Muhsin BOZKURT
Muhsin BOZKURT
Yazarın Makaleleri
EN EKMEL REHBER
Mâdem, gâyet / son derece mânidar / mânalı ve anlamlı bir kitap; onu ders verecek bir muallim / öğretmen ister. Gâyet / son derece güzel bir cemâl / güzellik; bir âyîne / ayna iktiza eder. Yani aynayı lüzumlu ve gerekli kılar. Gayet / son...
Geçmişten geleceğe bakmak
     Maziye, yâni Zaman-ı Saâdet'ten / Hz. Muhammed'in zamanından evvelki zamana şöyle bir bakalım: Ne görürüz mazide; zamanın seçkin / güzîde geçmiş enbiyanın / nebilerin ahvâl / hâlleri ve  kıssaları geçer...
Hz. Muhammed’in sıdk ve emaneti
     Hz. Muhammed'in nübüvvet ve peygamberliğini mütalâa, tetkik ve araştırmadan önce şu hususları göz önüne almak lâzım:       Fıtrî / yaratılıştan gelen kara gözlülük, sun'î / yapma /...
İslam, şeriat ve ilimler
     Resul-i Ekrem'in her bir fiil, hareket ve her bir hâlinde sıdk / doğruluk lemean edip parlar. Fakat her fiil, iş ve her hâli harika ve yekta olması lâzım gelmez. Zira harika ve mucize bir şeyi, bir şekilde izhar edip göstermek...
İlim, fen ve şeriat
     Geleceğin sahifesinden özellikle Şeriat / İlâhî hükümlere ait mes'eleler:      Bu konuda şu hususlar dikkatimizden kaçmamalı:      Bir şahıs aynı anda dört, beş ilim ve fende meleke, söz...
Basîret Gözüyle Hz. Muhammed
Dünya tarihi şahit olarak gösteriyor ki: En büyük dâhi / deha sahibi, son derece zeki ve anlayışlı kimse: Bir veya iki hissin ve seciye / huy, tabiat ve karakterin, istidat ve yeteneğin inkişafını / ortaya çıkarıp gelişmesini sağlayandır....
Tayy-ı Zaman ve Tayy-ı Mekân’dan A S R – I S A Â D E T
Tüm enbiya ve nebîlerin peygamberlik delilleri, Hz. Muhammed'in sıdkına delildir. Bütün mucizeleri Hz. Muhammed'in mânevî birer mucizesidir. Bazen de, kasem / yemin ve ant; bürhan, delil, hüccet ve ispatın yerini tutar. Çünkü, bürhan...
Hz. Muhammed’in azîm dâvâsı
     Mazi ve geçmişi düşünürken şu hususları göz önüne almak lâzım.      Bir ilim ve fende ya da bildirim ve anlatımda bir adam; o ilmin temel, ruh ve esaslarını alarak iddia, tez ve savını ona dayandırırsa;...
Hz. Muhammed’de sıdk
     Bu zamanda sıdk / doğruluk ve kizb'in / yalanın araları ancak bir parmak kadardır. Bir çarşıda ikisi de satılır. Fakat, her bir zamanın bir hükmü vardır. Hiçbir zamanda Asr-ı Saâdet gibi sıdk / doğruluk ve kizb'in...
Zâtında seyir
     Geçmiş / Hz. Muhammed'den önceki zaman, Şimdiki / Saadet Asrı / Hz. Muhammed'in yaşadığı dönem ve gelecek / Hz. Muhammed'den sonraki zamanlar; içlerinde pergamberlik delil ve kanıtlarını barındırıyor. Hepsi...
KÜBRÂ  DELÎL  
     Her şeyi ve herkesi sanatlı bir şekilde yaratan Yüce Allah'ın; herkesin zihin sahifesinde varlığı ve tekliğinin sayısız delil ve kanıtları -tabii olarak- oluşur ve oluşmaktadır. Çünkü bir iğne ustasız, bir mektup...
TEVHİD VE Hz. MUHAMMED
Hz. Muhammed'in peygamberliğini ispat eden delillerden biri de, Allah'ın bir olduğunu ifade eden, yani Allah'ı birlemek demek olan Tevhid'dir. Evet, Hz. Muhammed Tevhid bayrağını tüm mertebeleriyle, kâinatın en üst tepesine...
