Mustafa AKKOCA
Mustafa AKKOCA
Yazarın Makaleleri
KÖKLERİ TARİHİN DERİNLİKLERİNDE ÂTÎ, BİR ÜNİVERSİTE, UFUK ÖTESİ ÜNİVERSİTE, BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ!... (5)
Mecelle-i Ahkâm-i İslâmiyye'nin bir maddesi aynen şöyledir. 'Şartü'l-Vâkıf, Ke Nassı'ş-Şârî, '(Vâkıf ve vâkife'lerin şartı, Şârî'nin, Allah'ın ve Resûlü'nün, değişmez, değiştirilmez...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/21)
Değer'li Kardeşimiz, Erhan Yıldız Beyefendiye cevapların devamıdır: Yoksa, 'Mektuplar ve Ba'zı Mesâil-i Mühimme,” Risâlesindeki not'ların, büyük bir bölümü, şahsî Arşivi'nde bulunan ve bu risâle'nin neşrinde,...
TOPYEKÛN CEVAP!... 
17 Nisan 2017 Anayasa Ta'dili için, yapılacak referandum öncesi, benim için değil, ama, ekseri yorumcu'larımızın idrâkine göre, siyâsî mahiyette yazılar yazdım.  Yorumcu'larımızdan, ifrattan, tefrite, müthiş yorumlar...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/20)
Pek Muhterem, Üveys Remzini kullanan Kardeşimiz: İltifat ve teveccühlerinize çok teşekkür ederim. Bu can bu ten'de kaldığı müddetçe, İnşâ Allah! Sünnetlere uymaya, bid'atlerle mücadeleye devam edeceğiz. Sizlerin de bu zemine katkı...
TECDÎD, SÜNNET’LERE TETEBBÛ VE BİD’ATLERDEN KAÇINMA!.. (4)
'Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Hamd Allah'a mahsustur. Selâm ise Allah'ın seçtiği kulları üzerine olsun. Bilesin ki, benim çocuğuma nasîhatım, -Allah Süphânehû Teâlâ, onu selâmete erdirsin. Onu ve diğer sevenlerini,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/19)
Değer'li Kardeşim, Ali Benli Beyefendi:  Bu zemin'de yorum yapan, görüşlerini ve fikirlerini serd'eden, bütün Kardeşlerimiz, istisnasız, İmam-ı Rabbânî Evladındandır. Tabiî ki, hiç birimiz ma'sum ve masûn değiliz....
TECDÎD, SÜNNET’LERE TETEBBÛ ve BİD’ATLERDEN KAÇINMA!... (3) 
'Süphânehû ve Teâlâ Tekaddes Hazretlerinden, tazarrû, i'tizâr, ilticâ, iftikâr, (ihtiyacı), tezellül, inkisâr ile gizli ve açıktan isterim ki, bu zayıf kulunu, onlarla birlikte ve ona istinaden, Beşeriyyetin en hayırlısının zamanında...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/18) 
Değer'li Kardeş'lerim.  Ali Benli, Üveys, Ertuğrul Bektaş, Osman Karaman ve Velî remzini veya gerçek adını ve soyadını kullanan Beyefendiler.  Türk Matbuatında, bir ilk olarak denediğimiz ve El-Hamdülillâh! muvaffak olduğumuz,...
TECDÎD-SÜNNET’LERE TEBEBBÛ VE BİD’ATLERDEN KAÇINMA!... (2) 
'Ey Azîz Mahdûm! Tarîkatte olmayan bir şeyi ihdas etmek (Tarîkatte bid'atlere tevessül) bu fakire göre, dinin içinde bid'at ihdas etmekten az değildir. Tarîkatin berekâti (semeresi, husule getireceği güzellikler) tarîkatte, herhangi...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/17) 
Pek Muhterem Ertuğrul Bektaş Beyefendi Kardeşimiz:  Gerçek'ten bu genç'lere neler oluyor, kuzum, anlamakta ve anlatmakta zorluk çekiyorum. Mürşid-i Kâmil ve Mükemmil ve Müceddid, medrese arkadaşlarından, medreselerin lağvedilmesi...
TECDÎD, SÜNNET-İ SENİYYE’YE TEBEBBÛ, BİD’ATLERDEN KAÇINMA!... 
'Şüphesiz, Allahu Teâlâ, şu ümmet için, her bir yüz senenin başında, Allah için, Allah'ın dinini tecdîd eden, (yenileyen) birisini gönderir.” (Ebû Dâvud, Hâkim ve Beyhakî rivayet etmiştir.)   'Ey oğul! Şüphesiz...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (3/16)
Pek Muhterem, Osman Karaman Kardeşimiz.  'Kurs'larda, 40 yıldır imama (uyarak cemaatle) tesbih namazı kılıyoruz. Bugün de kılınıyor. Pekiyi! Hocam 'bu ne perhiz bu ne lahana turşusu! Muhterem büyükler bunu bilmiyorlar mı?...
REJİM DEĞİL, SİSTEM DEĞİŞİYOR!... 
