Muhsin BOZKURT
Muhsin BOZKURT
Yazarın Makaleleri
HER ŞEYİN İKİ YÖNÜ
Bir şey, bütün bütün elde edilmezse, bütün bütün de reddedilmemeli. Ya hep ya hiç gibi, toptan kabul veya toptan red gibi, ifrat ve tefrite düşmemeli. Yani müsbet-menfî, olumlu-olumsuz gibi, kesin hükme varmamalı. Umumiyetle her şeyde alınacak...
İKİ  CANAVAR
     İnsanımız, bilhassa 18, 19 ve 20. yüzyıllarda sosyal, fikrî ve düşünce okyanusunun devasa çalkantıları ve dalgalanmaları arasında çırpınıp durdu. Bu uğurda nice boğulanlar yolunu kaybedenler; şaşkınlık deryasında...
CEMAL  İSMİNE  MAZHAR
(Eşim Türkân'a) Verince kadın bir yere el Olur orası güzel mi güzel Değmemişse bir yere kadın eli Olur orası ancak yad'ın eli Denmiştir bir zamanlar kadına hitaben İstersen mutlu olmayı gerçekten sen  Tercih et sevdiğini değil,...
HAYÂTÎ  MESAJLAR
     'İş dönüp dolaşıyor; Said Nursî'nin yüz sene önce cehalet ağa, oğlu zaruret efendi ve torunu husumet bey olarak sıraladığı, ‘bizi mahveden' üç düşmana gelip dayanıyor. Merkezinde ağalığın yer aldığı...
OSMANLI DEVLETİYDİ HEDEF DÜN TÜRKİYE CUMHURİYETİ OLDU BUGÜN
     'Bediüzzaman'ın, Osmanlı'yı dağılmaya götüren süreçte önemli rol üstlenen siyasî kulüpler ve muhtariyet talepleri için dile getirdiği endişeler, son dönemde telâffuz edilen eyalet veya federasyon sistemi...
TÜRK - KÜRT  KARDEŞLİĞİ
     'Bediüzzaman'ın İslâm ortak paydasında Türk-Kürt kardeşliğine vurgu yapan kuvvetli ifadeleri (var. Nitekim şöyle der): ‘Ben her şeyden evvel Müslümanım ve...Türklere hizmet ettim ve yüzde doksan dokuz menfaatli...
Demokrasi, din, millet, terör ve barış
     'Demokrasi'nin üçlü bir sacayağı vardır: Hür seçimler, hukuk devleti, idarecilerin seçimle gelmesi. Çağdaş insanın ve gelişmiş toplumların geliştirebildikleri, şimdilik en iyi idare biçimi demokrasi olarak...
SÖZDE DEĞİL ÖZDE DOĞRU OLMAK
     Birleşmekte, fikir ve görüş birliğinde hayat var.      Temel konularda bir ve beraber olmakta kuvvet var.      Kardeşlikte saadet ve mutluluk var.      Hükümetlerle ancak kanunlar çerçevesinde...
ORDU  MESUDİYE  GAZETESİ VE BASIN
     Ordu MESUDİYE Gazetesi'nin; 26 yılı geride bırakarak 27. yılına girmesine ne kadar seviniyorsam; Ordu MESUDİYE Gazetesi'nin; Türkiye genelinde yaşayan 2 milyon Ordu'lu olmasına rağmen, tüm Ordu yöresi gazetelerine...
HÜRRİYET NAZLI MI NAZLI
     'Hürriyet”i kötü yorumlamamalıyız. Yoksa elimizden kaçar. Nitekim 1908'de Meşrutiyet'in ilânı ile birlikte gerçekleşen ve halk arasında 'Hürriyet” denen sistemin kıymet ve değerini lâyıkıyla bilemedik....
ALLAH - ÂLEM - PEYGAMBER
     Kâinatın yaratıcısı ve sanatkârı olan Allah, yani âlemin Sânii'nin; eserlerinin şahitlik ve tanıklığı ile, yani Cenabı Hakkın lütuf ve ihsanı ile tecellisi, kendisini göstermesi, bildirmesi demek olan sonsuz cemali...
Allah, Kâinat ve Peygamber
     Bu azîm kâinatı Yüce Allah; çok büyük maksatlar, çok büyük gayeler için bu şekilde teşkil ve tertip edip donatmıştır. Üstelik bütün bu yaratılış ve yapılışı tüm ayrıntıları ile inceleyecek olan insanı; tabii...
HÜRRİYET VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Eğer HÜRRİYET dedikleri; haysiyet kırıcı tecavüzlere fırsat veriyorsa, Eğer HÜRRİYET dedikleri; iki yüzlülüğe ve bozgunculuğa imkân tanıyorsa, İftiralara ve insafsızcasına intikam fikirlerinin ortalıkta dolaşmasına izin veriyorsa,...
