Muhsin BOZKURT
Muhsin BOZKURT
Yazarın Makaleleri
ŞÛRÂ VE HÜRRİYET
     Asya kıt'asının istikbâl ve geleceğinin keşşafı; keşfedicisi şûrâ'dır. Yani, fikir alışverişinde bulunmak için toplanmak, bir araya gelmektir. Asya kıt'asını kendine getirecek, ağırlığını ortaya...
TELÂHUK - U EFKÂR
Müslümanların; İslâm'ın sosyal ve toplum hayatındaki saadet ve mutluluklarının anahtarı; şer'î / dinsel meşverettir. Dinin gösterdiği çerçevede, Kur'an'ın kat'î ve kesin kaide, buyruk ve kurallarının dışında...
MUHABBET VE HUSÛMET
İnsanın sosyal hayatı ve yapılan tedkik, tahkik ve incelemelerin sonuçları kesin olarak gösteriyor ki, muhabbete ve sevgiye en lâyık şey muhabbet ve sevgidir. Aynı zamanda husûmete / düşmanlığa en lâyık sıfat husûmet ve düşmanlıktır....
Urvetü’l-Vüska
     Büyük İslâm İnkılâbı / Değişimi -asırlarca önce- sıdk / doğruluk ile kizbin / yalancılığın arasını; iman / inanç ile küfür / inançsızlık arası kadar birbirinden uzak kılmıştı.      Fakat, zaman...
VESVESE (4)
     Ayrıca iman / inanç mes'elelerinde şüphe suretinde gelen bir vesvese daha vardır ki, zavallı vesveseli adam, bazen hayalde canlandırmayı; akletme, zihni yorarak anlama ve akıl erdirme ile karıştırır. Yani, hayale...
VESVESE (3)
Bir de, amel ve ibadetin en iyi suretini aramaktan meydana gelen bir vesvese, şüphe ve kuruntu vardır ki; takva yani Allah'ın emirlerini tutup azabından korunmanın böylece daha iyi gerçekleşeceğini sanmaktan ileri gelir. Bu zannediş ve sanış...
VESVESE (2)
     Mânâ ve anlamlar kalbten çıktıkları zaman; suret, şekil ve görünüşlerden çıplak olarak hayale girerler. Oradan suretleri  giyerler. Hayâl ise, her zaman bir sebep altında, bir çeşit suretleri dokur ve işler....
Vesvese (1)
     Vesvese / şüphe ve kuruntu hastalığı; olmayan şeyi var sanmaktan ileri gelir. Vesvese / şüphe ve kuruntu; başa gelen dert ve sıkıntıya benzer. Ona önem verdikçe şişer, önem vermezsen söner. Vesvese / şüphe ve kuruntuya...
MENFÎ BATI
Yattığı yerden kaldırmış da ak başını ecdat Der anlayana üstündeki gaflet şalını at Nasıl bir devlet olduk meçhule giderek biz Yıllar var ki diyemiyoruz artık galibiz Yetmedi mi tarihte okuduğun bunca sayısız ihanet Ders almazsan fecî...
İsmail Kahraman
Gayur, Yorulmaz Yazar ve Belgeselci İ S M A İ L   K A H R A M A N Olmuş ona ilham ve cesaret kaynağı Evliya Çelebi Ve daha asırlarca izinden gidilecek O Büyük Nebi Bitmeyen bir istek sönmeyen millî ve dinsel bir arzu Sanki için için yanan...
İrşâd ve mürşid
     Bazı mesele ve problemler hakkında nasihat ve öğütler vererek; insanları irşad eden, doğru yolu gösteren; kısaca umuma, genele ve herkese hitap edip ders verenler var.      Bunların bazıları, şimdiki zamanı...
Doğmayana sorulur mu?
Peki öyleyse nedir bu bilinmez Kader Bunu düşünen herkes ister istemez der Neden sormadınız getirmeden dünyaya beni Diyen çocukların şaşkına döner ebeveyni Oysa durup düşünse çocuk kendini şöyle biraz Bahane mahane kalır mı hiç edecek...
Türkmenler
Batı Türkmenler için giderek kuruyor oyun içinde oyun  Türkmenlerden isteniyor desinler 'Artık bizi toprağa koyun” Yemediği darbe kalmadı kimseden çünkü sahipsiz Türkmen Sessiz kalıyor Türkiye olanlar karşısında bilmem neden...
Sıdk, kizb ve siyaset
     Sosyal hayatın her safhası ve ânı göstermiş ve kanıtlamıştır ki, sıdk / doğruluk, İslâmiyetin en sağlam esası ve temelidir. Aynı zamanda sıdk / doğruluk İslâmiyetin yüce seciye ve karakterlerinin râbıtası ve bağıdır....
