Mustafa AKKOCA
Mustafa AKKOCA
Yazarın Makaleleri
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/51)
'HOCAM,” Remzini kullanarak, 11.09.2017, saat 10.01 i'tibâriyle, yorum yapan Değer'li Kardeşim. Terâvih Namazı'nın, Husûf ve Küsûf (güneş ve ay tutulmaları sırasında kılınan 2'er rek'atlık sünnet namazların,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/50)
'ATEŞ,” Remziyle yorumlarda bulunan Değerli Kardeşim.  Bir taraftan, 'bu kurs'larda okuyup da tesbih namazının cemaatle kılınmasının tahrîmen mekruh olduğunu bilmeyen yoktur. Biz talebe olduğumuz yıllarda, haftada iki def'a...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/49) 
'HOCAZÂDE,”ye verilen cevapların devamıdır:  Tecdîd, ihdâ ve irşâd, boşluk kabul etmediğine göre, bu 25 yıllık müddetin Mürşid-i Kâmil ve Mükemmil ve müceddidsiz geçmiş olma ihtimali olmadığına göre, bu müşkili, nasıl...
BUHTAN-İFTİRA VE İTHAM’LARA REDDİYYE!... (3) 
'SÜLEYMANCILIK, SÜLEYMANCI ve SÜLEYMANCILAR,” Yaftasını, bir Libâs-i Katrânî gibi, üzerimize yapıştıranlar'dan ba'zıları, herhangi bir Sû-i Niyet taşımadan sırf bir ta'rif ve tağyir (başkalarından ayırma) için,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/48)
Pek Muhterem Ali Osman Beyefendi. 16.08.2017 22:23 saati i'tibariyle yaptığınız yorumun cevabı ve mutala'a: Herkesin bildiği, daha doğrusu bilmesi gereken bir yalın hâkîkati, bir def'a daha teârüz ettirdiğiniz için, bilmukabele...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/47)
'İSTANBULLU” Remziyle yorum yapan Değer'li Kardeşimizin, 07.08.2017 tarihinde, 21.19 i'tibariyle yorumuna cevap ve mutala'a... Aziz Kardeşim, Vacip, (Amelen Farz), vacip kılınmış, (Adak-Nezir), veya nâfile olarak kesilen kurbanlar,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/46)
'İSTANBULLU,” Remziyle yorumlar'da bulunan, Değer'li Kardeşimizin yorum'larına verilen cevap ve mutala'aların devamıdır.  Değer'li Kardeşim. Doğrudur. Hak Din Kur'ân Dili, Tefsirinin Müfessiri, Merhûm,...
BUHTÂN-İFTİRA VE İTHAM’LARA REDDİYE!... (2)
Hiç istemediğimiz, şiddet'le ve nefret'le, reddettiğimiz, üzerimize zorla yapıştırılmaya çalışılan, Libas-i Katrânî, 'Süleymancılık,” 'Süleymancı,” 'Süleymancılar,” ta'birleridir. Şiddetle ve nefretle...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/45) 
Pek Muhterem ve Değer'li Kardeşimiz, ERTUĞRUL Beyefendi, Yorumcu'lara Cevaplar ve Mutala'alar, (3/32) serisi üzerine yaptığı bir yorumunda, Merhûm Büyüğümüz, Kemal Kacar Beyağabeyimizin, namının, şanı'nın silinmesi,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/44)
Pek Muhterem, 'Abdullah Birkul,” remziyle yorum yapan Değer'li Kardeşim. İfade buyurduğunuz, Ehl-i Sünnet Akidesi'nin temel kâidelerinden birisidir; Hiç kimse, ma'sûm, Lâyuhtâ velâ Yüs'el değildir. Fakat, hata ve sevaplarıyla...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/43) 
Pek Muhterem, OSMAN KARAMAN Beyefendi Kardeşimiz:  Aziz Kardeşim. 'Hazreti Üstaz'ımızın ve Merhûm Büyüğümüz Kemal Beyağabeyin günlük hayatlarından hatırât paylaşmanızı hasseten istirham ediyorum,” buyuruyorsunuz. ...
BÜHTAN – İFTİRA VE İTHAM’LARA REDDİYE!... 
