Mustafa AKKOCA
Mustafa AKKOCA
Yazarın Makaleleri
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/07) 
Pek Muhterem, Osman KARAMAN Beyefendi, 30.10.2017, saat 16.26, i'tibariyle Yorumunuzun Cevabıdır:  Aziz Kardeşim, 12 Temmuz – 11 Ekim 2017 tarihleri arasında, Memleketim, Konya, Beyşehir'de idim. Cum'a va'az'larını orada...
DİYÂNET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN HUTBE’LERİ!... 
Merkezî Sistem'de, ezan, Merkezî Sistem'de va'az, Merkezî Sistem'de Hutbe, 28 Şubat Post-Modern, Darbe-i Hükûmet döneminin şen'î bir bid'atı olarak, hâlen, Merkezî Sistem Hutbe bütün Türkiye çapında, Merkezî...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/06)
Pek Muhterem, Ali OSMAN Beyefendi Kardeşimizin, 26.10.2017, saat 23.20 i'tibariyle, 'Buhtan-İftira ve İtham'lara Reddiyye!.. (4)” serisiyle alakalı olarak yorumunun cevabıdır. Tasarrufu, himmet'leri, her dâim üzerimizde bulunan...
DİYÂNET İŞLERİ BAŞKANI’NA ALENÎ ARÎZA!... (3) 
Muhterem Reis Beyefendi.  Ma'lûm-u Âlî'leri, 03 Mart 1924'de, Osmanlı İlim Müesseseleri, Medreseler kapatılmıştı. Tevhid-i Tedrîsat Kanunu gereği, bütün ta'lîm ve teallum müessese'leri, Maarif Vekâletine devredilmişti....
DİYÂNET İŞLERİ BAŞKANI’NA ALENÎ ARÎZA!... (3) 
Muhterem Reis Beyefendi.  Ma'lûm-u Âlî'leri, 03 Mart 1924'de, Osmanlı İlim Müesseseleri, Medreseler kapatılmıştı. Tevhid-i Tedrîsat Kanunu gereği, bütün ta'lîm ve teallum müessese'leri, Maarif Vekâletine devredilmişti....
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/05) 
Pek Muhterem, 'İSTANBULLU”, Remzini kullanarak, yorumlar'da bulunan Kardeşimiz.  Bu zemin'de, elbette hiç kimseyle münakaşa etmiyoruz. Belki, zaman zaman, 'Bârika-i Hakîkat”, tam olarak, açığa çıksın-çıkarılsın,...
T.C. DİYÂNET İŞLERİ BAŞKANI’NA ALENÎ ARÎZA!... (2)
Muhterem Reis Beyefendi:  Türk Milleti, Aziz Milletimiz, Yüce İslâm Diniyle Şerefyâb olmasından i'tibaren Karahanlı'lardan, Cumhuriyete, devletler kurmuştur. Karahanlı'lar, Büyük Selçûkî, Anadolu Selçûkî, Osmanoğulları,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/04) 
'GURBET'DEN SILA'YA”, Remzini kullanan Beyefendiye verilen cevapların devamıdır:  Vesiyle'leri inkâr, İrtihal-i Dâr-ı Bekâ eylemiş, mürşid ve müceddidler'le irtibatı devam ettirmek, (Râbıta), ma'neviyyat...
T.C. DİYÂNET İŞLERİ BAŞKANI’NA ALENÎ ARÎZA!... 
Bilindiği gibi, istifa eden veya ettirilen, sabık Diyânet İşleri Başkanı, Prof. Dr. Mehmed Görmez'in yerine, 17.09.2017 tarihinde, 15.08.2017 tarih'li ve 2017/10822 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnâmesiyle, Prof. Dr. Ali ERBAŞ, Diyânet...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/03) 
Muhterem Kardeşimiz, ERTUĞRUL BEKTAŞ Beyefendi'nin, 07.10.2017, saat 21.08, i'tibariyle ve muhtemelen, 06 Ekim 2017 Cum'a günü, yayınlanan, Yorum'lara Cevap ile alakalı olarak yaptığı yorum'un cevabıdır:  Aziz Kardeşim,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/02) 
Pek Muhterem ERTUĞRUL Beyefendi Kardeşimiz.  25.09.2017, saat 18.27 i'tibariyle yaptığınız yorumun cevabıdır:  Azîz Kardeşim, alakanıza nezâketinize çok teşekkür ederim. Bu zemindeki yazılar, aslında sizlerin de eseridir. Bu...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/01)
'HOCAM,” Remziyle, 20.09.2017, saat 16.24, 20.09.2017, saat 16.25, aynı tarihte ve saat 16.26 ve 16.27, i'tibariyle yaptığınız Yorum'larınıza cevaptır: Merhûm, Büyüğümüz, Cennetmekân, Kemal Beyağabeyimizle, Merhûm Hüseyin...
BUHTAN - İFTİRA VE İTHAM’LARA REDDİYYE!... (5) 
'Bekir Topaloğlu ayrıca şu hatırasını naklederek sözlerini sürdürdü; Ömer Kirazoğlu Hoca'ya gitmiştik. İzmir'den Dursun Aksoy da oradaydı. Kirazoğlu İmam-Hatip Okullarının kuruluşu sırasında verdikleri ba'zı mücadeleleri...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/52) 
Geçen Haftaki Yazının devamıdır.  Cemaatin arasında bulunan, hocaefendi Kardeşlerimizden birisi, ayağa kalkmış, 'Böyle bir şey olamaz, söyledikleriniz doğru değildir,” diye i'tirazda bulunmuş, cami içinde bir kargaşa yaşanmış,...
