T.C. İSTANBUL KADASTRO MAHKEMESİ

Esas : 2016/110
Karar: 2023/125
Mahkememizin 15/06/2023 tarihli 2016/110 E - 2023/125 K sayılı gerekçeli kararında ismi geçen; Ahmet Yay, Aliye Özanat, Nihat Karakullukçu, Rafet Bengi, Salime Ayten Bengi, Sara Semin Aker, Sinan Özcan, Talat Parsar, Tayfun Özanat, adına gerekçeli kararın ve Davacı Hazine vekili tarafından verilen istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmiştir.
15/06/203 tarihli gerekçeli kararı ile ;
"Davacı Maliye Hazinesinin davasının reddine,
Dava konusu İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi Celaliye Mahallesinde bulunan 702 parsel sayılı taşınmazın 18/06/2018 tarihli bilirkişi raporunda "A" ile gösterilen kısmın toplam 179,00 m2 ve "altı katlı ve ikişer daireden toplam oniki daireli kagir blok apartman" vasıflı olarak tapulama tutanağındaki malikleri adına tespit ve tesciline, kadastro tespitinden sonra, tapudan yapılan intikal ve satışların tescil sırasında tapu sicil müdürlüğünce nazara alınıp buna göre tescilinin yapılmasına,
18/06/2018 tarihli bilirkişi raporunda "B" ile gösterilen 25,00m2 kısmın kıyı kenar çizgisi kapsamında kalmış olması nedeni ile tescil harici bırakılmasına,
18/06/2018 tarihli bilirkişi raporunun bu kararın eki sayılmasına" gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar verilmiştir.
Davacı Hazine vekili vermiş olduğu istinaf dilekçe ile usul ve yasaya aykırı kararını kaldırılmasını talep etmiştir.
Mahkeme hükmünün ve İstinaf başvuru dilekçesinin yukarıda ismi geçen taraflara ilanen tebliğine, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31 maddesi uyarınca ilan yapıldığı günden başlayarak 7. gün sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu 7201 Sayılı tebligat kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 05.09.2023

#ilangovtr Basın No ILN01896490