Mustafa AKKOCA
Mustafa AKKOCA
Yazarın Makaleleri
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/26)
MÜHİM BİR TAVZÎH!... Değer'li Okuyucularımız, Aziz Yorumcu'larımız. Ba'zı Yorumcularımızın yorumlarına, 'Cevap'lar ve Mutala'alar” çok uzun olabiliyor. Bu bakımdan, cevap ve mutala'alar gecikmeli olarak...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/25)
Pek Muhterem Ali Osman Beyefendi Kardeşimiz.  Azîz Kardeşim, elbette tahrîmen mekruh olan, üstelik sünnet'lerin yerine ikâme edilmeye çalışılan bir bid'atin ihyasında, ne huzur ne de ma'nevî lezzet olur. Tesbîh Namazı, nâfile...
DİYÂNET’TE NELER OLUYOR?!... (4) 
F.T.Ö./P.D.Y. DİYÂNET'E NASIL VE NE ZAMAN HULÛL ETTİ?!.. (2) 27 Mayıs 1960 Darbe-i hükûmetinden sonra yapılan ilk serbest seçimlerde, Ekim 1965 Milletvekilliği Umûmî Seçimlerinde, aleyh'te şiddetli propagandaya, dünya'nın hiçbir...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!.. (3/24) 
AZİZ KARDEŞİMİZ, ALİ OSMAN BEYEFENDİ:  Aziz Kardeşim, her şeyin, herkes'le her yerde konuşulmayan-konuşulamayan toplumlar'da, bırakınız, Tarîkat ve tasavvufla alakalı bid'at'lerin yayılmasını, Şer'i Şerife...
DİYÂNET’TE NELER OLUYOR?!... (3) 
F.T.Ö./P.D.Y. DİYÂNET İŞLERİNE NASIL VE NE ZAMAN HULÛL ETTİ!...  1915 Ermenî Tehcir'inden sonra, Doğu Cephesi Kumandanı, Merhûm, Kazım Karabekir Paşa, tehcîr sırasında telef olup, yok olmalarını önlemek için belli bir yaştaki,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!.. (3/23) 
Pek Muhterem Ertuğrul Bektaş Beyefendi:  Bilindiği gibi, Mürşid-i Kâmil ve Mükemmil, Medâr Mürşid ve Müceddid, Süleyman Hilmi Silistrevî, Efendi Hazret'leri (k.s.) Peygamber'imizden i'tibaren Haz.Sıddık-ı Ekber, an Zâtihi'l-Ethâr,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/22) 
Azîz Kardeşim, Ertuğrul Bektaş Beyefendi.  Dikkat buyuruyorsunuz, yazılarımızı, en Nefs-i Emmâre'mizi, tatmin, ne de, Fincancı katırlarını ürkütmek ve ne de, ba'zılarının kalbini-gönlünü serinletmek için yazıyorum. ...
DİYÂNET’TE NELER OLUYOR?!... 
Amme (kamu) İdaresindeki bütün kurum ve kuruluşlar'da, F.T.Ö./P.D.Y. depremi bütün şiddetiyle devam ediyor. Gün geçmiyor ki, şu kurum'dan - bu kurumdan bilmem 'şu kadar kişi göz altına alındı veya tutuklandı,” tarzında...
KÖKLERİ TARİHİN DERİNLİKLERİNDE ÂTÎ, BİR ÜNİVERSİTE, UFUK ÖTESİ ÜNİVERSİTE, BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ!... (5)
Mecelle-i Ahkâm-i İslâmiyye'nin bir maddesi aynen şöyledir. 'Şartü'l-Vâkıf, Ke Nassı'ş-Şârî, '(Vâkıf ve vâkife'lerin şartı, Şârî'nin, Allah'ın ve Resûlü'nün, değişmez, değiştirilmez...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/21)
Değer'li Kardeşimiz, Erhan Yıldız Beyefendiye cevapların devamıdır: Yoksa, 'Mektuplar ve Ba'zı Mesâil-i Mühimme,” Risâlesindeki not'ların, büyük bir bölümü, şahsî Arşivi'nde bulunan ve bu risâle'nin neşrinde,...
TOPYEKÛN CEVAP!... 
17 Nisan 2017 Anayasa Ta'dili için, yapılacak referandum öncesi, benim için değil, ama, ekseri yorumcu'larımızın idrâkine göre, siyâsî mahiyette yazılar yazdım.  Yorumcu'larımızdan, ifrattan, tefrite, müthiş yorumlar...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/20)
Pek Muhterem, Üveys Remzini kullanan Kardeşimiz: İltifat ve teveccühlerinize çok teşekkür ederim. Bu can bu ten'de kaldığı müddetçe, İnşâ Allah! Sünnetlere uymaya, bid'atlerle mücadeleye devam edeceğiz. Sizlerin de bu zemine katkı...
