MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ VE HALK SAĞLIĞI KOORDİNASYON BİRİMİNİN İHTİYACI ÜZERİNE
2024 YILI 1 YILLIK GAZ ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Müdürlüğümüz Acil Sağlık Hizmetleri ve Halk Sağlığı Koordinasyon Biriminin ihtiyacı üzerine 2024 Yılı 1 Yıllık Gaz Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/969127

1-İdarenin

a) Adı

:

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Peykhane Caddesi No:8 ÇEMBERLİTAŞ/ FATİH/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

02126383000 - 2125180712

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Müdürlüğümüz Acil Sağlık Hizmetleri ve Halk Sağlığı Koordinasyon Biriminin ihtiyacı üzerine 2024 Yılı 1 Yıllık Gaz Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 Kısım 6 Kalem Muhtelif Gaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığının ve Acil Sağlık Hizmetleri Birimlerinin ilgili depolarına teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup, teslim adresi olarak belirtilen noktalara idarenin yazılı talebi doğrultusunda 2 (iki) iş günü içinde peyderpey olarak ilgili depoya teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

16.10.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü-Konferans Salonu (Binbirdirek Mah. Peykhane Cad. No:8 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1- Sağlık Bakanlığınca Onaylanmış " Üretim Dolum veya Dağıtım İzin" belgesini Bayii ise bayisi olduğu firmanın Sağlık Bakanlığınca onaylanmış üretim ve dolum belgelerine ek Bayii'nin kendisine ait Sağlık Bakanlığınca onaylanmış depolama ve dağıtım izin belgesini yeterlilik bilgi tablosunda beyan edecek olup, ihale sonrasında belgelerin tevsiki istendiğinde İdareye sunulacaktır.
2- Yüklenici T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilmiş olan muayene, deney ve bakım yeterlilik belgesini yeterlilik bilgi tablosunda beyan edecek olup, ihale sonrasında belgelerin tevsiki istendiğinde İdareye sunulacaktır.
3- İstekli firma, medikal amaçlı üretim, dolum ve/veya Depolama ve Dağıtım izin belgesini  yeterlik bilgileri tablosunda mutlaka beyan edeceklerdir.
a)Üretici ise Sağlık Bakanlığı’ndan almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azot protoksit üretim, dolum, depolama ve dağıtım izin belgesini,
b)Dolum bayisi ise, Bağlı bulunduğu üreticisinin Sağlık Bakanlığı’ndan almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azot protoksit üretim, dolum, depolama ve dağıtım izin belgesini, Sağlık Bakanlığından kendi adına almış olduğu medikal amaçlı oksijen dolum, depolama ve dağıtım izin belgesini, İl Sağlık Müdürlüklerinden kendi adına almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azot protoksit depolama ve dağıtım izin belgesini üretici firmanın yetkili bayisin olduğuna dair, ihale süresini kapsayan resmi belgeyi,
c)Satış bayisi ise, bağlı bulunduğu üretici firmanın Sağlık Bakanlığı’ndan almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azot protoksit depolama ve dağıtım izin belgesini, bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair, ihale süresini kapsayan resmi belgeyi, yeterlik bilgileri tablosunda mutlaka beyan edeceklerdir.
4- İstekliler Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinde şartname maddelerine sırasına göre tek tek ve Türkçe olarak cevap verilecek yeterlik bilgileri tablosunda mutlaka beyan edeceklerdir. İdarenin beyan edilen bilgileri tevsik eden belgeleri talep etmesi halinde, bu uygunluk belgesi firmanın antetli kağıdına yazılmış olacak, firma yetkilisinin imzası ve firma kaşesi belgenin her sayfasında bulunacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" "okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir.
5- Yüklenici firma medikal gaz üretimi ve dolumunda yasal zorunluluk olan, Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş Mesul Müdürlük Belgesini yeterlilik bilgi tablosunda beyan edecek olup, ihale sonrasında belgelerin tevsiki istendiğinde İdareye sunulacaktır.
6- Yüklenici firma ISO 9000 serisi belgelerinden ilgili olanına sahip olacaktır. Gaz Tüpleri TSE belgeli olacaktır. Yüksek saflıktaki gazların ve Likit Argonun analiz sertifikaları dolu tüple birlikte verilecektir. Herbir gaza ait TSE belgeleri veya uluslararası belge yeterlilik bilgi tablosunda beyan edecek olup, ihale sonrasında belgelerin tevsiki istendiğinde İdareye sunulacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01896387