Hiç mümkün olur mu ki?
    Hiç mümkün olur mu ki, son derece erişilmez bir güzellik; gösterici ve anlatıcı bir aracı ile kendini göstermek istemesin?      Hiç mümkün olur mu ki, son derece güzellikte, mükemmel / zirvede bir sanat; dikkat...
RAMAZAN BAYRAMI'NDA YURT VE DÜNYA  
2017 yılı Ramazan bayramını buruk bir sevinç içinde kutluyoruz. İslâm âlemi Batı'nın âdeta oyuncağı olmuş. Dış siyasette onların bin bir entrikaları sonucu şaşkın vaziyette. Her biri, birbiriyle şu veya bu şekilde; eften püften...
Allah-Muhammed-Kâinat
     Hz. Muhammed; hakikî tevhîdi yâni, Hakk'ın varlığını, birliğini; delil, bürhan ve belgelerle, tüm mertebe ve basamaklarıyla, en mükemmel ve tam bir şekilde ders verir. Bu gerçeği bizzat ispat edip kanıtlar.   ...
Muhammed’in nûru
     Şu görünen kâinata / evrene yani büyük âleme, büyük bir kitap nazarı / bakış açısıyla bakılırsa, Muhammed'in Nûru; o kitabın kâtip ve yazarının kaleminin mürekkebidir.      Eğer o kebîr / büyük...
Arap ve Türk iki kardeş
     Müslüman milletler ister Türk, Arap, Afgan ister Fars vs. olsun; hepsi için hakiki milliyetimizin esası, yani rûhu İslâmiyettir. Bu islâmiyete selef olarak önce Araplar, halef olarak sonra Türkler bayraktarlık yapmıştır....
BATI,  BİZ  VE  İSLÂM
    Ecnebîlerin / yabancı ve başka milletten olanların bir kısmı, nasıl kıymetli malımızı ve vatanlarımızı elimizden aldılar. Onun bedeline çürük bir fiyat verdiler. Aynen öyle de, yüksek ahlâkımızı ve yüksek ahlâkımızdan...
İlahi Adalet
     Allah; tam bir ihsan, kerem ve ikram sahibidir. Çok merhametlidir. Pek adâletlidir. Adaletli olduğu için, iyilik içine vâdesiz / peşin bir mükâfat / ödül koymuştur. Fenalık ve kötülükler içine ise, yine vadesiz / peşin...
MUHABBETE  MUHABBET HUSUMETE  HUSUMET
MUHABBETE  MUHABBET HUSUMETE  HUSUMET Muhsin  BOZKURT      Sosyal hayatın kesin bir şekilde verdiği netice şudur: Muhabbete / sevgiye en lâyık şey muhabbet ve sevgidir. Husumete / düşmanlığa en lâyık sıfat...
Hidayet ve dalâlet ehli
     Dalâlette / yanlış ve bâtıl gidişatta olup, iman ve İslâmiyet yolundan sapanların birbiriyle ittifak edip uyuşmaları zilletlerinden / aşağılık durumda olmalarındandır. Hidayet ehlinin / Kur'an'ın gösterdiği...
Müsbet hareket
     İçtimaî / toplumsal ve sosyal hayat bakımından, inat ve tarafgirlik / taraf tutmak son derece zararlıdır. Eğer denilse: Hadis'te 'İhtilâfu ümmeti rahmetün.” / 'Ümmetimin ihtilâfı (anlaşmazlığı,  ...
Kur’an Medeniyeti
     Kur'an medeniyetinin esasları müspet, olumlu ve yapıcıdır. Saadet ve mutluluk çarkı, beş müspet esas ve temel üzere döner:      Dayanak noktası: Kuvvete bedel haktır. Hakkın gereği ise, daima adalet,...
GÜNÜMÜZ  MEDENİYETİ
Günümüz medeniyeti menfî / yıkıcı esas ve temeller üzerine hareket ediyor! Fakat hemen belirtelim ki: Bizim muradımız / amacımız, medeniyetin iyilik ve güzellikleri ve insana menfaat ve yararı dokunan iyiliklerdir. Yoksa, medeniyetin günahları,...