Muhsin BOZKURT
Muhsin BOZKURT
Yazarın Makaleleri
İKİ AVRUPA (3)
     Ey İkinci Avrupa! Senin karanlıklı dehan; sözde çok akıllı, çok zeki ve çok anlayışlı olman; insanlığın gündüzünü geceye çevirmiştir. İşte sen o sıkıntılı, zulümlü / haksızlık içeren, zulmetli / karanlıklı...
İKİ AVRUPA (2)
     Ey ikinci, bozuk Avrupa! Senin çürük, esassız esaslarının bir kısmı şunlardır:      'En büyük melekten en küçük balığa kadar her bir canlı, kendi nefsine yani kendine maliktir! Kendi zâtı...
İKİ AVRUPA (1)
Avrupa'da kendini gösteren teknikteki sayısız gelişmeler; ilim, fen ve bilgilerdeki yükselişler ve  bütün bunların ortaya koyduğu Batı Medeniyeti; son devir Osmanlı Aydını'nın gözlerini kamaştırmış; kendi devlet ve milletinin...
EY İNSAN BİL Kİ
     Ey insan bil ki, şu âlemin fenâ ve yok olmasından sonra; sana refakat, arkadaşlık ve yoldaşlık etmeyen bir şeye kalbini bağlamak sana lâyık değildir.      Ey insan bil ki, senin içinde yaşadığın...
KUR’AN NEDİR, NEYİ SAĞLAR ?
     Kur'an; kâinat tılsımının muamma ve sırlarını keşfeder, halleder. Bir keşşaf, bir keşfedicidir.      Kur'an; Hâl, istikbal ve geleceğin en büyük bir mürşidi, en büyük irşat edicisidir....
ORUÇ VE MEDENİYET
Şu andaki Batı Medeniyeti; semavî / göksel kanun-u esasîlere / anayasalara muhalif olarak hareket ediyor. Bunun için kötülükleri iyiliklerine, hatâ ve zararları faydalarına üstün geliyor. Bu yüzden medeniyetten asıl maksat olan umumun huzuru...
GERÇEK  DEMOKRASİ
Asr-ı Saadet yani Hz. Muhammed'in zamanındaki Sahabelerin takip ettikleri, uyguladıkları ve içinde yaşadıkları sisteme göz atacak olursak: Hakkı gözeten, adaleti yerine getiren, meşvereti / danışmayı / karşılıklı fikir alışverişinde...
Meşrutiyet - Cumhuriyet - Demokrasi
     Dün Meşrutiyet, bugün Cumhuriyet ve Demokrasi denilen; Hakk'ın gösterdiği İlâhî Yol'a en yakın bir rejim ve idare tarzımız var. Kanun-u Esasî / Anayasa denen, bir ana yol göstericimiz de var. İçeriğinde adalet...
OKU! OKU! OKU!
İnsan; tam okumanın tadına varıyor, önemini anlıyor ve daha çok okumak isteğiyle yanıp tutuşuyorken; bir de bakıyor ki, ömür hitama ermek ve bitmek üzere. İşte bu istek ve algılayış onu öyle bir kendine getiriyor ki, 'Hel min mezid?”...
Hakikî milliyet ve İslâm (2)
     İslâm tarihinin iki büyük lokomotif milleti; yani selef olan Araplarla, halef olan Türklerin bunca parlak asırların sahipleri olarak; tembellikte günahları büyüktür. Tıpkı iyilik ve haseneleri de gayet / son derece büyük,...
Hakikî milliyet ve İslâm (1)
     Şer'î / İslâmî meşveretten yani danışma, konuşma ve anlaşmadan ne anlamalıyız? Önce şunu bilmeliyiz ki, özellikle zamanımızda bir adamın bir günahı, bir kalmıyor! Bâzen büyür, sirayet eder, yayılır yüz olur....
Din ve Milliyet (4)
     İman - küfr / inanç - inkâr karşılaştırılması; âhirette / öte âlemde Cennet - Cehennem gibi sonuçlar verir. Bunun gibi, dünyada da iman / inanç; mânevî bir Cenneti temin eder. Ölümü bir terhis  tezkeresine çevirir....
DİN VE MİLLİYET (3)
     Tren yolunun yanında duran, fakat görünüşte üstüne doğru gelen korkunç trenden en ufak korku duymayan bu çocuğun yerine, İran'ın eski tarihinde geçen Rüstem veya Yunanlı Herkül'ü koyalım. Yani bir an için,...