Değer'li Kardeşlerim. 'Şeytan Taşlamak'tan, Namaz kılmaya vakit bulamıyoruz,” diye bir Darb-i Mesel vardır.  Üstaz'ımız, Mürşid-i Kâmil ve Mükemmil, Medâr Mürşid, Sahibizaman ve Müceddid, Süleyman Hilmi Silistrevî...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/42)
Pek Muhterem, Tuna Arif ve Ertuğrul Kardeşlerimize cevapların devamıdır:  İsmail Hakkı Bursavî'nin, ehl-i Sünnet açısından, sıkıntılı, başka görüşleri de vardır. Meselâ, Allah'ın diğer Peygamber'leri göndermesinden...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/41) 
Pek Muhterem, 'TUNA ARİF,” Remzini kullanan Değer'li Kardeşimiz:  Gazete'den bana ulaştırılan, en son 'YORUMLAR,” kağıtlarında, size aid, iki yorum, aslında yorum da değil, sual tevcihi bulunmaktadır.Birincisi, 'Ruhulbeyan...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/40)
Aziz Kardeşim, 'HAKSÖYLER,” Remzini kullanan Beyefendi:  Biz, vazifemizin gereğini, an şartını yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunun için, teşekkür etmenize hiç gerek yok. Misyonumuzu ve vazifemizi ifa ederken yaptığınız yardımlar,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/39)
Pek Muhterem ve Aziz Kardeşim, ALİ OSMAN Beyefendi:  Hazreti Üstaz'ımızın, Tasarruf-u Bâtînî ve Hakîkî'ye geçişinden sonraki yakın yıllar'da, hasbelkader, şu veya bu şekilde, kendileriyle müşerref olmuş, ba'zı,...
DİYANET’TE NELER OLUYOR?!.. (9)
Ahirzaman'ın en şerîr, decâcilesi'nden, şerîr Deccâl, Mel'un, F.T.Ö.'nün, vagonu haline gelmiş, şirret ve fitne depo'larına müzahrafât taşıyan, bu Diyânet Kadro'larındakiler, nasıl yetiştiler-yetiştirildiler,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/38) 
Pek Muhterem, ALİ OSMAN Beyefendi Kardeşim.  Benim İhtisas Saham, Diyânet İşleri Başkanlığı'dır. Eğer, Akademik saha'ya intikâl etseydim. Herhalde, Doktora Tezim, Diyânet İşleri Başkanlığı ve faaliyet sahası hakkında olurdu....
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/37)
Pek Muhterem ve Aziz Kardeşim, OSMAN KARAMAN BEYEFENDİ:  Yorumcu'larımızın yorumlarına, geliş sırasına göre cevap verdiğimiz için, Tebrikâtınıza mukabele tebrik bir hayli gecikmiş olacak. Ama, önümüzde, Kurban Bayramı var. Bendeniz...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/36)
Pek Muhterem, 'VELÎ,” remzini kullanan Kardeşimiz:  Diyânet İşleri Başkanlığı'nın kuruluş gayesi ve geçirdiği, çetrefilli vaziyet hepimizin ma'lumudur. Süleyman Efendi Hazret'leri, devr'in, Diyânet İşleri...
DİYÂNET’TE NELER OLUYOR?!... (8)
Geçtiğimiz Temmuz Ayı'nın, 21. günü, Cum'a günü, Memleketimiz dahilindeki, Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, Diyânet İşleri Başkanlığı'nın, bütün Yurtdışı temsilciliklerindeki ve Gönül Coğrafya'mızdaki, bütün camii'ler'de...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!.. (3/35)
Pek Muhterem ve Azîz Kardeşimiz, OSMAN KARAMAN Beyefendi: Fikri yok, aklını zembille bir yere asmış, kendisini, bu zeminde, tenvîr edici yorumlarda bulunan bir Yorumcumuza, Kardeşimize, endekslemiş birisine mânidâr sualler tevcîh etmişsiniz....
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!.. (3/34)
Pek Muhterem, VELİ Kardeşimiz Beyefendi. 'Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır,” denilmiştir. Merhûm, Muhterem Büyüğümüz, Cennetmekân, Kemâl Beyağabeyimiz, her Tekâmül döneminde Ümraniye talebesine, civardan, uzaktan-yakından,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/33) 
Pek Muhterem, Hasan Güneş Hocaefendi.  Takdîr, teşvîk ve hak etmediğim, iltifatlarınız için çok teşekkür ederim. Bu zemine katkı vermeye devam buyurmanızı istirham ederim. Efendim...  Azîz ve Pek Muhterem Ali Osman Beyefendi Kardeşimiz: ...
DİYÂNET’TE NELER OLUYOR?!... (7) 
Diyânet İşleri Başkanlığı, kâfî derecede, İmam-Hatip Okulu me'zunu talip olmadığı için, köy kadro'ları başta olmak üzere, boş bulunan kadro'lara, ilkokul me'zunu, yapılan imtihanı (imamlık-hatiplik), kazananları...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/32)
Pek Muhterem Kardeşimiz, Ali Osman Beyefendi:  Bid'atlerden hazer, Sünnet'lere tetebbû hususunda göstermiş olduğunuz hassasiyet ve hepimizi tenvir edici, görüş ve fikirlerinizden dolayı, sizlere çok teşekkür ederim. 1950'li,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (3/31)
Pek Muhterem, M.ÖZTÜRK'ün, yorum'larına verilen cevaplar ve mutala'a'nın devamıdır.  Risâlecik'te, 'Kadir gecesi'nin Ramazan-ı Şerif ayının hangi gecesi olduğunun gizlenmesi, mü'minlerin her geceyi...