Muhsin BOZKURT
Muhsin BOZKURT
Yazarın Makaleleri
Emrühüm şura beynehüm (10)
     'İşlerini aralarında danışarak yürütürler.”      Şûrâ: ...kökü mastar olarak ”işaret etmek, göstermek, süzmek, fikir sormak, danışmak” mânalarına geliyor. Peteğinden balı çıkarmak, bal...
Emrühüm şura beynehüm (9)
     Hz. Peygamber'in savaş kararı gibi önemli konularda, sürekli olarak, danışma yoluyla karar verdiğine ilişkin pek çok örnekler vardır. Biz birkaçına kısaca yer vereceğiz: Allah'ın elçisi, 205 kişilik bir güçle...
Emrühüm şura beynehüm (8)
     'Onlar, Rablerinin çağrısına uyarlar ve namazı kılarlar. Onların işleri aralarında danışma iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır için harcarlar.”      Yukarıdaki âyette Allah'a inanmanın...
Emrühüm şura beynehüm (7)
     'Rablerinin davetine icabet edip namazı dosdoğru kılanlar, işlerini birbirlerine danışarak (istişare ederek) idare edenler, kendilerine verdiğimiz rızıktan (başkalarına yardım için) harcedenler.”     ...
Emrühüm şura beynehüm (6)
     Şûrâ: Türkçe'de 'meşveret” ve 'istişare” türevleriyle de kullanılan bir kavram olup, hayatın her alanında karşılıklı fikirler ortaya koyarak ortak karar vermenin önem ve isabetini ifade etmektedir.   ...
EMRÜHÜM ŞÛRÂ BEYNEHÜM (5)
'Onların işleri ise, aralarında şûrâ (istişare ile)dir.” 'Müslümanların hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyedeki (İslâmî cem'iyyet hayatındaki) saadetlerinin anahtarı meşveret-i şer'iyedir (İslâmî ölçüler dâhilindeki...
Emrühüm şura beynehüm (4)
     'İşleri kendi aralarında şura (istişare, danışma, meşveret) ile olanlar(dır).”      Müminler; bir işe koyuldukları zaman, kendi aralarında danışırlar. İslâm dininin temellerinden biri şûrâ'dır....
Emrühüm şura beynehüm (3)
     'Ey iman edenler! Peygamber de dahil, idarecilerinize 'raina / bizi koyun gibi güt / bizi dinleme ve görüşümüze başvurmadan istediğin gibi idare et' demeyin, 'unzurna / bizim görüşümüze başvur / bizi dinle...
Emrühüm şura beynehüm (2)
     'İşleri aralarında istişare iledir.”      Meşveret (danışma), verilecek kararların isabetli olarak verilebilmesinin ilk şartıdır. İyiden iyiye düşünülmeden, başkalarının fikir ve tenkitlerine arzedilmeden...
Emrühüm Şura Beynehüm (1)
     '(Yine o ahret sevabı,)...aralarında her bir (millî) işlerini istişare ile yapan (yalnız hareket etmeyen)leredir.”      (Bu ayette de zikredildiği gibi Allah) her bir işte istişare ile hareket etmeyi ahrette...
Danışma ve Sebe Melikesi Belkıs
     Çok geçmeden (kuşlar içinde özel bir yeri olan) Hüdhüd (kuşu) geldi ve: 'Ben senin (ey Süleyman) bilmediğin bilgiler edindim. (Güney Arabistan'ın Yemen bölgesinin) Sebe yöresinden çok önemli bilgiler getirdim....
Veşavirhüm fi'l-emr (10)
     'İş konusunda onlarla müşavere et.”      Liderlerin veya sorumluluk mevkiindeki insanların, temel tutumlarını teyit edecek, hoşlarına gidecek şeyleri söyleyecek insanları bir araya getirip danışmaları,...
En büyük haber
En büyük haber Kur'an Zaman geçtikçe an be an Gittikçe  Gençleşiyor Kur'an  İnsanı sarıyor bir halecan Zira  İndiği gün, ay ve yıldan beri Çok daha güncel ve yepyeni Kucaklatıyor gerçeklerle isteyeni İnsan için...
Yolcuyum be dostlar
Bitti ömür, kalmadı geride Ne bir kardaş, ne bir yoldaş Kalmadı ne içecek su, ne yiyecek aş, ne de dikili bir taş El sallıyor, sizlerle beraber Hancı Yolcuyum dostlar, anlayın artık yolcu Göründü artık seferin sonu Kalmadı ömrün artık,...
Veşavirhüm fi'l-emr (9)
     'İş konusunda onlarla müşavere et.”      Şura'yı basit bir danışma olarak ele almamak lâzım. Bir müzakere süreci olarak değerlendirmeli, müzakereci siyasetin zemini olarak görülmelidir. Hasan...
Veşavirhüm fi’l-emr (8)
     'İş konusunda onlarla müşavere et.”      Yüce Allah, Hz. Peygamber'e, 'iş konusunda onlarla danışması”nı, başka bir ifadeyle 'danışmaya devam etmesi”ni emretmektedir.    ...
Veşavirhüm fi’l-emr (7)
     (Ya Muhammed!) Allah'ın rahmet ve inayeti seni kuşatması sebebiyle, (Uhud Savaşı'nda kaçanlar için) güzel ahlâkla yumuşak davrandın (sana asi olup dağılmalarından ötürü bir büyüklük gösterip onlara hiç kinlenip...
HOŞ GÖR,  HOŞ GÖRÜL
Hoş görmedikçe Görülmedikçe hoş Nahoşsun nahoş Yani hoş gör Hoş görül Olsun etrafında dostlar Akan su misali Gürül gürül Hele bir de sevince Yaratılmışı Olmaz senden alâsı Olursun iki cihanda  Başın dik Olma sakın  Sevindirik...
Veşavirhüm fi’l-emr (6)
     'Allah'ın rahmeti sebebiyledir  ki, sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, çevrenden dağılır giderlerdi, Öyleyse onlardan geç, onlar için mağfiret dile. İş hakkında onlara danış,...
Veşavirhüm fi’l-emr (5)
     'Sen onlara sırf Allah'ın lutfettiği merhamet sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile, iş hakkında...
Veşavirhüm fi’l-emr (4)
     'Ve (ey Peygamber), senin izleyicilerine (lâfzen, 'onlara”; yani, Uhud felaketi öncesinde ve felaket esnasında görevlerinde başarısız olan izleyicilerine. Eldeki bütün kaynaklara göre Hz. Peygamber, yaptıklarından...
VEŞAVİRHÜM Fİ'L-EMR (3)
'(Ey Rasûlüm, o bozgun ânında) Allah'tan gelen bir rahmet eseri olarak çevrendeki ashabına yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olmuş olsaydın -ki değilsin- çevrenden dağılır giderlerdi. Sen onların kusurlarına bakma, bağışla...
Veşavirhüm fi’l-emr (2)
     'Ey Peygamber! Savaşın (Uhud) o sıkıntılı anlarında, Allah'ın sana verdiği rahmet sonucu, emrin dışında yerlerini terk edenler ve sıkışınca kaçmaya çalışanlara yumuşak davrandın. Eğer onlara kalp kırıcı...
Veşavirhum fi'l-emr (1)
  'Ey peygamber! Senin onlara hoşgörülü davranman, Allah'ın sevgi ve merhametinin bir yansımasıydı. Eğer onlara karşı kırıcı ve sert olsaydın, doğrusu senden koparlardı. Artık onları bağışla ve affedilmeleri için dua...