DİN VE MİLLİYET (2)
     Genel hukuk içinde; Hamiyeti Diniye; yani iman ve İslâmiyeti, din ve mücahede kardeşlerini muhafaza ve müdafaa etme gayreti; esas ve asıl olmalı.      Çünkü bu; herkesin ve çoğunluğun yapabileceği...
Din ve milliyet (1)
     Bazıları sadece dini hesaba katıp milliyeti dışlıyorlar. Kimileri de yalnız milliyeti nazara alıp dini öteliyorlar. Halbuki dini hesaba katanlar; milliyeti de kucaklamalıdırlar. Oysa milliyeti nazara alanlar; dini de bağırlarına...
Söyle bana yurdum 
Söyle bana yurdum  Seni bir inciten mi var Söyle bana yurdum  Yoksa yan gözle bakan mı var Söyle bana yurdum  Seninle aramızı açan mı var Aramızı bozup da  Hainlerin yanına kaçan mı var Yoksa seni gizli gizli  Benden...
ŞÛRÂ VE HÜRRİYET
     Asya kıt'asının istikbâl ve geleceğinin keşşafı; keşfedicisi şûrâ'dır. Yani, fikir alışverişinde bulunmak için toplanmak, bir araya gelmektir. Asya kıt'asını kendine getirecek, ağırlığını ortaya...
TELÂHUK - U EFKÂR
Müslümanların; İslâm'ın sosyal ve toplum hayatındaki saadet ve mutluluklarının anahtarı; şer'î / dinsel meşverettir. Dinin gösterdiği çerçevede, Kur'an'ın kat'î ve kesin kaide, buyruk ve kurallarının dışında...
MUHABBET VE HUSÛMET
İnsanın sosyal hayatı ve yapılan tedkik, tahkik ve incelemelerin sonuçları kesin olarak gösteriyor ki, muhabbete ve sevgiye en lâyık şey muhabbet ve sevgidir. Aynı zamanda husûmete / düşmanlığa en lâyık sıfat husûmet ve düşmanlıktır....
Urvetü’l-Vüska
     Büyük İslâm İnkılâbı / Değişimi -asırlarca önce- sıdk / doğruluk ile kizbin / yalancılığın arasını; iman / inanç ile küfür / inançsızlık arası kadar birbirinden uzak kılmıştı.      Fakat, zaman...
VESVESE (4)
     Ayrıca iman / inanç mes'elelerinde şüphe suretinde gelen bir vesvese daha vardır ki, zavallı vesveseli adam, bazen hayalde canlandırmayı; akletme, zihni yorarak anlama ve akıl erdirme ile karıştırır. Yani, hayale...
VESVESE (3)
Bir de, amel ve ibadetin en iyi suretini aramaktan meydana gelen bir vesvese, şüphe ve kuruntu vardır ki; takva yani Allah'ın emirlerini tutup azabından korunmanın böylece daha iyi gerçekleşeceğini sanmaktan ileri gelir. Bu zannediş ve sanış...
VESVESE (2)
     Mânâ ve anlamlar kalbten çıktıkları zaman; suret, şekil ve görünüşlerden çıplak olarak hayale girerler. Oradan suretleri  giyerler. Hayâl ise, her zaman bir sebep altında, bir çeşit suretleri dokur ve işler....
Vesvese (1)
     Vesvese / şüphe ve kuruntu hastalığı; olmayan şeyi var sanmaktan ileri gelir. Vesvese / şüphe ve kuruntu; başa gelen dert ve sıkıntıya benzer. Ona önem verdikçe şişer, önem vermezsen söner. Vesvese / şüphe ve kuruntuya...
MENFÎ BATI
Yattığı yerden kaldırmış da ak başını ecdat Der anlayana üstündeki gaflet şalını at Nasıl bir devlet olduk meçhule giderek biz Yıllar var ki diyemiyoruz artık galibiz Yetmedi mi tarihte okuduğun bunca sayısız ihanet Ders almazsan fecî...
İsmail Kahraman
Gayur, Yorulmaz Yazar ve Belgeselci İ S M A İ L   K A H R A M A N Olmuş ona ilham ve cesaret kaynağı Evliya Çelebi Ve daha asırlarca izinden gidilecek O Büyük Nebi Bitmeyen bir istek sönmeyen millî ve dinsel bir arzu Sanki için için yanan...
İrşâd ve mürşid
     Bazı mesele ve problemler hakkında nasihat ve öğütler vererek; insanları irşad eden, doğru yolu gösteren; kısaca umuma, genele ve herkese hitap edip ders verenler var.      Bunların bazıları, şimdiki zamanı...