Mustafa AKKOCA
Mustafa AKKOCA
Yazarın Makaleleri
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/37)
Pek Muhterem ve Aziz Kardeşim, OSMAN KARAMAN BEYEFENDİ:  Yorumcu'larımızın yorumlarına, geliş sırasına göre cevap verdiğimiz için, Tebrikâtınıza mukabele tebrik bir hayli gecikmiş olacak. Ama, önümüzde, Kurban Bayramı var. Bendeniz...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/36)
Pek Muhterem, 'VELÎ,” remzini kullanan Kardeşimiz:  Diyânet İşleri Başkanlığı'nın kuruluş gayesi ve geçirdiği, çetrefilli vaziyet hepimizin ma'lumudur. Süleyman Efendi Hazret'leri, devr'in, Diyânet İşleri...
DİYÂNET’TE NELER OLUYOR?!... (8)
Geçtiğimiz Temmuz Ayı'nın, 21. günü, Cum'a günü, Memleketimiz dahilindeki, Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, Diyânet İşleri Başkanlığı'nın, bütün Yurtdışı temsilciliklerindeki ve Gönül Coğrafya'mızdaki, bütün camii'ler'de...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!.. (3/35)
Pek Muhterem ve Azîz Kardeşimiz, OSMAN KARAMAN Beyefendi: Fikri yok, aklını zembille bir yere asmış, kendisini, bu zeminde, tenvîr edici yorumlarda bulunan bir Yorumcumuza, Kardeşimize, endekslemiş birisine mânidâr sualler tevcîh etmişsiniz....
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!.. (3/34)
Pek Muhterem, VELİ Kardeşimiz Beyefendi. 'Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır,” denilmiştir. Merhûm, Muhterem Büyüğümüz, Cennetmekân, Kemâl Beyağabeyimiz, her Tekâmül döneminde Ümraniye talebesine, civardan, uzaktan-yakından,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/33) 
Pek Muhterem, Hasan Güneş Hocaefendi.  Takdîr, teşvîk ve hak etmediğim, iltifatlarınız için çok teşekkür ederim. Bu zemine katkı vermeye devam buyurmanızı istirham ederim. Efendim...  Azîz ve Pek Muhterem Ali Osman Beyefendi Kardeşimiz: ...
DİYÂNET’TE NELER OLUYOR?!... (7) 
Diyânet İşleri Başkanlığı, kâfî derecede, İmam-Hatip Okulu me'zunu talip olmadığı için, köy kadro'ları başta olmak üzere, boş bulunan kadro'lara, ilkokul me'zunu, yapılan imtihanı (imamlık-hatiplik), kazananları...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/32)
Pek Muhterem Kardeşimiz, Ali Osman Beyefendi:  Bid'atlerden hazer, Sünnet'lere tetebbû hususunda göstermiş olduğunuz hassasiyet ve hepimizi tenvir edici, görüş ve fikirlerinizden dolayı, sizlere çok teşekkür ederim. 1950'li,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/31)
Pek Muhterem, M.ÖZTÜRK'ün, yorum'larına verilen cevaplar ve mutala'a'nın devamıdır.  Risâlecik'te, 'Kadir gecesi'nin Ramazan-ı Şerif ayının hangi gecesi olduğunun gizlenmesi, mü'minlerin her geceyi...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!.. (3/30) 
PEK MUHTEREM, ALİ OSMAN BEYEFENDİ, Kardeşimiz:  'İşte siz böyle kimselersiniz! Hadi hakkında bilgi sahibi olduğunuz konularda tartışınız; fakat bilgi sahibi olmadığınız konuda niçin tartışıyorsunuz? Oysa ki, Allah her şeyi bilir...
DİYÂNET’DE NELER OLUYOR (6)
F.T.Ö.P.D.Y., DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NA NE ZAMAN HULUL ETTİ? (4) Diyânet İşleri Başkanlığı'nın, kukla, etliye-sütlüye karışmayan, bir Başkan vekili vardı. Fakat, bütün işler, bu Makam'a, lâyık ve yeterli olmadığı...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/29)
'Ateş,” remziyle yorum yapan Beyefendiye:  Bir taraftan, nezir kurbanlarının, kesinlikle, Kermes uygulamalarında, döner haline getirilmediğini söylüyorsunuz, -bundan son derece memnun kaldığımı ifade etmek isterim. En azından bundan...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/28) 
Pek Muhterem, 'Velî,” remzini kullanarak yorumlar yapan Kardeşimiz:  Bilindiği gibi, Sevgili Peygamber'imiz, 'Başınıza emîr ta'yin edilen, burnu halkalı bir köle de olsa itaat ediniz,” buyurmuştur. Bizim aldığımız...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/27)
Pek Muhterem ve Aziz Kardeşim, Osman Karaman Beyefendi. Şifa ve sıhhat temennîlerinize, Hüsn-ü Zan ve İltifatınıza teşekkür eder, yol gösterici, kıymetli yorumlarınızı beklerim. İnşâ Allah! Hep birlikte, Son Müceddid'in Evlâdı olarak,...