FARKINA  VARANDIR  İNSAN
Önümde bir dağ var Kitaplarımdan basamak basamak Kalmadı yıllar Kalanı da asalak asalak Her biri ayrı bir diyar Her biri aşılacak bir dağ kadar İnsan geçirmiş olduğu Boş yılları Arar da arar Ne çare telâfisi imkânsız Geçirmişim bilmeden...
ATİNA  DEMOKRASİSİ
     MÖ 430'da, Pericles tarafından Demokrasi hakkında yapılan konuşma; tazeliğini bugün dahi korumakta ve bizlere ta o zamandan ışık tutmaktadır. Ne mutlu ders alanlara:      'En büyük hatipleri olan Pericles...
ABD’NİN TÜRKİYE’YE KURDUĞU TUZAK!
    Sözde müttefik ABD'nin apaçık şekilde, cüretkâr biçimde Türkiye aleyhinde yapmadığı hile hurda kalmadı. Sn. Özcan Yeniçeri, bunu çok güzel, yerinde ve zamanında, çok veciz şekilde dile getirmişdir. Fevkalâde ciddî...
ALLAH, MUHAMMED VE İNSAN
Çeşitli araştırmalar sonunda, ilim, fen ve bilimlerin tahkikat ve incelemeleriyle sâbit olmuş, anlaşılmıştır ki, mahlûklar / yaratılanlar içinde en mükerrem, en saygın en önemlisi insandır. Çünkü insan, kâinatın yaratılışında görünen...
AMERİKA, AVRUPA VE MUCİZELER
Amerika ve Avrupa'nın zekâ tarlaları hükmünde olan Mister Carlyle ve Bismarck gibi, deha sahibi araştırıcıların çıkması ve halkı aydınlatıp uyandırmaları bize kanaat veriyor ki: Avrupa ve Amerika İslâmiyetle hamiledir. Günün birinde...
BATI, İSLÂM VE GELECEK
Artık Müslümanlar bürhan, delil ve kanıtlara tâbi oluyorlar. Akıl, fikir ve kalbleriyle iman ve inanç hakikatlerine giriyorlar. Başka dinlerin kimi fert ve bireyleri gibi, ruhbanları taklit için, bürhan ve kanıtları bırakmıyorlar.  Bundan...
İSLÂM, AHLÂK VE EBEDÎLİK
Eğer biz İslâm ahlâkının ve iman hakikatlerinin mükemmelliklerini fiil ve eylemlerimizle göstersek, diğer dinlerin tâbi, mensup ve bağlıları; elbette topluluklar hâlinde İslâmiyete girecekler. Belki dünyanın bazı kıt'aları ve devletleri...
İLERLEME VE GERİLEME SEBEPLERİ
Bu zaman ve zeminde hayat okulu bizleri kendimize getirecek şu dersi veriyor: Avrupalılar fen ve bilimde o derece ileri gittiler ki, âdeta istikbal denen geleceğe uçarcasına yol aldılar. Ve almaktalar. Her gün ilerlemenin yeni bir basamağını geride...
Sırtından bıçaklanan Türkiye
     Avrupa, Asya hattâ Afrika arasında çok önemli ve çok hayatî bir konumda olan Türkiye; çok yönlü bir baskı altında çıkış yolu aramakta. Bugün Türkiye; ne Doğusundan, ne Batısından, ne Güneyinden, ne de Kuzeyinden emin...
İNSANLAR  ÂLEMİ (2)
     İnsanlar âlemi; zâhiren gördüğü ve kâbuslar görmek zorunda kaldığı karanlık havayı giderecek olan İlâhî isimleri idrâk ettiği, algıladığı takdirde; Cehennemî hâletlerin zihnî ufuklardan silineceği ve insanlar...
İNSANLAR ÂLEMİ
İnsanın hisleri; sonucu görmez! Birkaç gramlık hazır lezzeti, ileride sekiz on kiloluk lezzetlere tercih eder. Bu yüzden akıl ve fikre galebe eder, üstün gelir! Bu gibi gayri meşru, uygunsuz zevk ve eğlencelere düşkün olanları bu sefahetlerden...
ZAFERİN  SIRRI
     Millî Mücadele, Türk İstiklâl Harbi,  O Hayat-Memat / O Ölüm-Kalım Savaşı; bu kadar güzel, bu denli anlamlı, bu derece veciz, bu kadar isabetli bir şekilde tavsif edilmemiş. Bu üslûpla vasfı kaleme alınmamıştır...
Türk Milleti
     Türk milleti asırlardan beri İslâmiyetin bayraktarlığını yapmıştır. Çok veliler yetiştirmiş ve çok şehitler vermiştir. Böyle bir milletin torunlarına kılıç çekilmez. Bu şer'an ve dînen caiz ve uygun değildir....