gayeleri üzerine kara bulutlar birikmeye başlarken, bizim de kararlılığımız vuzuha kavuştu, kendimize güvenimiz arttı....
İNGİLTERE’DEN TESPİTLER (41)
BBC muhabiri bu cevabı İngilizceye: 'Türkler, Ermenileri yerlerinden yurtlarından edip sürdüler!” şeklinde çevirerek veriyor! Bu da yetmiyor; kendi yalanını, güya köylü, öyle söylemiş gibi: 'Adam da bunu kabul ediyor!” şeklinde...
İNGİLTERE’DEN  TESPİTLER  (40)
Ne yazık ki bunun böyle olduğu 11 Eylül olayından sonra bir kere daha kendini belli etti. Hele ABD - İngiliz işbirliği ile gerçekleştirilen Irak'ın işgali; İngilizlerin gerçek yüzlerini ve Türkiye'ye bakışlarının ne merkezde...
İngiltere’den tespitler (39)
     Oysa İngilizler bu durumdan müşteki ve şikayetçiler haklı olarak. İstiyorlar ki şehirler kıpır kıpır olsun. Sokaklar ışıl ışıl. Giderek devlet; halkın bu eğilimine kulak verecek gibi görünüyor. Her şey zıddıyla...
İNGİLTERE’DEN  TESPİTLER  (38)
Denizin dalgalar  halinde şırıl şırıl bir gelişi var ki dostlarım sormayın gitsin! Gelen dalgaların kıyılara peş peşe ve dönmemek üzere bir gelişleri var ki, hakikaten orada olmaya değer.      Nihayet mendireğe kadar...
İNGİLTERE’DEN TESPİTLER  (37)
     Bizimle onlar arasında keyfiyet ve içerik farkı var. Bu bakımdan yüzeysel bir karşılaştırma yaparak fikir yürütmek yanlış olur.      Biz -bir zamanlar- en büyük, en son, en mükemmel, en tam bir dinin emrinden...
İngiltere’den tespitler (36)
     İngilizler her yerin reklamını çok güzel yapıyorlar. Her şeyin pazarlamasını çok iyi biliyorlar. Fakat reklamı yapılan yere gidince, insan epeyce hayâl kırıklığına uğruyor.      Şüphesiz insan büsbütün...
İNGİLTERE’DEN  TESPİTLER  (35)
Erener'in Almanya, İsveç, İsviçre, Yunanistan, Avusturya, Hollanda ve Belçika pop müzik listelerinde haftalardır Ricky Martin, Jennifer Lopez gibi devlerin önünde yer aldığı vurgulanan açıklamada, Avrupa'nın ünlü müzik kanallarının...
İNGİLTERE’DEN  TESPİTLER  (34)
Genellikle Şark yani Doğu, daha doğrusu Orta Doğu Peygamberler otağıdır. Nebîler karargâhıdır. Ekser ENBİYA ve RESULLER tarih boyunca hep bu diyardan çıkmıştır.      Garp, Batı ve Avrupa'dan ise daha çok filozof, feylesof,...
İNGİLTERE’DEN  TESPİTLER  (33)
 Kimisi de Kıbrıs'ta; Türk Bayrağı'nı gönderden indirmeye çalışırken vurulan Rum gencinin resmini taşıyordu.      Kıbrıs konusunda öyle bir kamuoyu oluşturmuş ki Yunanlı ve Batılı resmiyetler; şaşmamak...