Muhsin BOZKURT
Muhsin BOZKURT
Yazarın Makaleleri
NASIL  BİR  MİLLETİZ ?
     '-Deviren, kırıp döken, silip süpüren, yaman bir kasırgayı seher yeli gibi yumuşatabilmek mümkün müdür? Korkunç dalgalarını kabarta kabarta yürüyen bir denizi birden sâkinleştirmek kaabil midir? Yıldırımı güle...
HZ. PEYGAMBER VE BÜROKRASİ
     Bir devlet için yönetici, millet, teşkilâtlanma (organizasyon), toprak ve kanun gerekir. Hz. Peygamber'in hayatında bunlar gerçekleşmiş ve kendisi bir peygamber olmanın ötesinde, aynı zamanda kurduğu devletin başkanı...
İSLÂMİYET, HRİSTİYANLIK VE Hz. İSA
     Nasraniyet / Hristiyanlık, İslâmiyet'e teslîm olacak. Nasraniyet / Hristiyanlık ya sönecek ya da safileşecek. İslâm'a / İslâmiyet'e karşı teslim olup silâh bırakacak. Çünkü defalarca / tekrar tekrar yırtılıp...
Çeşitleme... HAK, HALKIN  İÇİNDE BÂTIL, HALKIN DIŞINDA
     Arjantin'in sakıt (düşük) diktatörü Peron, hatıralarını neşretti. Devrinde yapılmış olan kötülükleri bir tek sebebe bağlıyor: Kendisine, bütün yaptıkları için '- Bravo..Bundan daha güzel olmaz, olamaz..”...
DÜN  BUGÜN  YARIN (4)
     Osmanlı Tarihini(n) ilk kuruluş...devreler(i), yükselmenin belli mesnedlerine istinad eder (dayanır): Kuvvetli askerî teşkilât, fetih gayesi, nefse itimat, Türk milletinin fıtrî (yaratılışından gelen) cengâverlik duygularını...
İslâm’da mescid
     İslâm Dini'nin ve İslâm Devleti'nin beşer hayatının her yönüyle ilgilenmesi münasebetiyle dinî merkez durumunda olan ve Hz. Peygamber ile ilk halifeler döneminde tamamiyle bir 'hükümet konağı” mahiyetini...
DÜN  BUGÜN  YARIN (2)
     'Bu devir (XVII. Asır) sadrazamları (başbakanları) arasında padişahları tenkit etmek şöyle dursun, onun sözünü vahî (vahiy) telâkkî edecek (sanacak) kadar tabasbusu (yaltaklanmayı) ileri götürenler olmuştur. Bir...
Dün bugün yarın (1)
     Dini lâyıkı şekilde anlamamak, Türk dilinin mahiyet, keyfiyet ve arzettiği ehemmiyet ve önemi tam olarak idrakten uzak olmak, doğru şekilde algılayamamak, hele tarihi; kuru mâlûmat düzeyinden çıkararak ilim ve hikmet seviyesine...
Zaman üstü Kur'an
     Kur'an şüphesiz ki, açık bir şekilde, iki cihan yani hem dünya hem ahiret saadet ve mutluluğuna ulaştırır. İnsanı ona sevk eder / götürür. Kimin şüphesi varsa, bir kere Kur'an'ı okusun, dinlesin, baksın...
Kur’an’da ne var?
     Açıklamalarıyla; akılları, benzerini yapmaktan âciz bırakan Kur'an-ı Kerîm'in altı yönü de parlaktır. Aydınlık ve nurludur. Evham, vehim, kuşku, kuruntu ve şüpheler içine giremez. Çünkü, arkası Arş'a,...
KUR’AN’I  ANLAMAK
     Asr-ı Saâdet müslümanları; Kur'an'ı okuyup ezberlemeye gösterdikleri...özeni, aynı zamanda onu anlama, üzerinde düşünme ve onunla amel etmeye de gösteriyorlardı.      Kur'an'ı anlamaya...
Nedve
     Milâdî 440 tarihinden sonra Mekke'nin hâkimiyeti bir müddet önce gelip oraya yerleşmiş olan Kureyş kabilesine geçti. Kâbe ile ilgili bütün hizmetler Hz. Peygamber'in dördüncü dedesi Kusay b.  Kilâb'ın...
Adâlet
     Adalet, bir toplumun oluşmasında ve ayakta durmasında en mühim yaptırımlardan biridir. Hz. Peygamber'in şahsında adalet,...suçluya kim olursa olsun cezasını vermek, toplum içinde işlenen suçtan zarar görenleri rahatlatacak...
Allah ile Elçisi
     Madem şu kâinat / yaratılmışların tamamı ve mevcudat / mevcut olan her şey var. İçinde fiil, iş ve ameller ve icat / yoktan var etmek var. Hem madem muntazam / derli-toplu ve düzenli bir fiil / iş, oluş ve davranış; failsiz...