BUHTAN-İFTİRA VE İTHAM’LARA REDDİYYE!... (4) 
'BU MÜNAFERETİN KAYNAĞI NEDİR/KİMDİR?” (Münaferet, karşılıklı olarak, birbirinden nefret etmek. Kastedilen, Süleyman Efendi Hazret'lerinin talebesi ve münsîbîni ile, İmam-Hatip-İlâhiyat nesli arasındaki farazî ve vehmî, münaferettir.) ...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/51)
'HOCAM,” Remzini kullanarak, 11.09.2017, saat 10.01 i'tibâriyle, yorum yapan Değer'li Kardeşim. Terâvih Namazı'nın, Husûf ve Küsûf (güneş ve ay tutulmaları sırasında kılınan 2'er rek'atlık sünnet namazların,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/50)
'ATEŞ,” Remziyle yorumlarda bulunan Değerli Kardeşim.  Bir taraftan, 'bu kurs'larda okuyup da tesbih namazının cemaatle kılınmasının tahrîmen mekruh olduğunu bilmeyen yoktur. Biz talebe olduğumuz yıllarda, haftada iki def'a...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/49) 
'HOCAZÂDE,”ye verilen cevapların devamıdır:  Tecdîd, ihdâ ve irşâd, boşluk kabul etmediğine göre, bu 25 yıllık müddetin Mürşid-i Kâmil ve Mükemmil ve müceddidsiz geçmiş olma ihtimali olmadığına göre, bu müşkili, nasıl...
BUHTAN-İFTİRA VE İTHAM’LARA REDDİYYE!... (3) 
'SÜLEYMANCILIK, SÜLEYMANCI ve SÜLEYMANCILAR,” Yaftasını, bir Libâs-i Katrânî gibi, üzerimize yapıştıranlar'dan ba'zıları, herhangi bir Sû-i Niyet taşımadan sırf bir ta'rif ve tağyir (başkalarından ayırma) için,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/48)
Pek Muhterem Ali Osman Beyefendi. 16.08.2017 22:23 saati i'tibariyle yaptığınız yorumun cevabı ve mutala'a: Herkesin bildiği, daha doğrusu bilmesi gereken bir yalın hâkîkati, bir def'a daha teârüz ettirdiğiniz için, bilmukabele...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/47)
'İSTANBULLU” Remziyle yorum yapan Değer'li Kardeşimizin, 07.08.2017 tarihinde, 21.19 i'tibariyle yorumuna cevap ve mutala'a... Aziz Kardeşim, Vacip, (Amelen Farz), vacip kılınmış, (Adak-Nezir), veya nâfile olarak kesilen kurbanlar,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/46)
'İSTANBULLU,” Remziyle yorumlar'da bulunan, Değer'li Kardeşimizin yorum'larına verilen cevap ve mutala'aların devamıdır.  Değer'li Kardeşim. Doğrudur. Hak Din Kur'ân Dili, Tefsirinin Müfessiri, Merhûm,...
BUHTÂN-İFTİRA VE İTHAM’LARA REDDİYE!... (2)
Hiç istemediğimiz, şiddet'le ve nefret'le, reddettiğimiz, üzerimize zorla yapıştırılmaya çalışılan, Libas-i Katrânî, 'Süleymancılık,” 'Süleymancı,” 'Süleymancılar,” ta'birleridir. Şiddetle ve nefretle...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/45) 
Pek Muhterem ve Değer'li Kardeşimiz, ERTUĞRUL Beyefendi, Yorumcu'lara Cevaplar ve Mutala'alar, (3/32) serisi üzerine yaptığı bir yorumunda, Merhûm Büyüğümüz, Kemal Kacar Beyağabeyimizin, namının, şanı'nın silinmesi,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/44)
Pek Muhterem, 'Abdullah Birkul,” remziyle yorum yapan Değer'li Kardeşim. İfade buyurduğunuz, Ehl-i Sünnet Akidesi'nin temel kâidelerinden birisidir; Hiç kimse, ma'sûm, Lâyuhtâ velâ Yüs'el değildir. Fakat, hata ve sevaplarıyla...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/43) 
Pek Muhterem, OSMAN KARAMAN Beyefendi Kardeşimiz:  Aziz Kardeşim. 'Hazreti Üstaz'ımızın ve Merhûm Büyüğümüz Kemal Beyağabeyin günlük hayatlarından hatırât paylaşmanızı hasseten istirham ediyorum,” buyuruyorsunuz. ...
BÜHTAN – İFTİRA VE İTHAM’LARA REDDİYE!... 
Değer'li Kardeşlerim. 'Şeytan Taşlamak'tan, Namaz kılmaya vakit bulamıyoruz,” diye bir Darb-i Mesel vardır.  Üstaz'ımız, Mürşid-i Kâmil ve Mükemmil, Medâr Mürşid, Sahibizaman ve Müceddid, Süleyman Hilmi Silistrevî...