Ekseriyyeti, Monarşi ile idare olunan, Ehl-i Salîp devlet'lerinin ısrarlı telkinleriyle, 01 Kasım 1922'de Saltanat lağvedilmiş, 05 Mart 1924'de de, Hilâfet kaldırılmış, Devletin Rejimi'nin Cumhuriyet olduğu bütün dünya'ya...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (3/15) 
Pek Değer'li, 'Azîz,” remziyle yorum yapan Kardeşimiz. İnşâ Allah! Seçtiğiniz remz gibi dünya'da ve âhirette Azîz olasın! Harun Reşid Tüylüoğlu Hoca'mız, yurtdışında, Almanya'da, hayatını sürdürmektedir....
EHL-İ SALÎP İTTİFAKI,  İÇİMİZDEKİ HOLLANDALI VE ALMANLAR!.. (2) 
Orta Asya'nın steplerinden akın edip, Anadolu, Kafkas'lar ve Balkanlar'da, dünya'nın muhteşem medeniyyetini inşâ eden, bütün insanlığa, insanlık nedir?, adalet nedir? öğreten ve fiîlî olarak gösteren bu Azîz Millet'e,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (3/14) 
Değer'li Kardeşimiz Osman Karaman Beyefendi:  Aziz Kardeşim, Dr. Tayyar Altıkulaç ile alakalı olarak, bugüne kadar çok izahat verdim. Daha fazla uzatılması taraftarı değilim; Çünkü, biz çok farklı bir disiplinden, Dr. Tayyar Altıkulaç...
EHL-İ SALÎP İTTİFAKI, İÇİMİZDEKİ HOLLANDA’LI VE ALMANLAR!...
Yalnız, ba'zı Avrupa ülkeleri değil, bütün Ehl-i Sâlip, (Haç'lı'lar) ittifakı, Milletimizin karşısına dikilmişlerdir. Bu ülkeler'den, ba'zılarıyla NATO İttifakı içerisindeyiz, ba'zılarıyla, yakın komşuluk...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (3/13) 
Değer'li Ertuğrul BEKTAŞ Beyefendi:  'Ayasofya'da İlk Cum'a Namazı!..” serlevhalı serî yazılarımız hakkında ba'zı yorumcu'larımızdan, 'Efendim, bunca aktüel mes'ele'ler varken, bu kabil yazılara...
MİSYONUMUZ VE SİYÂSET!... 
Biz, Müceddidî'lerin yolunda olduğunu iddia eden, İmâm-ı Rabbânî Evlâdı'yız. Bizim bir misyonumuz var. Bu misyonumuz, tecdîd hareketinin içinde olmak, ehl-i Sünnet Akîdesine sahip olmak, sünnetleri ihya, bid'atleri imha'dır. ...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (3/12) 
Muhterem Kardeşimiz Ömer EREN Beyefendi:  Bir zamanlar beraber çalıştığımız ve hâlen de, 'Merhâbamız,” bulunan birisiyle sadece soy isim benzerliğiniz vardır. Aksi halde üzüntüm kat be kat artar. Kuzum, bu kadar adâveti, kini,...
KÖKÜ MÂZÎ’NİN DERİNLİKLERİNDE, ÂTÎ,  UFUK ÖTESİ BİR ÜNİVERSİTE, BEZM-İ ÂLEM ÜNİVERSİTESİ!.. (4) 
GUREBÂ-İ MÜSLİMÎN HASTAHÂNESİ!.. (3) Denilir ki, Ayrık Otu, dönümlerce Çimen tarlasına, 'kenarında-köşen'de bana da küçücük bir yer ver,” diye yalvarmış, Çimen de, Ayrık Otuna acımış, kenarında bir-iki m2'lik yer...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (3/11) 
Lâ Edrî remziyle yorum yapan Değer'li Kardeşimiz.  Merhûm Ali Erol Ağabey hakkında makale'ler yazdım. Ta'kip etmişseniz okumuş olmalısınız. Bundan sonra da, muhtelif vesiylelerle ibretâmiz hatıralar bize ulaşırsa yine...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (3/10)
Değer'li Kardeşimiz, Ali Benli Beyefendi.  Bu hususta tevâzû göstermeye lüzum yoktur. Mevzu'u çok iyi anlattığımı rahatlıkla söyleyebilirim. İdrâk özürlü olup da anlayamayanlar için, ya da anlamak istemeyenler için yapabileceğim...
KÖKÜ MÂZÎ’NİN DERİNLİKLERİNDE, ÂTÎ, UFUK ÖTESİ BİR ÜNİVERSİTE, BEZM-İ ÂLEM ÜNİVERSİTESİ!.. (2)
GUREBÂ-İ MÜSLİMÎN HASTAHÂNESİ!.. Vakıf Gurebâ-i Müslimîn Hastahânesi, İstanbul'da, Şehremini semtindeki Yenibahçe Mevkii'nde kurulan, Anadolu Selçûkî, Osmanlı Devlet'lerimizdeki Büyük Külliye'ler içerisinde kurulan...