TECDÎD, SÜNNET’LERE TETEBBÛ VE BİD’ATLERDEN KAÇINMA!.. (4)
'Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Hamd Allah'a mahsustur. Selâm ise Allah'ın seçtiği kulları üzerine olsun. Bilesin ki, benim çocuğuma nasîhatım, -Allah Süphânehû Teâlâ, onu selâmete erdirsin. Onu ve diğer sevenlerini,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/19)
Değer'li Kardeşim, Ali Benli Beyefendi:  Bu zemin'de yorum yapan, görüşlerini ve fikirlerini serd'eden, bütün Kardeşlerimiz, istisnasız, İmam-ı Rabbânî Evladındandır. Tabiî ki, hiç birimiz ma'sum ve masûn değiliz....
TECDÎD, SÜNNET’LERE TETEBBÛ ve BİD’ATLERDEN KAÇINMA!... (3) 
'Süphânehû ve Teâlâ Tekaddes Hazretlerinden, tazarrû, i'tizâr, ilticâ, iftikâr, (ihtiyacı), tezellül, inkisâr ile gizli ve açıktan isterim ki, bu zayıf kulunu, onlarla birlikte ve ona istinaden, Beşeriyyetin en hayırlısının zamanında...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/18) 
Değer'li Kardeş'lerim.  Ali Benli, Üveys, Ertuğrul Bektaş, Osman Karaman ve Velî remzini veya gerçek adını ve soyadını kullanan Beyefendiler.  Türk Matbuatında, bir ilk olarak denediğimiz ve El-Hamdülillâh! muvaffak olduğumuz,...
TECDÎD-SÜNNET’LERE TEBEBBÛ VE BİD’ATLERDEN KAÇINMA!... (2) 
'Ey Azîz Mahdûm! Tarîkatte olmayan bir şeyi ihdas etmek (Tarîkatte bid'atlere tevessül) bu fakire göre, dinin içinde bid'at ihdas etmekten az değildir. Tarîkatin berekâti (semeresi, husule getireceği güzellikler) tarîkatte, herhangi...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/17) 
Pek Muhterem Ertuğrul Bektaş Beyefendi Kardeşimiz:  Gerçek'ten bu genç'lere neler oluyor, kuzum, anlamakta ve anlatmakta zorluk çekiyorum. Mürşid-i Kâmil ve Mükemmil ve Müceddid, medrese arkadaşlarından, medreselerin lağvedilmesi...
TECDÎD, SÜNNET-İ SENİYYE’YE TEBEBBÛ, BİD’ATLERDEN KAÇINMA!... 
'Şüphesiz, Allahu Teâlâ, şu ümmet için, her bir yüz senenin başında, Allah için, Allah'ın dinini tecdîd eden, (yenileyen) birisini gönderir.” (Ebû Dâvud, Hâkim ve Beyhakî rivayet etmiştir.)   'Ey oğul! Şüphesiz...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (3/16)
Pek Muhterem, Osman Karaman Kardeşimiz.  'Kurs'larda, 40 yıldır imama (uyarak cemaatle) tesbih namazı kılıyoruz. Bugün de kılınıyor. Pekiyi! Hocam 'bu ne perhiz bu ne lahana turşusu! Muhterem büyükler bunu bilmiyorlar mı?...
REJİM DEĞİL, SİSTEM DEĞİŞİYOR!... 
Ekseriyyeti, Monarşi ile idare olunan, Ehl-i Salîp devlet'lerinin ısrarlı telkinleriyle, 01 Kasım 1922'de Saltanat lağvedilmiş, 05 Mart 1924'de de, Hilâfet kaldırılmış, Devletin Rejimi'nin Cumhuriyet olduğu bütün dünya'ya...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (3/15) 
Pek Değer'li, 'Azîz,” remziyle yorum yapan Kardeşimiz. İnşâ Allah! Seçtiğiniz remz gibi dünya'da ve âhirette Azîz olasın! Harun Reşid Tüylüoğlu Hoca'mız, yurtdışında, Almanya'da, hayatını sürdürmektedir....
EHL-İ SALÎP İTTİFAKI,  İÇİMİZDEKİ HOLLANDALI VE ALMANLAR!.. (2) 
Orta Asya'nın steplerinden akın edip, Anadolu, Kafkas'lar ve Balkanlar'da, dünya'nın muhteşem medeniyyetini inşâ eden, bütün insanlığa, insanlık nedir?, adalet nedir? öğreten ve fiîlî olarak gösteren bu Azîz Millet'e,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (3/14) 
Değer'li Kardeşimiz Osman Karaman Beyefendi:  Aziz Kardeşim, Dr. Tayyar Altıkulaç ile alakalı olarak, bugüne kadar çok izahat verdim. Daha fazla uzatılması taraftarı değilim; Çünkü, biz çok farklı bir disiplinden, Dr. Tayyar Altıkulaç...