DİYÂNET’TE NELER OLUYOR?!... (5)
DİYÂNET'TE NELER OLUYOR?!... (5) F.T.Ö./P.D.Y. DİYÂNET'E NASIL VE NE ZAMAN HULÛL ETTİ?!.. (3) Vukûat, hâdisât, ayân-beyân göstermiştir ki, F.T.Ö./P.D.Y., Şerîri ve âhirzaman decâcile'sin en şerîr deccali, F.T.Ö.nün ve...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/26)
MÜHİM BİR TAVZÎH!... Değer'li Okuyucularımız, Aziz Yorumcu'larımız. Ba'zı Yorumcularımızın yorumlarına, 'Cevap'lar ve Mutala'alar” çok uzun olabiliyor. Bu bakımdan, cevap ve mutala'alar gecikmeli olarak...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/25)
Pek Muhterem Ali Osman Beyefendi Kardeşimiz.  Azîz Kardeşim, elbette tahrîmen mekruh olan, üstelik sünnet'lerin yerine ikâme edilmeye çalışılan bir bid'atin ihyasında, ne huzur ne de ma'nevî lezzet olur. Tesbîh Namazı, nâfile...
DİYÂNET’TE NELER OLUYOR?!... (4) 
F.T.Ö./P.D.Y. DİYÂNET'E NASIL VE NE ZAMAN HULÛL ETTİ?!.. (2) 27 Mayıs 1960 Darbe-i hükûmetinden sonra yapılan ilk serbest seçimlerde, Ekim 1965 Milletvekilliği Umûmî Seçimlerinde, aleyh'te şiddetli propagandaya, dünya'nın hiçbir...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!.. (3/24) 
AZİZ KARDEŞİMİZ, ALİ OSMAN BEYEFENDİ:  Aziz Kardeşim, her şeyin, herkes'le her yerde konuşulmayan-konuşulamayan toplumlar'da, bırakınız, Tarîkat ve tasavvufla alakalı bid'at'lerin yayılmasını, Şer'i Şerife...
DİYÂNET’TE NELER OLUYOR?!... (3) 
F.T.Ö./P.D.Y. DİYÂNET İŞLERİNE NASIL VE NE ZAMAN HULÛL ETTİ!...  1915 Ermenî Tehcir'inden sonra, Doğu Cephesi Kumandanı, Merhûm, Kazım Karabekir Paşa, tehcîr sırasında telef olup, yok olmalarını önlemek için belli bir yaştaki,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!.. (3/23) 
Pek Muhterem Ertuğrul Bektaş Beyefendi:  Bilindiği gibi, Mürşid-i Kâmil ve Mükemmil, Medâr Mürşid ve Müceddid, Süleyman Hilmi Silistrevî, Efendi Hazret'leri (k.s.) Peygamber'imizden i'tibaren Haz.Sıddık-ı Ekber, an Zâtihi'l-Ethâr,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/22) 
Azîz Kardeşim, Ertuğrul Bektaş Beyefendi.  Dikkat buyuruyorsunuz, yazılarımızı, en Nefs-i Emmâre'mizi, tatmin, ne de, Fincancı katırlarını ürkütmek ve ne de, ba'zılarının kalbini-gönlünü serinletmek için yazıyorum. ...
DİYÂNET’TE NELER OLUYOR?!... 
Amme (kamu) İdaresindeki bütün kurum ve kuruluşlar'da, F.T.Ö./P.D.Y. depremi bütün şiddetiyle devam ediyor. Gün geçmiyor ki, şu kurum'dan - bu kurumdan bilmem 'şu kadar kişi göz altına alındı veya tutuklandı,” tarzında...
KÖKLERİ TARİHİN DERİNLİKLERİNDE ÂTÎ, BİR ÜNİVERSİTE, UFUK ÖTESİ ÜNİVERSİTE, BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ!... (5)
Mecelle-i Ahkâm-i İslâmiyye'nin bir maddesi aynen şöyledir. 'Şartü'l-Vâkıf, Ke Nassı'ş-Şârî, '(Vâkıf ve vâkife'lerin şartı, Şârî'nin, Allah'ın ve Resûlü'nün, değişmez, değiştirilmez...