Kevnî - Kelâmî İz
     Kur'an, mucizeler mahzenidir.      Kur'an, en büyük mucizedir.       Kur'an hakîmdir. Hikmetli; nedenlere, niçinlere cevap veren bir kitaptır.      Kur'an, Rabbimizi...
O ki o yüzden varız
     O zât, ebedî saâdet ve mutluluğun kapısını açacak bir anahtar sahibidir.      O zât, bütün kâinatın Rabbi, bütün mevcudatın Hâlık'ı / Yaratıcısı olan Cenabı Hakkın sohbetiyle şereflenmiştir....
PERDE  ARKASINDA  BİRİ ÖNE  ÇIKARDI  PEYGAMBERİ
     Biri; bu sanatlı, hikmetli / gayeli masnuatıyla / sanatlı yarattığı mahlûkatıyla; kendi hüner / bilgi, maharet ve marifetlerini; kısaca sanatkârlığının mükemmel ve tam oluşunu teşhir etmek / göstermek ve sergilemek istiyor....
İŞTE HZ. MUHAMMED MUSTAFA OLUR ONU BULAN SAFA İÇİNDE SAFA
Hz. Muhammed, ümmî idi / okur-yazar değildi. Bununla beraber kudsî / kutsal hakikatler getirmiştir. Yeni, benzeri görülmemiş, yüksek ilimler ortaya koymuştur. Allahı bilme ve tanıma demek olan İlahî marifet dersini keşfedip bulmuştur. Bu derslerle...
“İMANDIR O CEVHER Kİ”
Hz. Muhammed, risaletini / peygamberliğini tebliğ, beyan ve açıklamada, nâsı / insanları hakka davette son derece metanet / dayanma, sebat ve cesaret göstermiştir. Hem de büyük devletler, büyük dinler, hattâ kendi kavim ve kabilesi, üstüne...
ALLAH’IN İNDİRDİĞİYLE HÜKMETMEYENLER
Çok isabetli, çok ciddî ve yerinde bir yazıyı iktibas ediyor, sütunuma zevkle alıyorum: Merhum Sultan Abdülhamid'in 1876'da ilk defa, 1908'de ikinci defa ilân ettiği Hürriyet ve Kanunu-u Esasi (Anayasa) Osmanlı toplumunun farklı...
BİLELİM SAADET ASRINI GÖRELİM MUTLULUK KASRINI
İnsana bu kâinat ve mevcudat; Mâlik'ini ve Hâlık'ını / Yaratanını aratmalı. Bu uğurda fikrî, tefekkürî ve düşünsel bir yola sevketmeli, yöneltmeli. Bu hususta elbette her şeyden önce bu mevcudat ve varlığın en meşhuru / en...
EVRENİN TILSIMI
Güneş ziyayı / ışığı, ışık gündüzü gerektirdiği derecede; kâinat ve evrendeki hikmet / İlahî gaye ve maksatlar da; Ahmed'in yâni, Hz. Muhammed'in risalet ve peygamberliğini gerektirir. Nitekim haklı ile haksızı ayıran, işi...
EN EKMEL REHBER
Mâdem, gâyet / son derece mânidar / mânalı ve anlamlı bir kitap; onu ders verecek bir muallim / öğretmen ister. Gâyet / son derece güzel bir cemâl / güzellik; bir âyîne / ayna iktiza eder. Yani aynayı lüzumlu ve gerekli kılar. Gayet / son...
Geçmişten geleceğe bakmak
     Maziye, yâni Zaman-ı Saâdet'ten / Hz. Muhammed'in zamanından evvelki zamana şöyle bir bakalım: Ne görürüz mazide; zamanın seçkin / güzîde geçmiş enbiyanın / nebilerin ahvâl / hâlleri ve  kıssaları geçer...
Hz. Muhammed’in sıdk ve emaneti
     Hz. Muhammed'in nübüvvet ve peygamberliğini mütalâa, tetkik ve araştırmadan önce şu hususları göz önüne almak lâzım:       Fıtrî / yaratılıştan gelen kara gözlülük, sun'î / yapma /...
İslam, şeriat ve ilimler
     Resul-i Ekrem'in her bir fiil, hareket ve her bir hâlinde sıdk / doğruluk lemean edip parlar. Fakat her fiil, iş ve her hâli harika ve yekta olması lâzım gelmez. Zira harika ve mucize bir şeyi, bir şekilde izhar edip göstermek...
İlim, fen ve şeriat
     Geleceğin sahifesinden özellikle Şeriat / İlâhî hükümlere ait mes'eleler:      Bu konuda şu hususlar dikkatimizden kaçmamalı:      Bir şahıs aynı anda dört, beş ilim ve fende meleke, söz...