Muhsin BOZKURT
Muhsin BOZKURT
Yazarın Makaleleri
En büyük haber
En büyük haber Kur'an Zaman geçtikçe an be an Gittikçe  Gençleşiyor Kur'an  İnsanı sarıyor bir halecan Zira  İndiği gün, ay ve yıldan beri Çok daha güncel ve yepyeni Kucaklatıyor gerçeklerle isteyeni İnsan için...
Yolcuyum be dostlar
Bitti ömür, kalmadı geride Ne bir kardaş, ne bir yoldaş Kalmadı ne içecek su, ne yiyecek aş, ne de dikili bir taş El sallıyor, sizlerle beraber Hancı Yolcuyum dostlar, anlayın artık yolcu Göründü artık seferin sonu Kalmadı ömrün artık,...
Veşavirhüm fi'l-emr (9)
     'İş konusunda onlarla müşavere et.”      Şura'yı basit bir danışma olarak ele almamak lâzım. Bir müzakere süreci olarak değerlendirmeli, müzakereci siyasetin zemini olarak görülmelidir. Hasan...
Veşavirhüm fi’l-emr (8)
     'İş konusunda onlarla müşavere et.”      Yüce Allah, Hz. Peygamber'e, 'iş konusunda onlarla danışması”nı, başka bir ifadeyle 'danışmaya devam etmesi”ni emretmektedir.    ...
Veşavirhüm fi’l-emr (7)
     (Ya Muhammed!) Allah'ın rahmet ve inayeti seni kuşatması sebebiyle, (Uhud Savaşı'nda kaçanlar için) güzel ahlâkla yumuşak davrandın (sana asi olup dağılmalarından ötürü bir büyüklük gösterip onlara hiç kinlenip...
HOŞ GÖR,  HOŞ GÖRÜL
Hoş görmedikçe Görülmedikçe hoş Nahoşsun nahoş Yani hoş gör Hoş görül Olsun etrafında dostlar Akan su misali Gürül gürül Hele bir de sevince Yaratılmışı Olmaz senden alâsı Olursun iki cihanda  Başın dik Olma sakın  Sevindirik...
Veşavirhüm fi’l-emr (6)
     'Allah'ın rahmeti sebebiyledir  ki, sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, çevrenden dağılır giderlerdi, Öyleyse onlardan geç, onlar için mağfiret dile. İş hakkında onlara danış,...
Veşavirhüm fi’l-emr (5)
     'Sen onlara sırf Allah'ın lutfettiği merhamet sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile, iş hakkında...
Veşavirhüm fi’l-emr (4)
     'Ve (ey Peygamber), senin izleyicilerine (lâfzen, 'onlara”; yani, Uhud felaketi öncesinde ve felaket esnasında görevlerinde başarısız olan izleyicilerine. Eldeki bütün kaynaklara göre Hz. Peygamber, yaptıklarından...
VEŞAVİRHÜM Fİ'L-EMR (3)
'(Ey Rasûlüm, o bozgun ânında) Allah'tan gelen bir rahmet eseri olarak çevrendeki ashabına yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olmuş olsaydın -ki değilsin- çevrenden dağılır giderlerdi. Sen onların kusurlarına bakma, bağışla...
Veşavirhüm fi’l-emr (2)
     'Ey Peygamber! Savaşın (Uhud) o sıkıntılı anlarında, Allah'ın sana verdiği rahmet sonucu, emrin dışında yerlerini terk edenler ve sıkışınca kaçmaya çalışanlara yumuşak davrandın. Eğer onlara kalp kırıcı...
Veşavirhum fi'l-emr (1)
  'Ey peygamber! Senin onlara hoşgörülü davranman, Allah'ın sevgi ve merhametinin bir yansımasıydı. Eğer onlara karşı kırıcı ve sert olsaydın, doğrusu senden koparlardı. Artık onları bağışla ve affedilmeleri için dua...
ÖZERKLİĞİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Hayat ittihatta; bir olmakta, birleşmekte ve birlikteliktedir. Fert ve bireyler arasında millî muhabbet, aralarındaki sevgi ve saygı; zerre ve atomlar arasındaki atomik çekim gücü gibidir. Karışımı terkip ve bileşik yapar. Fertleri bir bütün...
Adem-i Merkeziyet (Özerklik) (2)
     'Adem-i Merkeziyet...bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafından yürütülmesidir. Anayasamızda mahallî idareler olarak isimlendirilen bu kamu tüzel kişileri, il özel idareleri, belediyeler...
Adem-i Merkeziyet (Özerklik) (1)
     '20. asrın başında Osmanlı Devleti giderek sür'atlenen bir dağılma sürecinin içine girmişti. Osmanlı devlet adamları ve münevverleri (aydınları), devletin bekasını temin etme ve Batılı büyük güçlerin baskılarına...
Seçilşimler ve seçilmemişlere düşen görevler
     'Seçilmişler de seçilmemişler de (tâyin edilmişler de) bu milletin evlâtlarıdır ve bu vatanın sahibidirler. Aksi sabit olmadığı müddetçe, ne vatanı sevmekte, ne millete bağlılıkta, ne de devlete sahiplenmekte aralarında...
Asırlık  Gecikme (20)
MEŞRUTİYET,  CUMHURİYET  VE  DEMOKRASİ      Meşrutiyet / Meşrutî, Cumhuriyet / Cumhurî ve Demokrasi / Demokratik rejim ve idareler -hangi isimle karşımıza çıkmış olurlarsa olsunlar- Şeriat'a, Dine ve İslâmiyet'e...
TÜRKİYE VE ORDU
'Demokrasi ve demokratikleşme ile ilgili problemlerin çözümünde, ordunun yerinin tespiti ve hareketlerinin değerlendirilmesi son derece önemlidir. 'Türkiye'mizin bulunduğu bölgenin jeopolitik ve jeostratejik durumu ile, özellikle...
BAŞKANLIK SİSTEMİ VE ORDU
'Birçok kimse...ordunun politikaya girmesi ancak başkanlık sistemi ile önlenebilir deyip, gündeme başkanlık sistemini getirmekte veya başka sistem arayışları içindedir. Bunlar özellikle başkanlık sistemi için şu iddiaları ileri sürmektedirler:...
SİSTEMLE İLGİLİ PROBLEMLER
@page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120% } 'Herkesin bilmesi gerekir ki, ferdi temel alıp, bir sıralama yapmak gerekirse, önce millet, sonra vatan, daha sonra devlet gelir. Millet olmadan vatan, millet ve vatan olmadan da...
TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ
'Demokratikleşmenin yayılıp, büyük halk kitleleri tarafından, bütün özelliklerinin benimsenmesi için siyasî partilerin yan teşekküllere (kuruluşlara) ihtiyacı vardır. Bunlar ocak, bucak teşkilâtları, kadın ve gençlik kolları ve...
ABD VE BAŞKANLIK SİSTEMİ
'Amerikan kolonilerinde (sömürgelerinde / göçmenlerin yaşadığı yerlerde) yaşayanlar, İngilizlerin müstebit (baskıcı) idaresine bağlı olarak yaşamaktan kurtulmak için bir kurtuluş savaşına girmişler, savaşmışlar ve bu idareden...
PARLÂMENTER REJİM
Sistemde yasama organı veya organlarının meşruiyeti, hür ve serbest seçime dayanmalarından gelmektedir. Vazife müddetleri ve seçim usulleri bellidir. Ancak, çok kere görüldüğü gibi, hem yasama organı kendini feshederek, hem de cumhurbaşkanı...
PARLÂMENTER SİSTEM
Bu sistem, yasama ve yürütme organları arasındaki kuvvetler ayrılığının yumuşak, dengeli ve işbirliğine dayanan temsilî idare şekli olarak tarif edilebilir. Sistem, başkanlık sisteminde olduğu gibi birden bire değil, uzun yıllarda, değişik...