H Ü R R İ Y E T
     İslâm dini, varlığına başlangıç olmayan, yani ezelî olan Allah'ın sözünden geldiğinden, ebede yani sonsuza gidecektir. Zira insan; gelişmeye ve mükelleşmeye yönelmiş olan kâinat ağacının dalıdır. İnsan da...
İlahî rehber
     Hz. Muhammed; her şeyi yaratan, besleyen, büyüten, uyum içinde sevk ve idare eden Rabbin; sanat güzelliklerinin vasfedicisidir.       Üstelik istidat ve kabiliyetindeki câmiiyet / kapsamlılık cihetiyle, o Zât,...
Konuşandan çok konuşturulan lider
     Mutlak kemalde olan, yani her yönüyle mükemmel ve kusursuz olan İlahî vahdaniyet / Allah'ın bir ve tek olması; âlemin tüm gerçeklerinin güzellik ve tamlığına muvafık / uygun düşmektedir. Mutlak hayr / sonsuz ve sınırsız...
NASIL  BİR  MİLLETİZ ?
     '-Deviren, kırıp döken, silip süpüren, yaman bir kasırgayı seher yeli gibi yumuşatabilmek mümkün müdür? Korkunç dalgalarını kabarta kabarta yürüyen bir denizi birden sâkinleştirmek kaabil midir? Yıldırımı güle...
HZ. PEYGAMBER VE BÜROKRASİ
     Bir devlet için yönetici, millet, teşkilâtlanma (organizasyon), toprak ve kanun gerekir. Hz. Peygamber'in hayatında bunlar gerçekleşmiş ve kendisi bir peygamber olmanın ötesinde, aynı zamanda kurduğu devletin başkanı...
İSLÂMİYET, HRİSTİYANLIK VE Hz. İSA
     Nasraniyet / Hristiyanlık, İslâmiyet'e teslîm olacak. Nasraniyet / Hristiyanlık ya sönecek ya da safileşecek. İslâm'a / İslâmiyet'e karşı teslim olup silâh bırakacak. Çünkü defalarca / tekrar tekrar yırtılıp...
Çeşitleme... HAK, HALKIN  İÇİNDE BÂTIL, HALKIN DIŞINDA
     Arjantin'in sakıt (düşük) diktatörü Peron, hatıralarını neşretti. Devrinde yapılmış olan kötülükleri bir tek sebebe bağlıyor: Kendisine, bütün yaptıkları için '- Bravo..Bundan daha güzel olmaz, olamaz..”...
DÜN  BUGÜN  YARIN (4)
     Osmanlı Tarihini(n) ilk kuruluş...devreler(i), yükselmenin belli mesnedlerine istinad eder (dayanır): Kuvvetli askerî teşkilât, fetih gayesi, nefse itimat, Türk milletinin fıtrî (yaratılışından gelen) cengâverlik duygularını...
İslâm’da mescid
     İslâm Dini'nin ve İslâm Devleti'nin beşer hayatının her yönüyle ilgilenmesi münasebetiyle dinî merkez durumunda olan ve Hz. Peygamber ile ilk halifeler döneminde tamamiyle bir 'hükümet konağı” mahiyetini...
DÜN  BUGÜN  YARIN (2)
     'Bu devir (XVII. Asır) sadrazamları (başbakanları) arasında padişahları tenkit etmek şöyle dursun, onun sözünü vahî (vahiy) telâkkî edecek (sanacak) kadar tabasbusu (yaltaklanmayı) ileri götürenler olmuştur. Bir...
Dün bugün yarın (1)
     Dini lâyıkı şekilde anlamamak, Türk dilinin mahiyet, keyfiyet ve arzettiği ehemmiyet ve önemi tam olarak idrakten uzak olmak, doğru şekilde algılayamamak, hele tarihi; kuru mâlûmat düzeyinden çıkararak ilim ve hikmet seviyesine...
Zaman üstü Kur'an
     Kur'an şüphesiz ki, açık bir şekilde, iki cihan yani hem dünya hem ahiret saadet ve mutluluğuna ulaştırır. İnsanı ona sevk eder / götürür. Kimin şüphesi varsa, bir kere Kur'an'ı okusun, dinlesin, baksın...
Kur’an’da ne var?
     Açıklamalarıyla; akılları, benzerini yapmaktan âciz bırakan Kur'an-ı Kerîm'in altı yönü de parlaktır. Aydınlık ve nurludur. Evham, vehim, kuşku, kuruntu ve şüpheler içine giremez. Çünkü, arkası Arş'a,...
KUR’AN’I  ANLAMAK
     Asr-ı Saâdet müslümanları; Kur'an'ı okuyup ezberlemeye gösterdikleri...özeni, aynı zamanda onu anlama, üzerinde düşünme ve onunla amel etmeye de gösteriyorlardı.      Kur'an'ı anlamaya...